İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
DOĞU PONTİDLERDE OLUR (ERZURUM) BÖLGESİNDE EOSEN MAGMATİZMASINA BAĞLI ALTERASYON ZONLARI VE ÖNEMİ
Başlık: DOĞU PONTİDLERDE OLUR (ERZURUM) BÖLGESİNDE EOSEN MAGMATİZMASINA BAĞLI ALTERASYON ZONLARI VE ÖNEMİ
Yazarlar: Güzide ÖNAL, Mustafa AKYILDIZ, İsmet CENGİZ, Mehmet ASLAN, Serkan ÖZKÜMÜŞ
Anahtar Kelimeler: Doğu Pontidler, Erken Eosen, porfi ri sistem, alterasyon, FT-IR, XRD.
Özet:

Alpin Orojenez Kuşağı, Doğu Avrupa’dan başlayıp, Türkiye ve Kafkaslar’dan geçerek, İran ve Afganistan’a kadar uzanan ve üzerinde birçok porfi ri Cu-Mo-Au yatağı bulunduran bir kuşaktır. Çalışma alanının yer aldığı Doğu Pontidler, bu kuşak içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada Olur (Erzurum) bölgesinde Yeşilbağlar, Kaban ve Köprübaşı alterasyon zonları ele alınarak, arazi ve laboratuvar çalışmaları ile alterasyon zonunun kökenine dair bir yaklaşımda bulunulması amaçlanmaktadır. Çalışma alanındaki alterasyon, Erken Eosen yaşlı Coşkunlar volkanik ve subvolkanik kayalarının dokanak halinde bulunduğu Erken-Orta Jura yaşlı Oltuçayı volkanikleri ve Kaban volkaniklerini etkilemektedir. Alterasyon zonlarında gözlenen mineralizsyon, Erken Eosen yaşlı altere Coşkunlar Dasiti içinde saçınımlı, ağsal, damar/damarcık ve çatlak dolgusu olarak görülmektedir. Alterasyon zonundaki parajenez pirit, kalkopirit, sfalerit, galen ve pirotin, kuvars, kalsit ve baritten oluşmaktadır. FT-IR ve XRD analizleri sonucunda alterasyon zonunda kil, sülfat, sülfür, karbonat, silikat ve oksit mineralleri saptanmıştır. Arazi, petrografi , FT-IR ve XRD analizleri sonucunda elde edilen veriler; Yeşilbağlar, Kaban ve Köprübaşı bölgelerinde belirlenen alterasyonlar (ileri arjilik-arjilik, propilitik ve serisitik alterasyon) Alpin Orojenik Kuşak içerisinde yer alan porfi ri sistemde oluşan alterasyon zonlarının üst kesimlerine ve mineralizasyonlara benzerlik gösterdiğini desteklemektedir. Doğu Pontidler’de Erken Jura döneminden beri süregelen yitime bağlı olarak İzmir-Ankara-Erzincan okyanusu kapanmaya başlamış olup Toros platformu ile Avrasya aktif kıta kenarının çarpışması Erken Eosen döneminde gerçekleşmiştir. Çalışma alanından elde edilen veriler, gömülü porfi ri sitemlerin üst bölümlerine ait alterasyon zonunu işaret etmekte ve cevherli zonun daha derinde konumlanmış olabileceğini göstermektedir.

Details

[English .pdf]
ALTERATION ZONES ASSOCIATED WITH EOCENE MAGMATISM IN THE OLUR (ERZURUM) AREA, EASTERN PONTIDES AND THEIR SIGNIFICANCE
Title: ALTERATION ZONES ASSOCIATED WITH EOCENE MAGMATISM IN THE OLUR (ERZURUM) AREA, EASTERN PONTIDES AND THEIR SIGNIFICANCE
Authors: Güzide ÖNAL, Mustafa AKYILDIZ, İsmet CENGİZ, Mehmet ASLAN, Serkan ÖZKÜMÜŞ
Keywords: Eastern Pontides, Early Eocene, porphyry system, alteration, FT-IR, XRD.
Abstract:

The Alpine Orogenic Belt with numerous porphyry Cu-Mo-Au mineralizations, starts from Eastern Europe continues through Turkey and the Caucasus and extends into Iran and Afghanistan. The study area of the Eastern Pontides is in this orogenic belt. Using fi eld and laboratory studies an attempt has been made to establish the origin of Yeşilbağlar, Kaban and Köprübaşı alteration zones in the Olur area (Erzurum). In the study area Early Eocene Coşkunlar volcanics and sub volcanic rocks have contact with the Oltu çayı volcanics of Early-Middle Jurassic. Alteration in the study area effects these Oltuçayı and Kaban volcanics. In the study area mineralizations are present in the alteration zones. Disseminated, stockwork, vein/veinlet and fi ssure type mineralizations are present in the Coşkunlar dacite. Paragenesis in the alteration zones are pyrite, chalcopyrite, sphalerite, galena, pyrrohotite, quartz, calcite and barite. FT-IR and XRD studies showed the presence of clay, sulphate, sulphur, carbonate, silicate and oxide minerals in the alteration zones. Field and petrographical studies showed that alteration types in the Yeşilbağlar, Kaban and Köprübaşı areas are, advanced argillic-argillic, pyropylitic and sericitic. They are similar to the alterations present in the upper part of the mineralizations in the porphyry systems of the Alpine Orogenic Belt. In the Eastern Pontides starting in Early Jurassic, continuation of subductions resulted in closure of the İzmir-Ankara- Erzincan ocean and in Early Eocene the Taurid platform collided with the Eurasian active continental margin. Data from the study area indicate the presence of alteration zones in the upper part of the buried porphyry system and the possibility of mineralized parts in the deeper parts of the system. 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018