İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
GÖKSUN, AFŞİN VE EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) BÖLGESİNDE YÜZEYLENEN METAMORFİK MASİFLERİN MİNERALOJİK KARAKTERİSTİKLERİ
Başlık: GÖKSUN, AFŞİN VE EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) BÖLGESİNDE YÜZEYLENEN METAMORFİK MASİFLERİN MİNERALOJİK KARAKTERİSTİKLERİ
Yazarlar: Deniz HOZATLıOğLU, Ömer BOZKAYA, Hüseyin YALÇIN, Hüseyin YILMAZ
Anahtar Kelimeler: Doğu Toroslar,fillosilikat mineralojisi,metamorfizma,XRD
Özet:

Bu çalışmada, Kahramanmaraş ili kuzeyinde Güneydoğu Anadolu Metamorfik Masifleri içerisinde yer alan Göksun, Afşin ve Ekinözü bölgesindeki metamorfik kayaçların mineralojik ve petrografik özelliklerinin incelenmesi ve deneştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, çok sayıda örnek üzerinde optik mikroskop ve X-ışınları Kırınımı (XRD) incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Göksun çevresindeki metamorfik kayaçları oluşturan dilinimli ve buruşma kıvrım ve klivajı gösteren fillit, kalkfillit ve mermer litolojileri başlıca kalsit, dolomit, kuvars, feldispat ve fillosilikat mineralleri (2M1 illit/K-mika, IIb klorit, paragonit, kaolinit ve karışık tabakalılar (klorit-vermikülit/C-V ve illit-klorit/I-C) içermektedir. KI ve b hücre mesafesi verilerine göre yüksek ankizon-epizon ve orta basınç (alt yeşilşist fasiyesi) koşullarını yansıtmaktadır. Afşin çevresindeki metamorfik kayaçlar fillit, kalkfillit, kalkşist, granatlı ve epidotlu mikaşist, klorit-epidot-amfibolşist ile tremolitli ve mikalı mermer litolojileriyle temsil edilmekte, fillosilikat minerallerini illit/mika (1M biyotit, 2M1 muskovit, paragonit), IIb klorit, karışık tabakalılar (C-V, I-C ve illit-smektit/I-S) ve smektit oluşturmaktadır. Mineral birliktelikleri ve dokusal verilerin yanı sıra, illit/mika KI (epizon) ve b-hücre mesafesi (orta-yüksek basınç) verileri alt yeşilşist-yeşilşist fasiyesi koşullarına karşılık gelmektedir. Ekinözü çevresindeki metamorfik kayaçlar alt düzeylerde kloritşist, amfibolşist, granat, sillimanit, stavrolit ve disten içeren mikaşist ve mikagnays litolojilerinden, üst düzeylerde ise tremolit, aktinolit, biyotit, muskovit ve/veya klorit içeren kalsitli ve/veya dolomitli mermerlerden oluşmaktadır. Mikalar, dioktahedral (2M1 muskovit) ve trioktahedral (1M biyotit), kloritler ise tümüyle trioktahedral bileşime (IIb şamozit ve klinoklor) sahiptir. Mineral birlikteliklerine göre, Ekinözü bölgesindeki metamorfik kayaçlar, metabazik ve metapelitlerce zengin alt seviyelerde amfibolit fasiyesi, metakarbonatlarca zengin üst seviyelerde ise yeşilşist fasiyesi koşullarını yansıtan metamorfizma derecelerini göstermektedir. İri tane boyutlu biyotit, muskovit ve kloritlere çok düşük-dereceli gerileyen metamorfizmayı işaret eden karışık tabakalılara (C-V, C-S, I-C ve illit-vermikülit/I-V) eşlik etmektedir. Mineralojik bileşim ve metamorfizma derecelerine göre Göksun ve Afşin bölgesindeki metamorfik kayaçlar Keban ve Malatya Metamorfitleri’ne, Ekinözü bölgesindekiler ise Pütürge metamorfitlerine benzerlik sunmaktadır. Elde edilen veriler Güneydoğu Anadolu Metamorfik Masifleri’nin batı uzantısını temsil eden metamorfik kayaçların bölgelere göre farklı köken kayaç ve/veya litolojlere, batıdan (Göksun) doğuya (Ekinözü) doğru artan sıcaklık ve basınç koşullarına ve her birinin farklı jeolojik evrime sahip kayaç toplulukları olduklarını göstermiştir.

