İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Bigadiç havzası (Balıkesir-Türkiye) Erken Miyosen göl çökellerinde sin-sedimanter deformasyon yapıları, taban kireçtaşı birimi
Başlık: Bigadiç havzası (Balıkesir-Türkiye) Erken Miyosen göl çökellerinde sin-sedimanter deformasyon yapıları, taban kireçtaşı birimi
Yazarlar: Calibe KOÇ TAŞGIN, İbrahim TÜRKMEN, Cansu DİNİZ AKARCA
Anahtar Kelimeler: Yumuşak çökel deformasyon yapıları, göl, kayma-oturma yapısı, kaya düşmesi, Bigadiç,
Özet:

Batı Anadolu bölgesinde geç Oligosen – erken Miyosen’de başlayan genişleme ile ilişkili faylarla sınırlı KD-GB, D-B doğrultulu havzalar gelişmiştir. Bu havzaların dolgularını volkanik ve volkanoklastik ara seviyeli akarsu – göl çökelleri oluşturur. Bu çökeller yoğun uyumsuzluklar ve yumuşak sediman deformasyon yapıları içermektedir. Söz konusu havzalardan birini oluşturan Bigadiç Neojen Havzası’nın dolgusunu taban kireçtaşı birimi, alt tüf birimi, alt boratlı birim, üst tüf birimi ve üst boratlı birim oluşturur. Kiltaşı, marn, kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşı fasiyeslerinden oluşan taban kireçtaşı birimi derin göl ortamında çökelmiştir. Bigadiç güneyinde yüzeyleyen taban kireçtaşı biriminde yumuşak çökel deformasyon yapıları tanımlanmıştır. Bunlar; Kaymaoturma yapıları (slamplar), kaya düşmeleri, kaotik yapılar, klastik dayklar, sinsedimanter faylar ve breşik kireçtaşlarıdır. Deformasyon mekanizması esas olarak tabakalarda eğim artışı, sıvılaşma ve akışkanlaşma ile ilişkilidir. Çalışma alanının bölgesel tektoniği, sedimantolojik verileri ve deformasyon yapıları birlikte değerlendirildiğinde bu yapıların tektonik ve sismik (tektonik kökenli ve depolanma ile eş yaşlı magmatik aktivitelerle ilişkili depremler) etkilerle (allojenik) oluştuğu sonucuna varılmıştır.

 

http://dx.doi.org/10.19076/mta.338412

Details

[English .pdf]
Syn-sedimentary deformation structures in the Early Miocene lacustrine deposits, the basal limestone unit, Bigadiç basin (Balıkesir, Turkey)
Title: Syn-sedimentary deformation structures in the Early Miocene lacustrine deposits, the basal limestone unit, Bigadiç basin (Balıkesir, Turkey)
Authors: Calibe KOÇ TAŞGIN, İbrahim TÜRKMEN, Cansu DİNİZ AKARCA
Keywords: Soft sediment deformation structures, lacustrine, slumps, rock falls, Bigadiç,
Abstract:

In the Western Anatolian region, NE-SW, E-W directional basins were developed which were limited to the extension-related faults beginning in the late Oligocene to early Miocene. The fi llings of these basins consist of fl uvial – lacustrine deposits containing volcanic and volcaniclastic intercalations. These deposits include intensive local unconformities and soft sediment deformation structures. The fi lling of the Bigadiç Neogene Basin which is one of these basins, constitute base limestone unit, lower tuff unit, lower borate unit, upper tuff unit and upper borate unit. The base limestone unit composed of claystone, marl, limestone, dolomitic limestone facies was deposited in the deep lacustrine environment. The soft sediment deformation structures were defi ned in the base limestone unit, which outcroped in the south of Bigadiç. These are: slumps, rock falls, chaotic structures, clastic dykes, synsedimentary faults and breccia limestone. Deformation mechanisms are related essentially to the increase of slopes of layers, liquidization and fl uidization. In the study area; regional tectonics, sedimentological data, and deformation structures are evaluated together, it is concluded that these structures are formed by tectonic and seismic (earthquakes related to tectonic origin and syndepositional magmatic activities).

 

http://dx.doi.org/10.19111/bulletinofmre.378545 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019