İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
BİGADİÇ HAVZASI (BALIKESİR-TÜRKİYE) ERKEN MİYOSEN GÖL ÇÖKELLERİNDE SİN- SEDİMANTER DEFORMASYON YAPILARI, TABAN KİREÇTAŞI BİRİMİ
Başlık: BİGADİÇ HAVZASI (BALIKESİR-TÜRKİYE) ERKEN MİYOSEN GÖL ÇÖKELLERİNDE SİN- SEDİMANTER DEFORMASYON YAPILARI, TABAN KİREÇTAŞI BİRİMİ
Yazarlar: Calibe KOÇ TAŞGIN, İbrahim TÜRKMEN, Cansu DİNİZ AKARCA
Anahtar Kelimeler: Yumuşak çökel deformasyon yapıları, göl, kayma-oturma yapısı, kaya düşmesi, Bigadiç.
Özet:

Batı Anadolu bölgesinde geç Oligosen – erken Miyosen’de başlayan genişleme ile ilişkili faylarla sınırlı KD-GB, D-B doğrultulu havzalar gelişmiştir. Bu havzaların dolgularını volkanik ve volkanoklastik ara seviyeli  akarsu – göl çökelleri oluşturur. Bu çökeller yoğun uyumsuzluklar ve yumuşak sediment deformasyon yapıları  içermektedir. Söz konusu havzalardan birini oluşturan Bigadiç Neojen Havzası’nın dolgusunu taban kireçtaşı birimi, alt tüf birimi, alt boratlı birim, üst tüf birimi ve üst boratlı birim oluşturur. Kiltaşı, marn, kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşı fasiyeslerinden oluşan taban kireçtaşı birimi derin göl ortamında çökelmiştir. Bigadiç  güneyinde yüzeyleyen taban kireçtaşı biriminde yumuşak çökel deformasyon yapıları tanımlanmıştır. Bunlar;  Kayma-oturma yapıları (slamplar), kaya düşmeleri,  kaotik yapılar, klastik dayklar, sinsedimanter faylar ve breşik  kireçtaşlarıdır. Deformasyon mekanizması esas olarak tabakalarda eğim artışı, sıvılaşma ve akışkanlaşma ile  ilişkilidir.  Çalışma alanının bölgesel tektoniği, sedimantolojik verileri ve deformasyon yapıları birlikte  değerlendirildiğinde bu yapıların tektonik ve sismik (tektonik kökenli ve depolanma ile eş yaşlı magmatik  aktivitelerle ilişkili depremler) etkilerle (allojenik) oluştuğu sonucuna varılmıştır

Details

[English .pdf]
SYN-SEDIMENTARY DEFORMATION STRUCTURES in the EARLY MIOCENE LACUSTRINE DEPOSITS, the BASAL LIMESTONE UNIT, BİGADİÇ BASİN (BALIKESİR, TURKEY)
Title: SYN-SEDIMENTARY DEFORMATION STRUCTURES in the EARLY MIOCENE LACUSTRINE DEPOSITS, the BASAL LIMESTONE UNIT, BİGADİÇ BASİN (BALIKESİR, TURKEY)
Authors: Calibe KOÇ TAŞGIN, İbrahim TÜRKMEN, Cansu DİNİZ AKARCA
Keywords: Soft sediment deformation structures, lacustrine, slumps, rock falls, Bigadiç.
Abstract:

In the Western Anatolia region, NE-SW and E-W directional basins developed, which are restricted by extensional faults, beginning from the late Oligocene to early Miocene. The fillings of these basins consist of fluvial and lacustrine deposits containing volcanic and volcanoclastic intercalations. These deposits include intensive local unconformities and soft sediment deformation structures. The filling of the Bigadiç Neogene Basin, which forms one of those basins, constitutes basal limestone unit, lower tuff unit, lower borate unit, upper tuff unit, and upper borate unit. The basal limestone unit composed of claystone, marl, limestone and dolomitic limestone facies were deposited in the deep lacustrine environment. The soft sediment deformation structures were defined in the basal limestone unit, which outcropped in the south of Bigadiç. These are slumps, rock falls, chaotic structures, clastic dykes, syn-sedimentary faults and brecciated limestone. Deformation mechanisms are related essentially to the increase of slopes of layers, liquidization, and fluidization. In the study area; when regional tectonics, sedimentological data, and deformation structures are evaluated together, it is concluded that these structures are formed by tectonic and seismic activities (earthquakes related to the tectonic origin and syn-depositional magmatic activities). 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018