İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Kabul Edilen - Baskıda Olan Makaleler / Accepted - In Press Papers

25 adet makale listelendi


Arama ve Üretim Petrol Sektöründe Geliştirilmiş Petrol Üretiminin Rolü, Türkiye Örneği
The Role of Enhanced Oil Recovery in the Upstream Petroleum Sector, a Turkey Case
Emre ÖZGÜR

GÖLKÖY YÖRESİ (ORDU, KD TÜRKİYE) EOSEN YAŞLI I-TİPİ ŞOŞONİTİK PLÜTONLARIN MİNERAL KİMYASI, TÜM-KAYAÇ JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ
MINERAL CHEMISTRY, WHOLE-ROCK GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF EOCENE I-TYPE SHOSHONITIC PLUTONS IN THE GÖLKÖY AREA (ORDU, NE TURKEY)
İrfan TEMİZEL, Emel ABDİOĞLU YAZAR, Mehmet ARSLAN, Abdullah KAYGUSUZ, Zafer ASLAN

3-BOYUTLU CEVHER KÜTLE MODELLEMESİ YARDIMI İLE BİR MADEN GALERİSİNİN PLANLANMASI: ÇULFA ÇUKURU Pb-Zn-Cu-Ag YATAĞINDAN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
AN ORE ADIT PLANNING WITH THE HELP OF 3-DIMENSIONAL ORE BODY MODELING: A CASE STUDY FROM ÇULFA ÇUKURU Pb-Zn-Cu-Ag DEPOSIT
Sinan AKISKA, Elif AKISKA

Van Gölü’nün Doğusundaki Otlakbaşı Bazaltik Volkanizmasının Petrolojik ve Jeokimyasal Evrimi
Geochemical and Petrologic Evolution of Otlakbaşı Basaltic Volcanism to the East of Lake Van
Vural OYAN

BAYBURT KUZEYİNDEKİ (DOĞU PONTİDLER, TÜRKİYE) SENOZOYİK YAŞLI PLÜTONİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİSİ, MİNERAL KİMYASI VE KRİSTALLENME KOŞULLARI
PETROGRAPHY, MINERAL CHEMISTRY AND CRYSTALLIZATION CONDITIONS OF CENOZOIC PLUTONIC ROCKS LOCATED TO THE NORTH OF BAYBURT (EASTERN PONTIDES, TURKEY)
Abdullah KAYGUSUZ, Cem YUCEL, Mehmet ARSLAN, Ferkan SIPAHI, Irfan TEMIZEL, Gokhan CAKMAK, Z. Samet GULUGLU

PALU (ELAZIĞ) - BİNGÖL ARASINDA DOĞU ANADOLU FAY ZONU ÜZERİNDE GÖRÜLEN HEYELANLARIN LİTOLOJİK BİRİMLER VE FAY HATLARIYLA İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP OF LANDSLIDES WITH LITHOLOGICAL UNITS AND FAULT LINES OCCURRING ON THE EAST ANATOLIAN FAULT ZONE, BETWEEN PALU (ELAZIĞ) AND BİNGÖL, TURKEY
VEDAT AVCİ, Murat SUNKAR

BUZUL-SONRASI MARMARA DENİZİ TARAÇALARI VE SU DEĞİŞİM DÖNEMLERİ
POST-GLACIAL TERRACES OF THE MARMARA SEA AND WATER EXCHANGE PERIODS
Vedat EDIGER, Emin DEMİRBAĞ, Semih ERGİNTAV, Sedat İNAN, Ruhi SAATCıLAR

ÜST KRETASE ZAGROS TEBEŞİRLİ KİREÇTAŞININ (KOMETAN FORMASYONU) JEOLOJİSİ VE ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ (SÜLEYMANİYE, KD IRAK)
GEOLOGY AND CRITICAL REVIEW OF THE UPPER CRETACEOUS ZAGROS CHALKY LIMESTONE (KOMETAN FORMATION) FROM SULAIMANI GOVERNORATE, NORTHEASTERN IRAQ
Kamal Haji Karim KARİM

YÜREKLİ (BALIKESİR) VOLKANİTİNİN PETROGRAFİSİ VE PETROLOJİSİ: BİGA YARIMADASINDA (KB TÜRKİYE) ÇARPIŞMA SONRASI FELSİK VOLKANİZMAYA BİR ÖRNEK
PETROGRAPHY AND PETROLOGY OF THE YÜREKLİ (BALIKESIR) VOLCANICS: AN EXAMPLE OF POST-COLLISIONAL FELSIC VOLCANISM IN THE BIGA PENINSULA (NW TURKEY)
Zafer ASLAN, Ece Simay SAATCI

KUZEYDOĞU İRAN ZİARAT’TA YER ALAN GABROİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
GEOCHEMİCAL CHARACTERİSTİCS OF GABBROIC ROCKS İN ZYARAT İN NORTH EAST OF IRAN
Ghassem AZİZZADEH, Seyed Jamal SHEİKHZAKARİAEE, Mostafa RAGH�Mİ, Aziz RAHİMİ CHAKDEL

TAHAR-GÜZELÖZ (NEVŞEHİR) DİYATOMİTLERİNİN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE KULLANILABİLİRLİĞİ
PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS AND USE AREAS OF DIATOMITES OF TAHAR-GÜZELÖZ (NEVŞEHİR)
Ayşegül YILDIZ, Ali GÜREL, Dilan OKUTAN

