İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
SİNANPAŞA (AFYON) MİYOSEN KÖMÜRLERİNİN PETROGRAFİK VE PALİNOLOJİK İNCELEMELERİ
Başlık: SİNANPAŞA (AFYON) MİYOSEN KÖMÜRLERİNİN PETROGRAFİK VE PALİNOLOJİK İNCELEMELERİ
Yazarlar: Elif AKISKA
Anahtar Kelimeler: kömür petrografisi,maseral,palinoloji,paleoiklim,Afyon
Özet:

Bu çalışmada Sinanpaşa (Afyon) Neojen havzası içerisinde iki bölgede (güneyde Kırka bölgesi, kuzeyde Karacaören bölgesi) yer alan kömür örneklerinin petrografik ve palinolojik incelemeleri yapılmıştır. Kömür içeren Neojen tortulları beş fasiyese ayrılarak incelenmiştir. Bunlar alttan üste doğru; paleosol, bağlayıcı destekli çakıltaşı, kömürlü çamurtaşı, kumtaşı-kiltaşı ve laminalı çamurtaşı fasiyesleridir. Kömürlü seviyeler belirgin olarak kömürlü çamurtaşı fasiyesi içerisinde yer almaktadır. Ayrıca bağlayıcı destekli çakıltaşı ile kumtaşı-kiltaşı fasiyeslerinde de çeşitli boydaki kömürleşmiş malzemeye rastlanmaktadır. İnceleme alanından derlenen örneklerin kömür petrografisi incelemeleri yapılmış ve bunlara bağlı olarak kömürlerin çökelme ortamları ile ilişkili yorumlamaya gidilmiştir. Buna göre bu kömürlerin başlıca gelinitçe zengin olan hüminit maseral grubunu içerdiği, Rmax değerlerine göre alt bitumlu kömür sınıflamasına girdiği ve göllerle ilişkili bataklık zonlarında çökeldiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Örneklerin derlendiği düzeye ait palinolojik veriler kömürlü birimlerin yaşının Orta Miyosen olduğunu işaret etmektedir. Paleoiklim çalışmaları sonucunda elde edilen MAT, CMT, WMT ve MAP parametrelerine dayanarak çalışma alanındaki iklimsel koşulların mevsimselliğe bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir. Sonuç olarak, kömürlü seviyelerin oluştuğu dönemde ılıman iklim koşullarının varlığından söz edilebilir. 

 

DOI: 10.19076/mta.318334

Details

[English .pdf]
PETROGRAPHICAL AND PALYNOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE SİNANPAŞA (AFYON) MIOCENE COALS
Title: PETROGRAPHICAL AND PALYNOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE SİNANPAŞA (AFYON) MIOCENE COALS
Authors: Elif AKISKA
Keywords: kömür petrografisi,maseral,palinoloji,paleoiklim,Afyon
Abstract:

In this study, the petrographic and palynological analyses of coal samples were performed in two regions (the Kırka region in south and the Karacaören region in north) of the Sinanpaşa (Afyon) Neogene basin. The coal-bearing Neogene sediments are divided into five facies in ascending order as; Paleosol, matrix-supported conglomerate, coal-bearing mudstone, sandstone-claystone and laminated mudstones. Coal layers are markedly located within coal-bearing mudstone facies. In addition; there are various types of coalified materials in matrix supported conglomerate and sandstone-claystone facies. The coal petrography studies were carried out on samples collected from the study area, and the interpretations of the coal forming environment were made. It is observed that these coals mainly contain huminite maceral group. From the reflection values (Rmax), coals seem to be classified as sub bituminous in rank, and it is observed that the coals were deposited in swamp zones associated with limnic environments. The palynological data from samples indicate that the age of coal-bearing units is Middle Miocene. Based on MAT, CMT, WMT and MAP parameters obtained from the paleoclimatic studies, it was observed that climatic conditions in the study area changed seasonally. As a result; it can be mentioned that humid climatic conditions prevail during the period when the coal layers were formed. 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018