İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
GEVŞEK KARASAL BİRİMLERİN (KALİŞ) MİKROTREMÖR ÖLÇÜMLERİ İLE ZEMİN HAKİM TİTREŞİM PERİYOT HESAPLAMALARI
Başlık: GEVŞEK KARASAL BİRİMLERİN (KALİŞ) MİKROTREMÖR ÖLÇÜMLERİ İLE ZEMİN HAKİM TİTREŞİM PERİYOT HESAPLAMALARI
Yazarlar: KIVANÇ ZORLU
Anahtar Kelimeler: Adana,mikrotremor,deprem,kaliş,Nakamura yöntemi
Özet:

Kurak-Yarı kurak iklim bölgelerinde gözlenen kaliş türü birimler; düşey yönde zonlanma gösteren, karasal kalsiyum karbonat birimler olarak bilinmektedir. Kaliş profilinin en üstünde zayıf kaya niteliğindeki sert kaliş, onun altında ise gevşek zemin karakterindeki yumuşak kaliş profili yer almaktadır. Kalişler, çoğunlukla doygun olmayan zonlarda, toprak, kaya ve bozunmuş malzemenin yer değiştirme ve/veya çimentolanmasına işaret ederler. Çalışma alanı Adana ilinin doğusunda yer alan kaliş birimlerini kapsamaktadır. Bölgede oldukça geniş bir yayılım gösteren Kuvaterner yaşlı kaliş, özellikle eğimin düşük olduğu, bölgelerde bulunmaktadır. Adana Havzasındaki paleosolik kalişler, karbonatça zengin yüzey sularıyla birlikte, süzülme, kapilarite ve ayrışma olaylarını takiben, önce sedimantolojik daha sonra da pedolojik bir mekanizma sonucu oluşmuşlardır. Adana ili I. ve II. derece deprem bölgesinde yer almakta olup, tarihsel ve aletsel dönemlerde pek çok depreme sahne olmuştur. Özellikle 1998 Adana depremi sırasında en büyük yapısal hasarın kaliş profili üzerinde yer alan binalarda meydana geldiği gözlenmiş olup, buna kaliş profilinin düşey yönde sergilediği litolojik değişimin neden olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ile sert kaliş ve yumuşak kaliş sınırındaki ve litolojik değişikliklerin olduğu sınırlardaki göreceli zemin büyütmesi ve yatay-düşey spektral oranı  (H/V) inceleniştir. Bu amaçla, sert kaliş ve yumuşak kaliş arasındaki H/V farkının ortaya konabilmesi için, sert kaliş üzerinde ve sert kalişin olmadığı, profilin doğrudan yumuşak kaliş ile başladığı lokasyonlarda 24 adet mikrotremor ölçümü yürütülmüş ve H/V farkı ortaya konmuştur. 

DOI: 10.19076/mta.330732

Details

[English .pdf]
DETERMINATION OF PREDOMINANT SITE PERIOD OF LOOSE TERRESTRIAL UNITS (CALICHE) WITH MICROTREMOR MEASUREMENTS
Title: DETERMINATION OF PREDOMINANT SITE PERIOD OF LOOSE TERRESTRIAL UNITS (CALICHE) WITH MICROTREMOR MEASUREMENTS
Authors: KIVANÇ ZORLU
Keywords: Adana, microtremor, earthquake, caliche, Nakamura method
Abstract:

The caliche profiles that are observed in arid-semi arid climatic regions can be described as terrestrial formations with vertical succession composed predominantly of calcium carbonate. At the top of the caliche profile, there is hard pan layer of weak rock and soft pan layer characterised by loose soil underneath. Caliche is formed by the displacement and/or cementation of soil, rock, and weathered material, and is usually found in unsaturated zones. The study area consists of caliche units located in Adana. It is noteworthy that the Quaternary caliches widely crop out throughout the region, exhibiting a flat topography in the region. The palaeosolic deposits in the Adana Basin, which is characterised by climate oscillations in the Pleistocene and surface waters rich in carbonate, initially formed as a result of sedimentological and then by pedological processes after draining, capillarity and weathering. Adana is located in the I. and II. degree seismic zone, where many earthquakes have been observed during the historical and instrumental periods. It was found that the greatest structural damage sustained due to earthquakes that occurred in Adana, especially in 1998, affected buildings located on caliche. It is believed that the damage caused to the buildings located on caliche can be attributed to the morphologically distinct layers or horizons. This study determined the sediment amplification characteristics and horizontal to vertical spectral ratio (H/V) at the boundary between the hard pan and soft caliche and at boundaries with lithological changes. Accordingly, to determine H/V ratio between the hard pan and the soft pan horizon of the caliche, 24 microtremor measurements were performed on locations with soft pan, on locations with no hard pan, and on locations where the profile directly begins with the soft pan.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.348301 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018