İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Gökçeada Volkanizmasının Jeokimyasal Özellikleri ve Petrojenezi (Çanakkale, KB Türkiye)
Başlık: Gökçeada Volkanizmasının Jeokimyasal Özellikleri ve Petrojenezi (Çanakkale, KB Türkiye)
Yazarlar: Pınar ŞEN, Ramazan SARI, Erdal ŞEN, Cahit DÖNMEZ, Serkan ÖZKÜMÜŞ, Şahset KÜÇÜKEFE
Anahtar Kelimeler: Gökçeada, volkanizma, kabuksal kirlenme, petrojenetik modelleme, metasomatizma
Özet:

Biga Yarımadasının batısında yer alan Gökçeada, farklı bileşim ve yaşlara sahip yaygın bir magmatizmaya sahiptir. Adadaki Alt-Orta Eosen Dağiçitepe volkanitleri, Alt Oligosen Gökçeada andezitik lav/domları ve Orta Miyosen Eşelek volkanitleri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Dağiçitepe volkanitleri adanın en yaşlı volkanik birimidir ve lav ve tüf-tüfitlerden oluşmaktadır. Dağiçitepe volkanitlerinde alterasyon yaygın olarak gözlenmektedir. Kuvars hariç tüm mineraller bozunarak başka minerallere dönüşmüştür. Gökçeada andezitik lav/domları,  kuzeydoğu-güneybatı yönlü dom-kriptodom şeklinde yerleşmiş volkanik ürünlerdir. Hipokristalin-porfirik dokudaki örneklerin ana mineral bileşenini plajiyoklaz, hornblend, klinopiroksen ± biyotit ve kuvars oluşturmaktadır. Gökçeada’nın doğusunda lav ve piroklastiklerden oluşan Eşelek volkanitleri,  hipokristalin-porfirik ve intersertal doku göstermekte ve plajiyoklaz, hornblend, klinopiroksen minerallerinden oluşmaktadır. Jeokimyasal veriler, riyolitik bileşimli Dağiçitepe volkanitleri ve andezitik bileşimli Gökçeada lav/domlarının kalk-alkali karakterde, andezit bileşimli Eşelek volkanitlerinin ise toleyitik bileşimde olduğunu göstermiştir. Çalışılan kayaçlar dalma-batma magmalarına benzer jeokimyasal özelliklere sahiptir. Alt-Orta Eosen Dağiçitepe volkanitleri çarpışma magmasının ürünleridir ve kalınlaşmış kabuk nedeniyle kabuksal kirlenme süreçlerinin etkisinde kalmıştır. Buna karşın, Alt Oligosen Gökçeada andezitik lav/domları çarpışma sonrası magmanın ürünleri olup, metasomatize olmuş litosferik manto kökenlidir. Orta Miyosen Eşelek volkanitleri de litosferik manto kökenlidir ancak, andezitleri oluşturan kaynak zaman içinde nispeten tüketilmiştir. Jeokimyasal veriler, Gökçeada volkanizmasının gelişiminde kabuksal kirlenme ve dalma-batma izlerinin Alt-Orta Eosen’den Orta Miyosen’e kadar zaman içinde etkilerinin azaldığını ortaya koymuştur. 

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.543419

Details


No File


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019