İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Plajköy kaynağının (Elazığ) hidrojeoloji incelemesi
Başlık: Plajköy kaynağının (Elazığ) hidrojeoloji incelemesi
Yazarlar: Özlem ÖZTEKİN OKAN, Atahan GÜVEN, Bahattin ÇETİNDAĞ
Anahtar Kelimeler: Plajköy kaynağı, Elazığ, koruma alanı, depolama gücü, boşalım katsayısı, kaptaj,
Özet:

Çalışmaya konu olan Plajköy kaynağı, tektonik bir göl olan Hazar Gölü’nün (Elazığ) güneydoğu sahilinde oluşmuş bir fay kaynağıdır. Plajköy kaynağının akiferi Orta Eosen yaşlı Maden Karmaşığı’na ait, aktif tektonizmadan etkilenerek ikincil geçirimlilik ve gözeneklilik kazanmış volkanik, yarı derinlik kayaçları ile bloklar şeklindeki volkanosedimanter birimlerdir. Kaynağın mevcut bir kaptajı olmakla birlikte, alansal boşalım yapan kaynağın tüm akışını toplayamamaktadır. Kaynağın mevcut kaptajını oluşturan çeşmelerin debisi belirli hacim yöntemi kullanılarak, kaptajı yapılmamış, değişik noktalardan çıkan kaynak ve sızıntılar ise tek bir kanala yönlendirilerek üçgen savak yardımı ile ölçülmüştür. Kaynağın mevcut kaptajı ile kaptaj çevresindeki sızıntıların debileri Ekim 2012- Kasım 2013 tarihleri arasında ayda iki kez ölçülmüştür. Kaynağın boşalım katsayısı 1.33*10-3 gün-1 olarak hesaplanmıştır. Boşalım katsayısı, bölgede etkin olan çatlak sistemlerinin geometrisi ve yoğunluğu ile ilişkili olup, kaynağın dar kırık, çatlak ve gözeneklerden beslendiğini göstermektedir. Plajköy kaynağının 31 Mart 2013 ile 13 Ekim 2013 tarihleri arasındaki gerçek rejimde boşalım döneminde boşalttığı su miktarı Maillet yöntemi ile 52x103 m3 olarak hesaplanmıştır. Kaynağın su tipi Ca-Mg-HCO3’tır. Kaynak suyunun kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçları TS 266 (TSE, 2005) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2004)’nün içme suyu standartları ile karşılaştırıldığında içme suyu olarak kullanıma uygun olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda önerilen kaynak koruma alanları ve yeni kaptaj planı ile sızıntı ve diğer kaynaklar kirliliğe maruz kalmadan daha verimli bir şekilde kullanılacaktır.

http://dx.doi.org/10.19076/mta.376765

Details

[English .pdf]
The Hydrogeological investigation of Plajköy spring (Elazığ)
Title: The Hydrogeological investigation of Plajköy spring (Elazığ)
Authors: Özlem ÖZTEKİN OKAN, Atahan GÜVEN, Bahattin ÇETİNDAĞ
Keywords: Plajköy spring, Elazığ, protection zone, storage capacity, discharge coeffi cient, catchment area,
Abstract:

Plajköy spring discharges at the close locations to the SE shore of Lake Hazar. Lake Hazar is a tectonic Lake in Elazığ city. Plajköy spring is a fault spring that is mainly recharging from the volcanites, dikes and blocky volcanosedimentary units of Middle Eocene Maden Complex. These units have gained secondary permeability and porosity related with the active tectonics that is effective in the studied area. The present catchment system of the spring could not collect the springs and leaks discharging from different points around the system. The discharge of the catchment is measured by specifi c volume method while the other springs’ and leaks’ is measured by using triangular weir. Before the discharge measurement of the leaks and the springs, they have been directed to a channel. The discharge of the present catchment system and the leaks have measured twice in a month during one year period beginning from October of 2012 to November of 2013. The discharge coeffi cient of the spring is calculated 1.33*10-3 day-1. Discharge coeffi cient of the spring depends on the geometry and intensity of the active fracture systems in the region. Calculated discharge coeffi cient indicates that the spring discharge is related with the narrow fi ssures, fractures and pores. The total volume of discharged groundwater in the real regime of the Plajköy spring is calculated as 52* 103 m3 during the period from 31st of March, 2013 to the 13rd of October, 2013 by Maillet formula. The spring water is Ca- Mg- HCO3 type water related with the chemical analyses. The chemical and microbiological analyses of the spring water are correlated with the drinking water standarts of Turkey TS 266 (TSE, 2005) and World Health Organization (2004), and it is seen that the spring water is suitable for drinking. The Plajköy spring will be used more effi ciently without exposed to pollution by the new catchment plan and protection zone map that are consequently proposed in the present study.

http://dx.doi.org/10.19111/bulletinofmre.376767 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019