BAZI DOĞAL TAŞ ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN YAPI MALZEMELERİNİN ISIL VE MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THERMAL AND MECHANICAL BEHAVIORS OF CONSTRUCTION MATERIALS OBTAINED FROM SOME NATURAL STONE WASTE
Gökhan EROL, Devrim PEKDEMİR

TRAKYA BÖLGESİ İNCE BOYUTLU ATIK KÖMÜRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THRACE REGION COAL TAILINGS
Soner AKIN, Murat Olgaç KANGAL, Mustafa ÖZER, Fırat BURAT

ORTA ANADOLU’DA EOSEN MAGMATİKLERİNDEKİ HİDROTERMAL ALTERASYONUN MİNERALOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE KÖKENİ, SİVAS-TÜRKİYE
MINEROLOGY, PETROGRAPHY AND ORIGIN OF HYDROTHERMAL ALTERATION IN EOCENE MAGMATITES IN CENTRAL ANATOLIA (SİVAS-TURKEY)
Zeynel BAŞIBÜYÜK, Hüseyin YALÇIN

MUĞLA YATAĞAN BAĞYAKA LİNYİTİNİN ULTRASONİK DALGALAR İLE DESÜLFÜRİZASYON PROSESİNDE BAZI PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU
OPTIMIZATION OF SOME PARAMETERS ON DESULFURIZATION PROCESS OF MUĞLA YATAĞAN BAĞYAKA LIGNITE BY ULTRASONIC WAVES
İlkay ÜNAL SANSAR, İlkay ÜNAL SANSAR

Killerde Genleşmenin Üçgen Diyagram ile Tahmini
The Prediction of the Expandability of Clays Using a Ternary Diagram
Ahmet ÖZGÜVEN

Elektromanyetik ve Düşey Elektrik Sondaj Metodu Kullanılarak Yeraltı Suyu Araştırması
The use of Electromagnetic and Vertical Electrical Sounding Methods in Groundwater Exploration.
Hafiz MOHAMMED NAZİFİ, Levent GÜLEN

İÇ ANADOLU ALKALİ FELDİSPAT GRANİT VE ALKALİ FELDİSPAT SİYENİTLERİNİN FELDİSPAT HAMMADDE POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF FELDSPAR RAW MATERIAL POTENTIAL OF ALKALI FELDSPAR GRANITES AND ALKALI FELDSPAR SYENITES WITHIN CENTRAL ANATOLIA
Kıymet DENİZ, Yusuf Kağan KADIOĞLU

TÜRKİYEDEN YENİ BİR NUMMULITES LAMARCK (NUMMULITIDAE, FORAMINIFERIDA) TÜRÜ
A NEW SPECIES OF NUMMULITES LAMARCK (NUMMULITIDAE, FORAMINIFERIDA) FROM CENTRAL TURKEY
Ali DEVECILER

ELEKTRİK ÖZDİRENÇ KUYU LOGU EĞRİLERİNDEN YAPISAL BİLGİNİN ELDESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM
AN APPROACH TO OBTAIN THE STRUCTURAL INFORMATION FROM THE ELECTRICAL RESISTIVITY WELL LOGGING CURVES
DOĞAN CAN KARATAŞ, EMİN UĞUR ULUGERGERLİ, UĞUR ZAMAN

İRAN’IN KUZEYBATISINDA YER ALAN SABALAN VOLKANIK KAYAÇLARININ JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SABALAN VOLCANIC ROCKS IN NORTHWESTERN IRAN​
Reza FAHM GULANY, Ali DARVSHZADEH, Seyed Jamal SHEKHZAKARAEE, Mansour VOSOUGH ABEDN

BULANIK VE FRAKTAL MODELLEME KULLANILARAK SONAJEEL SAHASINDA (KB İRAN) PORFİRİ BAKIR PROSPEKSİYON HARITALAMASI
PORPHYRY COPPER PROSPECTIVITY MAPPING USING FUZZY AND FRACTAL MODELING IN SONAJEEL AREA, NW IRAN
Zahra YAZDİ, Alireza JAFARİ RAD, Mehraj AGHAZADEH, Peyman AFZAL

DAĞBAŞI SKARN YATAKLARININ JEOLOJİK, MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (ARAKLI-TRABZON, KD TÜRKİYE)
GEOLOGICAL, MINERALOGICAL, AND GEOCHEMICAL PROPERTIES OF THE DAĞBAŞI SKARN ORES (ARAKLI-TRABZON, NE TURKEY)
Yılmaz DEMİR

ÇAYELİ (RİZE) VE İSPİR (ERZURUM) ARASINDA KALAN ALANIN TEKTONOSTRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ
TECTONOSTRATIGRAPHIC CHARACTERISTICS of the AREA BETWEEN ÇAYELİ (RİZE) and İSPİR (ERZURUM)
İsmet ALAN, Veli BALCI, Halil KESKİN, İbrahim ALTUN, Nevzat BÖKE, Hünkar DEMİRBAĞ, Hasan ELİBOL, Sedat ARMAN, Mustafa SOYAKİL, Alican KOP, Nurullah HANİLÇİ

CANCA (GÜMÜŞHANE, TÜRKİYE) TOPRAK JEOKİMYASI VERİLERİNİN TERS MESAFE AĞIRLIKLANDIRMA (TMA) VE KRİGLEME ENTERPOLASYON METOTLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ-İLK BULGULAR
EVALUATION OF SOIL GEOCHEMISTRY DATA OF CANCA (GÜMÜŞHANE-NE TURKEY) BY PROCESSING INVERSE DISTANCE WEIGHTING AND KRIGING INTERPOLATION METHODS-FIRST FINDINGS
Alaaddin VURAL 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018