10.19111/bulletinofmre.610884

Details

[English .pdf]
GÖKSUN, AFŞİN VE EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) BÖLGESİNDE YÜZEYLENEN METAMORFİK MASİFLERİN MİNERALOJİK KARAKTERİSTİKLERİ
Title: GÖKSUN, AFŞİN VE EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) BÖLGESİNDE YÜZEYLENEN METAMORFİK MASİFLERİN MİNERALOJİK KARAKTERİSTİKLERİ
Authors: Deniz HOZATLıOğLU, Ömer BOZKAYA, Hüseyin YALÇIN, Hüseyin YILMAZ
Keywords: Eastern Taurides,phyllosilicate mineralogy,metamorphism,XRD,XRD
Abstract:

In this study, it is aimed to investigate and correlate the mineralogical and petrographic characteristics of metamorphic rocks in Göksun, Afşin and Ekinözü regions located in the Southeastern Anatolian Metamorphic Massifs in the north of Kahramanmaraş province. In this context, optical microscopy and X-ray diffraction (XRD) investigations were performed on lots of samples. The metamorphic rocks around Göksun, that formed by phyllite and calcphyllite which show crenulation fold and cleavage and marble lithologies, contain mainly calcite, dolomite, quartz, feldspar and phyllosilicate minerals (2M1 illite/K-mica, IIb chlorite, paragonite, kaolinite, mixed-layers (chlorit-vermiculite/C-V and illite-chlorite/I-C), and indicate high anchizon-epizon and medium pressure (subgreenschist) facies conditions according to illite/K-mica KI and b cell dimention data. The metamorphic rocks around Afşin are represented by phyllite, calcphyllite, calcschist, micaschist with garnet and epidote, chlorite-epidote-amphiboleschist, and marble with tremolite and micaceous lithologies, and phyllosilicate minerals are made up of illite/mica (1M biotite, 2M1 muscovite and paragonite), IIb chlorite, mixed-layers (C-V, I-C and illite-smectite/I-S) and smectite. In addition to mineral associations and textural data, illite/K-mica KI (epizon) and b-cell dimension (medium-high pressure) data correspond to the subgreenschist-greenschist facies conditions. The metamorphic rocks around Ekinözü are formed of lithologies of chloriteschist, amphiboleschist, and micaschist and micagneiss with garnet, sillimanite, staurolite and kyanite at the lower levels, but calcitic and/or dolomitic marbles with tremolite, actinolite, biotite, muscovite and/or chlorite at the upper levels. Micas have dioctahedral (2M1 muscovite) and trioctahedral (1M biotite), whereas chlorites have completely trioctahedral (IIb chamosite and clinochlore) compositions. According to the mineral associations, the metamorphic rocks in Ekinözü region show the amphibolite facies, rich in metabasics and metapelites at the lower parts, but greenschist facies conditions, rich in metacarbonates at the upper parts. The coarse-grained biotite, muscovite and chlorite are accompanied by mixed-layers (C-V, C-S, I-C and illite-vermiculite/I-V), which indicate very low-grade retrograde metamorphism. According to the mineralogical composition and metamorphism degrees, metamorphic rocks in Göksun and Afşin regions are similar to Keban and Malatya Metamorphites; however the ones in Ekinözü region are similar to Pütürge metamorphites. The data show that metamorphic rocks representing the western extension of the Southeast Anatolian Metamorphic Massifs have different origin rocks and/or lithologies according to the regions, increasing temperature and pressure conditions from west (Göksun) towards east (Ekinözü) and have groups of rock with different geological evolutions.

10.19111/bulletinofmre.610884


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019