İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
PLAJKÖY KAYNAĞI’NIN (ELAZIĞ) HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ
Başlık: PLAJKÖY KAYNAĞI’NIN (ELAZIĞ) HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ
Yazarlar: Özlem ÖZTEKİN OKAN, Atahan GÜVEN, Bahattin ÇETİNDAĞ
Anahtar Kelimeler: Plajköy Kaynağı, Elazığ, Koruma Alanı, Depolama Gücü, Boşalım Katsayısı, Kaptaj
Özet:

Çalışmaya konu olan Plajköy Kaynağı, tektonik bir göl olan Hazar Gölü’nün (Elazığ) güneydoğu sahilinde oluşmuş bir fay kaynağıdır. Plajköy Kaynağı’nın akiferi Orta Eosen yaşlı Maden Karmaşığı’na ait, aktif tektonizmadan etkilenerek ikincil geçirimlilik ve gözeneklilik kazanmış volkanik, yarı derinlik kayaçları ile bloklar şeklindeki volkanosedimanter birimlerdir. Kaynağın mevcut bir kaptajı olmakla birlikte, alansal boşalım yapan kaynağın tüm akışını toplayamamaktadır. Kaynağın mevcut kaptajını oluşturan çeşmelerin debisi belirli hacim yöntemi kullanılarak, kaptajı yapılmamış, değişik noktalardan çıkan kaynak ve sızıntılar ise tek bir kanala yönlendirilerek üçgen savak yardımı ile ölçülmüştür. Kaynağın mevcut kaptajı ile kaptaj çevresindeki sızıntıların debileri Ekim 2012- Kasım 2013 tarihleri arasında ayda iki kez ölçülmüştür. Kaynağın boşalım katsayısı 1.33*10-3 gün-1 olarak hesaplanmıştır. Boşalım katsayısı, bölgede etkin olan çatlak sistemlerinin geometrisi ve yoğunluğu ile ilişkili olup, kaynağın dar kırık, çatlak ve gözeneklerden beslendiğini göstermektedir. Plajköy Kaynağı’nın 31 Mart 2013 ile 13 Ekim 2013 tarihleri arasındaki gerçek rejimde boşalım döneminde boşalttığı su miktarı Maillet yöntemi ile 52x103 m3 olarak hesaplanmıştır. Kaynağın su tipi Ca-Mg-HCO3’tır. Kaynak suyunun kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçları TS 266 (TSE, 2005) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2004)’nün içme suyu standartları ile karşılaştırıldığında içme suyu olarak kullanıma uygun olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda önerilen kaynak koruma alanları ve yeni kaptaj planı ile sızıntı ve diğer kaynaklar kirliliğe maruz kalmadan daha verimli bir şekilde kullanılacaktır.

Details

[English .pdf]
THE HYDROGEOLOGICAL INVESTIGATION OF PLAJKÖY SPRING (ELAZIĞ)
Title: THE HYDROGEOLOGICAL INVESTIGATION OF PLAJKÖY SPRING (ELAZIĞ)
Authors: Özlem ÖZTEKİN OKAN, Atahan GÜVEN, Bahattin ÇETİNDAĞ
Keywords: Plajköy Spring, Elazığ, Protection Zone, Storage Capacity, Discharge Coefficient, Catchment Area
Abstract:

Plajköy spring discharges at locations close to the SE shore of Lake Hazar. Lake Hazar is a tectonic lake in Elazığ city. Plajköy spring is a fault spring that mainly recharges from volcanics, dikes and blocky volcanosedimentary units of the Middle Eocene Maden Complex. These units have gained secondary permeability and porosity related to active tectonics that affects the studied area. The present catchment system of the spring could not collect the springs and leaks discharging from different points around the system. The discharge of the catchment is measured by specific volume method while the other springs’ and leaks’ is measured by using a triangular weir. Before the discharge measurement of the leaks and the springs, they were directed into a channel. The discharge of the present catchment system and the leaks were measured twice per month during a one year period beginning from October 2012 to November 2013. The discharge coefficient of the spring is calculated as 1.33*10-3 day-1. The discharge coefficient of the spring depends on the geometry and intensity of the active fracture systems in the region. The calculated discharge coefficient indicates that the spring discharge is related to the narrow fissures, fractures, and pores. The total volume of discharged groundwater in the real regime of the Plajköy spring is calculated as 52*103 m3 during the period from 31stof March, 2013 to 13th of October, 2013 using the Maillet formula. The spring water is Ca- Mg- HCOtype water based on the chemical analyses. The chemical and microbiological analyses of the spring water are correlated with the drinking water standards of Turkey TS 266 (TSE, 2005) and World Health Organization (2004), and it is was found that the spring water is suitable for drinking.

The Plajköy spring will be used more efficiently without exposure to pollution under the new catchment plan and protection zone map that are consequently proposed in the present study. 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018