İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
Türkçe / English 2019 Yılı 159. Cilt
Mut Havzası’nda deniz düzeyi değişimlerinin sedimantasyon üzerindeki kontrolü: Geç Serravaliyen-Erken Tortoniyen kazınma vadisi dolgusu
The control of sea-level changes on sedimentation in the Mut Basin: Late Serravallian-Early Tortonian incised valley-fill
Ayhan ILGAR, Tolga ESİRTGEN, Aynur HAKYEMEZ, Gönül CULHA, Serap DEMİRKAYA, Banu TÜRKMEN BOZKURT


18 Mart 1953 Yenice-Gönen Depremi (Ms=7.2) ışığında Yenice-Gönen Fayı’nın aktif tektonik ve paleosismolojik özellikleri, KB Türkiye
Active tectonic and paleoseismologic characteristics of the Yenice-Gönen fault, NW Turkey, in light of the 18 March 1953 Yenice-Gönen Earthquake (Ms=7.2)
Akın KÜRÇER, Selim ÖZALP, Ersin ÖZDEMİR, Çağıl UYGUN GÜLDOĞAN, Tamer Y. DUMAN


Paleosismoloji kataloğu: 2012 yılı öncesi Türkiye’deki aktif faylar üzerinde yapılmış hendek çalışmaları
Paleoseismological catalog of Pre-2012 trench studies on the active faults in Turkey
Şule GÜRBOĞA, Oktay GÖKÇE


Alveolina (Glomalveolina) Hottinger, 1960 ve Alveolina (Alveolina) d’Orbigny, 1826 altcinslerinin (Foraminiferida) tanımı, sistematiği ve revizyonu
Descriptions, systematics and revisions of the subgenera Alveolina (Glomalveolina) Hottinger, 1960 and Alveolina (Alveolina) d’Orbigny, 1826 (Foraminiferida)
Şükrü ACAR


Yarpuz-Kaypak (Amanoslar, Osmaniye) yöresindeki ofiyolitik kayaçların jeokimyası ve tektonik önemi
Geochemistry and tectonic signifi cance of the ophiolitic rocks of the Yarpuz-Kaypak (Amanoslar, Osmaniye) area
Tamer RIZAOĞLU, Utku BAĞCI, Osman PARLAK


Karakchatau Dağları’ndaki (Batı Özbekistan) altın cevherleşmesi içerisindeki farklı köken ve bileşimli mineral parajenezlerine ait kuvars minerallerinin tipomorfik özellikleri
Typomorphic features of the quartz of various mineral paragenesis from the gold mineralization in Karakshatau Mountains (West Uzbekistan)
Svetlana KOLOSKOVA, Jahongir MOVLANOV


Türkiye’nin nadir yer element (NYE) kaynakları: Özelliklerine ve kökenlerine genel bir bakış
Rare earth element (REE) resources of Turkey: An overview of their characteristics and origin
Hüseyin ÖZTÜRK, Nurullah HANİLÇİ, Sinan ALTUNCU, Cem KASAPÇI


Güneydoğu Anadolu havzasında petrol ve iyot ilişkisi
Relationship between petroleum and iodine in Southeastern Anatolia Basin
Adil ÖZDEMİR


Log-oran dönüşümlü verilerde çok değişkenli analiz ve bu analizin madencilik bilimindeki önceliği: Porfiri ve polimetalik damar tipi yatak örnekleri
Multivariate analysis of log-ratio transformed data and its priority in mining science: Porphyry and polymetallic vein deposits case studies
Farshad DARABI-GOLESTAN, Ardeshir HEZARKHANI


Güneybatı Nijerya Odo Oba’da çiftçilerin radyasyona maruz kalma risklerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi
Statistical assessment of radiation exposure risks of farmers in Odo Oba, Southwestern Nigeria
Theophilus Aanuoluwa ADAGUNODO, Lukman Ayobami SUNMONU , Moruffdeen Adedapo ADABANIJA, Maxwell OMEJE, Oluwole Akinwumi ODETUNMIBI, Victor IJEH


Laboratuvar çalışmaları sonuçları ve benzetim (simülasyon) yöntemi kullanılarak altın cevheri öğütme devreleri ile ilgili seçeneklerin değerlendirilmesi; örnek olay incelemesi: İran Gold Co.
Evaluation of the alternatives for gold ore grinding circuits by using of laboratory studies results and simulation method; case study: İranian Gold Co.
Hojjat HOSSEINZADEH GHAREHGHESHL, Ayşe Tuğba CEBECİ, Levent ERGÜN


Kayan standart sapma (türevsiz) ve yatay gradyent (türevli) filtrelerinin etkileri hakkında not
A brief note on the effects of floating standard deviation (non- derivative) and horizontal gradient (derivative) filters
Ceyhan Ertan TOKER


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ YAYIM KURALLARI
PUBLICATION RULES FOR THE BULLETIN OF THE GENERAL DIRECTORATE OF MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019