İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI MANTIKSAL REGRESYON YÖNTEMİ KULLANILARAK ÇUBUK-KALECİK (ANKARA) ŞABANÖZÜ (ÇANKIRI) ARASININ HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ
Başlık: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI MANTIKSAL REGRESYON YÖNTEMİ KULLANILARAK ÇUBUK-KALECİK (ANKARA) ŞABANÖZÜ (ÇANKIRI) ARASININ HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ
Yazarlar: Hasan ELMACI, Senem TEKİN, Nail ÜNSAL
Anahtar Kelimeler: Çankırı,Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS),Heyelan Duyarlılık,Mantıksal Regresyon
Özet:

Heyelanlar dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle belli bölgelerde sıkça meydana gelmekte olup, zaman zaman doğal afete dönüşmekte ve önemli ölçüde sosyo-ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Bu çalışmada, 1:100.000 ölçekli Çankırı-H30 paftasında toplam 2360 km2’lik alanda heyelan duyarlılık analizi gerçekleştirilmiştir. Heyelan Envanter Haritasına göre, çalışma alanının % 4.79’u heyelanlı alanlardan oluşmaktadır. Mevcut heyelanların hareket tipi genel olarak dairesel kayma şeklinde gözlenmektedir. MTA tarafından hazırlanan, Türkiye Heyelan Envanter Haritası veri tabanına göre çalışma alanında 876 adet heyelan bulunmakta ve 122 km2’lik alan kaplamaktadır. Heyelanları hazırlayıcı faktörler olarak; litoloji haritası, arazi kullanımı, sayısal yükseklik modeli, yamaç eğimi, düzlemsel, kesit, teğetsel yamaç eğrisellikleri, pürüzlülük indeksi, eğim/yamaç yönelimi oranı, nehir aşındırma gücü indeksi ve topoğrafik nemlilik indeksi dikkate alınmıştır. Heyelan duyarlılık değerlendirmesi çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden biri olan mantıksal regresyon yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede haritalama ünitesi olarak 25 * 25 m’lik pikseller kullanılmıştır. Elde edilen heyelan duyarlılık haritasi olasılık değerleri 5 farklı sınıfaralığında değerlendirilmiştir. Duyarlılık haritalarının performans değerlendirmeleri ise Alıcı işletim karakteristik (ROC) ve başarı-tahmin eğrileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. ROC eğrileri altında kalan alan 0,794 olarak elde edilmiştir. Duyarlılık haritasında yüksek ve çok yüksek duyarlı bölgeler çalışma alanın % 28.06’sı karşılık gelmekte olup bu bölgelerde mevcut heyelanların % 78’i bulunmaktadır. Oldukça yüksek performansa sahip olan bu duyarlılık haritası, bölgede yapılacak üst ölçekli planlama çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır.

 

DOI: 10.19076/mta.304329

Details

[English .pdf]
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS BASED USING LOGISTIC REGRESSION LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ASSESSMENT OF THE ÇUBUK-KALECİK (ANKARA) BETWEEN ŞABANÖZÜ (ÇANKIRI) REGION
Title: GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS BASED USING LOGISTIC REGRESSION LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ASSESSMENT OF THE ÇUBUK-KALECİK (ANKARA) BETWEEN ŞABANÖZÜ (ÇANKIRI) REGION
Authors: Hasan ELMACI, Senem TEKİN, Nail ÜNSAL
Keywords: Çankırı,Geographic Information System (GIS),Landslide Susceptibility,Logistic regression.
Abstract:

Landslides frequently occur particularly in certain parts in our country as well as in the world. They sometimes turn into natural disaster and cause socio-economic losses in significant magnitude. In this study, the landslide susceptibility analysis was performed in a total area of 2360 km2 at 1/100,000 scale in map sheet of Çankırı-H30. According to the inventory map, 4,79% of the study area is formed of  landslide areas and the movement type of available landslides are generally observed in the form of rotational slip. According to the database of the Turkish Landslide Inventory Map prepared by MTA, there are 876 landslides, which cover an area of 122 km2, in the study area. A total of twelve independent variables for landslide conditioning factors were taken into consideration in susceptibility assessments being as; lithological map, land-use classification, digital elevation model, hill slope, profile, planar and tangential slope curvatures, roughness index, slope/aspect ratio, stream power index and topographic wetness index. The landslide susceptibility assessment was carried out using multivariate logistic regression method which is regarded as one of the statistical methods. As mapping unit; 25 x 25 m pixels were used for the statistical assessment. The obtained probability values of the landslide susceptibility maps were assessed in five different grades ranging from very low to very high. The performance evaluation of the susceptibility maps were performed by using the Receiver Operating Characteristic (ROC) and prediction success rate curves. The area under ROC curves were found to be in 0.794. Highly and very highly susceptible areas correspond to 28.06% of the entire area in which 78% of the landslides occurred. This accomplished, high performance landslide susceptibility map will make significant contributions to medium scale planning strategies.

 

 DOI: 10.19111/bulletinofmre.306692 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019