İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
Türkçe / English 2017 Yılı 155. Cilt
SORGUN (YOZGAT)-YILDIZELİ (SİVAS) ÖNÜLKE HAVZASININ JEOLOJİK EVRİMİ, HAVZADA ETKİN OLAN VOLKANİZMANIN PETROGRAFİK, JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE JEOKRONOLOJİSİ
THE GEOLOGICAL EVOLUTION OF SORGUN (YOZGAT)-YILDIZELİ (SİVAS) FORELAND BASIN, PETROGRAPHIC, GEOCHEMICAL ASPECTS AND GEOCHRONOLOGY OF VOLCANISM AFFECTING THE BASIN
Ali Ekber AKÇAY, Metin BEYAZPİRİNÇ


BAŞKALE FAY ZONU’NUN TEKTONİK JEOMORFOLOJİSİ
TECTONIC GEOMORPHOLOGY OF BAŞKALE FAULT ZONE
Azad SAĞLAM SELÇUK, Meryem DÜZGÜN


KALE - TAVAS VE ACIPAYAM HAVZALARINDA ERKEN MİYOSEN ÇÖKELLERİNİN MOLLUSK BİYOSTRATİGRAFİSİ (DENİZLİ, GB TÜRKİYE)
MOLLUSCAN BİOSTRATİGRAPHY OF EARLY MİOCENE DEPOSİTS OF THE KALE-TAVAS AND ACIPAYAM BASİNS (DENİZLİ, SW TURKEY)
Yesim BUYUKMERİC


MUNZUR DAĞLARI ALT MİYOSEN ÇÖKELLERİ MOLLUSK TOPLULUĞU VE PALEOEKOLOJİSİ (DOĞU ANADOLU, TÜRKİYE)
MOLLUSCAN ASSEMBLAGE AND PALEOECOLOGY OF LOWER MIOCENE SEQUENCES OF THE MUNZUR MOUNTAINS (EASTERN ANATOLIA, TURKEY)
Müjde GÜRSOY


JURA YAŞLI LİSAR GRANİTİNİN (TALİŞ DAĞLARI, KUZEY İRAN) TÜM KAYAÇ JEOKİMYASI VE TEKTONİK ÖZELLİKLERİ
WHOLE ROCK GEOCHEMISTRY AND TECTONIC SETTING OF JURASSIC AGED LISAR GRANITE, TALESH MOUNTAINS, NORTH IRAN
Mohssen MOAZZEN, Roghieh BOZORG SEGHİNSARA, Hossein SHEİKHİ KARİZAKİ, Mohsen POURKERMANİ, Afshin ASHJA ARDALAN


KOZBUDAKLAR W-SKARN YATAĞININ JEOKİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİ VE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN DAĞILIMLARI (BURSA, BATI ANADOLU)
GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS AND RARE-EARTH ELEMENT DISTRIBUTIONS OF KOZBUDAKLAR W-SKARN DEPOSIT (BURSA, WESTERN ANATOLIA)
Ayşe ORHAN, Halim MUTLU


ARIKLI VE NUSRATLI KÖYLERİ (AYVACIK-ÇANAKKALE) HİDROTERMAL VE YUMRULU FOSFAT CEVHERLEŞMELERİ
GEOLOGY AND GEOCHEMISTRY OF NODULAR-PHOSPHATE AND FAULT-CONTROLLED HYDROTHERMAL-PHOSPHATE MINERALIZATIONS IN ARIKLI AND NUSRATLI VILLAGES (AYVACIK-ÇANAKKALE, NW TURKEY)
ABDULBAKİ GÜNAYDIN


DEMİR SKARN CEVHERİ ARAŞTIRMASINA YÖNELİK HARİTALAMADA ÖRTÜ KATSAYISI VE (AHP AĞIRLIĞINA GÖRE) TOPSIS UYGULAMALARI: SARVİYAN SAHASI ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI, MARKAZİ BÖLGESİ, İRAN
A COMPARATIVE ANALYSIS OF INDEX OVERLAY AND TOPSIS (BASED ON AHP WEIGHT) FOR IRON SKARN MINERAL PROSPECTIVITY MAPPING, A CASE STUDY IN SARVIAN AREA, MARKAZI PROVINCE, IRAN
Faranak FEİZİ, Edris MANSOURİ, Ali Reza JAFARİ RAD, Mehran ARİAN


GÖRGÜ (YEŞİLYURT) Pb – Zn MADENİ ÇEVRESİNDE YETİŞEN Pb-Zn-Cd AKÜMÜLATÖR BİTKİLER, MALATYA, TÜRKİYE
Pb – Zn - Cd ACCUMULATOR PLANTS GROWN AROUND THE GÖRGÜ(YESİLYURT) Pb – Zn MINE, -MALATYA, TURKEY
Güllü KIRAT


COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI MANTIKSAL REGRESYON YÖNTEMİ KULLANILARAK ÇUBUK-KALECİK (ANKARA) ŞABANÖZÜ (ÇANKIRI) ARASININ HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS BASED USING LOGISTIC REGRESSION LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ASSESSMENT OF THE ÇUBUK-KALECİK (ANKARA) BETWEEN ŞABANÖZÜ (ÇANKIRI) REGION
Hasan ELMACI, Senem TEKİN, Nail ÜNSAL


29 KASIM 1795 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ, GÜNEY TÜRKİYE
29 NOVEMBER 1795 KAHRAMANMARAŞ EARTHQUAKE, SOUTHERN TURKEY
Mahmut PALUTOĞLU, Ahmet ŞAŞMAZ


SİNOP DEMİRCİKÖY HAVZASININ HİDRODİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE AYLIK DOYGUNLUK DERECESİ HARİTALARININ ÜRETİLMESİ
DETERMINATION OF HYDROLOGIC CHARACTERISTICS OF SİNOP DEMİRCİKÖY WATERSHED AND PRODUCTION OF MONTHLY SATURATION DEGREE MAPS
Mustafa Can CANOĞLU


TİLT AÇISI YÖNTEMİNİN BATI ANADOLU BOUGUER GRAVİTE VERİLERİNE UYGULANMASI
APPLICATION OF TILT ANGLE METHOD TO THE BOUGUER GRAVITY DATA OF WESTERN ANATOLIA
Fikret DOĞRU, Oya PAMUKÇU, İlkin ÖZSÖZ


DOĞU PONTİDLERDE OLUR (ERZURUM) BÖLGESİNDE EOSEN MAGMATİZMASINA BAĞLI ALTERASYON ZONLARI VE ÖNEMİ
ALTERATION ZONES ASSOCIATED WITH EOCENE MAGMATISM IN THE OLUR (ERZURUM) AREA, EASTERN PONTIDES AND THEIR SIGNIFICANCE
Güzide ÖNAL, Mustafa AKYILDIZ, İsmet CENGİZ, Mehmet ASLAN, Serkan ÖZKÜMÜŞ


LEVHA TEKTONİĞİNİ NE ZAMAN BAŞLADI? KOMATİYİTLERİN VE MgO İÇERİKLERİNİN DEĞİŞKENLİĞİNE GÖRE LEVHA TEKTONİĞİNİN BAŞLANGICI
WHEN DID THE PLATE TECTONICS BEGIN? THE INCEPTION OF PLATE TECTONICS BASED ON THE EXISTENCE OF KOMATIITES AND THEIR MgO VARIATIONS
Anıl ARDAHANLIOĞLU, Efe DEMİRCİ


KATKI BELİRTME
ACKNOWLEDGEMENT


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ YAYIM KURALLARI
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION NOTES TO THE AUTHORS
 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019