İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Mut Havzası’nda deniz düzeyi değişimlerinin sedimantasyon üzerindeki kontrolü: Geç Serravaliyen-Erken Tortoniyen kazınma vadisi dolgusu
Başlık: Mut Havzası’nda deniz düzeyi değişimlerinin sedimantasyon üzerindeki kontrolü: Geç Serravaliyen-Erken Tortoniyen kazınma vadisi dolgusu
Yazarlar: Ayhan ILGAR, Tolga ESİRTGEN, Aynur HAKYEMEZ, Gönül CULHA, Serap DEMİRKAYA, Banu TÜRKMEN BOZKURT
Anahtar Kelimeler: Akarsu, Lagün, Resif, Sığ su deltası, Zorunlu regresyon, Planktonik foraminifer.
Özet:

Mut Havzası’nda erken–orta Miyosen yaşlı resifal kireçtaşları geç Serravaliyen–erken Tortoniyen yaşlı Dağpazarı formasyonunun kazınma vadi dolgusu çökelleri tarafından aşınmalı uyumsuzlukla üzerlenir. Dağpazarı formasyonu çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakıltaşından oluşur. Formasyon içinde akarsu, lagün, sığ su deltası, kıyıyüzü, plaj ve set adası fasiyes toplulukları tanımlanmıştır. Formasyona ait gri renkli çamurtaşlarında saptanan Loxoconcha tumida Brady ve Loxoconcha sp. gibi ostrakod türleri çökelme ortamına tatlı su girdilerinin bulunduğunu ve tuzluluktaki azalmayı, Hemicyprideis sp. ise acısu ortam koşullarını yansıtmaktadır. Lagüner çamurtaşları ile ardalanan kıyıyüzü kumtaşları ve bol Ostrea fosilli plaj çökelleri ise zaman zaman kurulan denizel bağlantıyı gösterir. Dağpazarı formasyonunun yaşı, formasyonu altta ve üstte sınırlayan denizel çamurtaşı ve marnlardan elde edilen planktonik foraminifer biyostratigrafi si ile elde edilmiştir. Bu yaş MMi8– MMi10 planktonik foraminifer zonları içinde yer almakta olup, geç Serravaliyen–erken Tortoniyen olarak saptanmıştır. Geç Serravaliyen östatik deniz düzeyi düşmesi Mut Havzası’nın sığlaşmasına resifal kireçtaşlarının havza kenarında yüzeylenmesine neden olmuştur. Böylece Mut formasyonunun resifal kireçtaşları üzerinde bir akarsu kanalından daha büyük ölçekte kazınma vadileri oluşmuştur. Bu kazınma vadileri bölgesel ölçekte görülen zorunlu regresyonu ve uyumsuzluğu yansıtmaktadır. Dağpazarı formasyonuna ait sedimanter fasiyesler bu kazınma vadisi içinde erken Tortoniyen döneminde gelişen yeni bağıl deniz düzeyi yükselmesine bağlı olarak çökelmiştir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.501543

Details

[English .pdf]
The control of sea-level changes on sedimentation in the Mut Basin: Late Serravallian-Early Tortonian incised valley-fill
Title: The control of sea-level changes on sedimentation in the Mut Basin: Late Serravallian-Early Tortonian incised valley-fill
Authors: Ayhan ILGAR, Tolga ESİRTGEN, Aynur HAKYEMEZ, Gönül CULHA, Serap DEMİRKAYA, Banu TÜRKMEN BOZKURT
Keywords: Fluvial, Lagoon, Shoalwater delta, Forced regression, Planktonic foraminifera.
Abstract:

Early–middle Miocene reefal limestones are overlain disconformably by late Serravallian– early Tortonian incised valley-fi ll deposits of Dağpazarı formation in the Mut Basin. Dağpazarı formation is composed of mudstone, siltstone, sandstone and conglomerates. Facies associations of the formation are: fl uvial, lagoon, shoal-water delta, shoreface, beach and barrier island deposits. Loxoconcha tumida Brady and Loxoconcha sp. in the gray mudstones indicate the freshwater infl uence and decrease in salinity. Hemicyprideis sp. documents brackish water conditions. The shoreface sandstones alternating with the lagoonal mudstones, and oyster-rich beach deposits in different levels of the sequence indicate episodes of marine connections. The age of the Dağpazarı formation is provided by the planktonic foraminifera from the marine mudstones and marls below and above the formation, and corresponds to the MMi8–MMi10 biostratigraphic interval, which spans the late Serravallian–early Tortonian. Late Serravallian eustatic sea-level fall caused to the quick shallowing of the Mut Basin and subaerial exposure of the reefal limestones at the basin margin. Thus, the incised valley, formed upon the reefal limestones of the Mut formation. This incised valley refl ects a regional forced regression and unconformity. The Dağpazarı formation was deposited within this incised valley following an early Tortonian relative sea-level rise.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.501543 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019