İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Gevşek karasal birimlerin (Kaliş) mikrotremör ölçümleri ile zemin hakim titreşim periyot hesaplamaları
Başlık: Gevşek karasal birimlerin (Kaliş) mikrotremör ölçümleri ile zemin hakim titreşim periyot hesaplamaları
Yazarlar: KIVANÇ ZORLU
Anahtar Kelimeler: Adana, mikrotremor, deprem, kaliş, Nakamura yöntemi,
Özet:

Kurak-Yarı kurak iklim bölgelerinde gözlenen kaliş türü birimler; düşey yönde zonlanma gösteren, karasal kalsiyum karbonat birimler olarak bilinmektedir. Kaliş profi linin en üstünde zayıf kaya niteliğindeki sert kaliş, onun altında ise gevşek zemin karakterindeki yumuşak kaliş profi li yer almaktadır. Kalişler, çoğunlukla doygun olmayan zonlarda, toprak, kaya ve bozunmuş malzemenin yer değiştirme ve/veya çimentolanmasına işaret ederler. Çalışma alanı Adana ilinin doğusunda yer alan kaliş birimlerini kapsamaktadır. Bölgede oldukça geniş bir yayılım gösteren Kuvaterner yaşlı kaliş, özellikle eğimin düşük olduğu, bölgelerde bulunmaktadır. Adana Havzasındaki paleosolik kalişler, karbonatça zengin yüzey sularıyla birlikte, süzülme, kapilarite ve ayrışma olaylarını takiben, önce sedimantolojik daha sonra da pedolojik bir mekanizma sonucu oluşmuşlardır. Adana ili I. ve II. derece deprem bölgesinde yer almakta olup, tarihsel ve aletsel dönemlerde pek çok depreme sahne olmuştur. Özellikle 1998 Adana depremi sırasında en büyük yapısal hasarın kaliş profi li üzerinde yer alan binalarda meydana geldiği gözlenmiş olup, buna kaliş profi linin düşey yönde sergilediği litolojik değişimin neden olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ile sert kaliş ve yumuşak kaliş sınırındaki ve litolojik değişikliklerin olduğu sınırlardaki göreceli zemin büyütmesi ve yatay-düşey spektral oranı (H/V) inceleniştir. Bu amaçla, sert kaliş ve yumuşak kaliş arasındaki H/V farkının ortaya konabilmesi için, sert kaliş üzerinde ve sert kalişin olmadığı, profi lin doğrudan yumuşak kaliş ile başladığı lokasyonlarda 24 adet mikrotremor ölçümü yürütülmüş ve H/V farkı ortaya konmuştur.

http://dx.doi.org/10.19076/mta.330732

Details

[English .pdf]
Determination of predominant site period of loose terestrial units (Caliche) by microtremor measurements
Title: Determination of predominant site period of loose terestrial units (Caliche) by microtremor measurements
Authors: KIVANÇ ZORLU
Keywords: Adana, microtremor, earthquake, caliche, Nakamura method,
Abstract:

The caliche profi les that have been observed in arid-semi arid climate regions can be described as terrestrial formations which are vertical succession and composed predominantly of calcium carbonate. At the top of the caliche profi le, there is hard pan leyer as a weak rock and soft pan layer characterized by loose soil is existed. Caliche is formed by the displacement and/or cementation of soil, rock, and weathered material, and is usually found in unsaturated zones. In the study area, consist of caliche units located in Adana. It is noteworthy that the caliches of Quaternary is widely crop out throughout the region, exhibited a fl at topography in the region locate at this unit. The paleosolic deposits in the Adana Basin, which is characterized by climate oscillations in the Pleistocene and surface waters rich in carbonate, following draining, capillarity and weathering, initially formed as a result of sedimentological and followed by pedological processes. Adana is located in the I. and II. degree seismic zone, where many earthquakes have been observed in historical and instrumental periods. It was found that the greatest structural damage sustained by the earthquakes that occurred in Adana especially in 1998, was seen in the buildings located on caliche ; it is believed that the damage caused to the buildings located on chalice can be attributed to the of morphologically distinct layers or horizons. This study determines the sediment amplifi cation characteristics and horizontal to vertical spectral ratio (H/V) within the borders. Accordingly, to demonstrate H/V between the hard pan and the soft pan horizon of the caliche, 24 microtremor measurements were performed on locatio ns with soft pan, on locations with no hard pan, and on locations where the profi le directly begins with the soft pan.

http://dx.doi.org/10.19111/bulletinofmre.348301 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019