İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
BAŞKALE FAY ZONU’NUN TEKTONİK JEOMORFOLOJİSİ
Başlık: BAŞKALE FAY ZONU’NUN TEKTONİK JEOMORFOLOJİSİ
Yazarlar: Azad SAĞLAM SELÇUK, Meryem DÜZGÜN
Anahtar Kelimeler: Başkale Fay Zonu, Morfotektonik, jeomorfik indis, yükselme hızı, Doğu Anadolu
Özet:

Başkale Fay Zonu (BFZ) Türkiye’nin güneydoğusunda, Şemdinli-Yükseova Fay zonu ile İranın kuzeybatısında bulunan Guilato–Siahcheshmeh–Khoy Fay sisteminin arasında yer almaktadır. Kuzeydoğuda Yavuzlar beldesinden başlayıp, güneybatıda Işıklar köyüne kadar devam etmektedir. Yaklaşık olarak K10D ile K40D arasında değişen doğrultulara sahip olan BFZ Işıklı, Ziraniş ve Çamlık faylarından meydana gelmektedir. Ötelenmiş dere yatakları, fay denetimli akaçlama sistemi (Çığılsuyu Irmağı gibi), faylar boyunca uzanan ve deformasyon geçirmiş alüvyon yelpazeleri, fay düzlükleri, Pliyo-Kuvaterner yaşlı volkanitler ve volkanik yapılar, oluşumunu günümüzde de sürdüren çatlak sırtı travertenler BFZ’nun aktif olduğunu gösteren morfotektonik özelliklerdir. Bu çalışmada bölgenin morfotektonik evriminde Başkale Fay Zonu’nun etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç içerisinde, morfotektonik analizler için çalışma alanının Sayısal Yükseklik Modeli üzerinde hipsometrik integral, drenaj havzası asimetrisi, vadi tabanı genişliğinin-vadi yüksekliğine oranı ve dağ cephesi kıvrımlılığı gibi morfometrik indisler üretilerek yorumlanmıştır. Morfometrik analiz sonuçlarına bağlı olarak, alanın son derece genç bir topoğrafyaya sahip olduğu ve aktif olarak yükseldiği görülmektedir. Bölgedeki yükselme hızının doğudan batıya doğru arttığı ve batı kesimlerinde yılda 0.5 mm’den fazla olduğu sonucuna varılmıştır.

DOI: 10.19076/mta.53825

Details

[English .pdf]
TECTONIC GEOMORPHOLOGY OF BAŞKALE FAULT ZONE
Title: TECTONIC GEOMORPHOLOGY OF BAŞKALE FAULT ZONE
Authors: Azad SAĞLAM SELÇUK, Meryem DÜZGÜN
Keywords: Başkale Fault Zone, Morphotectonic, geomorphic indices, uplift rates, Eastern Anatolia
Abstract:

Başkale Fault Zone is located between Şemdinli-Yüksekova fault zone in southeast Turkey and Guilato–Siahcheshmeh–Khoy fault system in southeast Iran. The fault zone starts from Yavuzlar town extending to Işıklar village in southwest. The BFZ is composed of three different segments which have orientations varying N75°E to N 80°E. Offset streams, fault-controlled drainage system such as Çığılsuyu stream, alluvial fans which line up parallel to the fault and contain deformation structures, fault flats, Plio-Quaternary volcanic rocks and volcanic structures, and fissure ridge travertines with formation continuing today are among morphotectonic characteristics that indicate the BFZ is active.

The objective of the investigation is to determine the effect of Başkale Fault Zone on morphotectonic evolution of the region. With this aim, morphometric indices such hypsometric integral, drainage basin asymmetry, the ratio between the width and the height of valley and sinuosity of mountain fronts were produced with a Digital Elevation Model of study area and were interpreted. Depending on the results of morphometric models, it appears that the region has young topography and is actively rising. It was concluded that the rate of topographic uplift in the region increases from east to west and typically rates are greater than 0.5 mm per year in the west.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.315757 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018