İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Janja Bölgesinde (GD İran) dere sedimanı verilerine dayalı ters mesafe ağırlıklı (IDW) enterpolasyon yöntemi ve konsantrasyon-alan (C-A) fraktal modelleme kullanılarak jeokimyasal anomalilerin ayrılması
Başlık: Janja Bölgesinde (GD İran) dere sedimanı verilerine dayalı ters mesafe ağırlıklı (IDW) enterpolasyon yöntemi ve konsantrasyon-alan (C-A) fraktal modelleme kullanılarak jeokimyasal anomalilerin ayrılması
Yazarlar: Marzieh Hosseininasab, Ali Akbar DAYA
Anahtar Kelimeler: Jeokimyasal anomaliler, dere sedimanları, konsantrasyon-alan fraktal modeli, Sistan ve Belucistan,
Özet:

Bu çalışmada GD İran’da yer alan Janja Bölgesindeki jeokimyasal anomalilerin belirlenmesi amacıyla ters mesafe ağırlıklı (IDW) enterpolasyon yöntemi ve Konsantrasyon-Alan (C-A) fraktal yöntemleri kullanılmıştır. 300 adet dere sedimanı örneğinden sekiz element (Au, Cu, Mn, Zn, Fe, As, Mo ve Pb) kullanılmıştır. Çalışma alanı 250m x 250m’lik hücreler oluşturacak şekilde karelaj yapılmıştır. Örneklenmemiş alanların tahmini ters kare mesafesi ağırlıklı (IDWS) yönteme göre yapılmıştır. Jeokimyasal haritalar üretilmiştir. Element konsantrasyonlarının kümülatif frekanslarına karşı ilişkili alanlara ait log-log grafi kleri çizilmiştir. Log-log grafi klerindeki kırılma noktaları bulunarak eşik değerleri elde edilmiştir. As, Fe, Mo, Pb ve Zn için dört jeokimyasal popülasyon ve Au, Cu ve Mn için beş jeokimyasal popülasyon bulunmaktadır. Fraktal modellemeden elde edilen jeokimyasal anomali sonuç haritaları, çalışma alanının güneydoğu bölümünde yer alan Zn, Mo, Mn, Fe, Cu ve As anomalilerini göstermiştir. Element anomalileri ve faylar arasında oldukça güzel bir korelasyon oluşmuştur. Buradan hareketle, mineralizasyonun faylar boyunca oluştuğu sonucuna varılabilir. Çalışma alanının GD bölümünde, anomaliler ve sedimanter kayaçlar (alüvyon ve güncel alüvyal çökeller) arasında bir korelasyon vardır. Altın anomalileri, çalışma alanının KB bölümünde yer almaktadır. Çalışma alanının KB bölümünde, Au anomalileri ile fay sistemleri arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Demir konsantrasyonları seyrek olup, sedimanter volkanik kayaçlara ve türbiditlere karşılık gelmektedir.

http://dx.doi.org/10.19111/bulletinofmre.351449

Details

[English .pdf]
Separation of geochemical anomalies using inverse distant weighting (IDW) and concentration-area (C-A) fractal modeling based on stream sediments data in Janja Region, SE Iran
Title: Separation of geochemical anomalies using inverse distant weighting (IDW) and concentration-area (C-A) fractal modeling based on stream sediments data in Janja Region, SE Iran
Authors: Marzieh Hosseininasab, Ali Akbar DAYA
Keywords: Geochemical anomalies; Stream sediments; Concentration-area fractal model; Janja; Sistan and Baluchestan,
Abstract:

In this study, the Inverse Distant Weighting (IDW) and the Concentration –area (C-A) fractal methods were used for identifi cations of geochemical anomalies in Janja region, SE Iran. Eight elements (Au, Cu, Mn, Zn, Fe, As, Mo, and Pb) from 300 stream sediment samples were used. The studied area was gridded by 250 m×250 m cells. Estimation of unsampled locations were carried out by inverse distant squared weighting (IDWS) method. Geochemical maps were generated. Log- log plots of cumulative frequency of elemental concentrations versus related areas were constructed. Threshold values were obtained by fi nding break points in the log-log plots. There were four geochemical populations for As, Fe, Mo, Pb and Zn and fi ve geochemical populations for Au, Cu, and Mn. The resulted geochemical anomaly maps obtained from fractal modelling showed that Anomalies of Zn, Mo, Mn, Fe, Cu and As located in southeastern part of study area. There was a good correlation between faults and elementals anomalies. It can be concluded that mineralization occurred along the faults. There was a correlation between anomalies and sedimentary rocks (alluvium and recent alluvium sediments) in SE part of study area. Gold anomalies were located in the NW parts of the studied area. There was a strong relationship between the location of Au anomalies and fault systems in the NW parts of the studied area. Iron concentrations were sporadic and correspond to the sedimentary volcanic rock and turbidites.

http://dx.doi.org/ 10.19076/mta.401236 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019