Bu işlem biraz zaman alabilir, işleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
Türkçe / English 2017 Yılı 154. Cilt

  BAYINDIR JEOTERMAL SAHASININ HİDROJEOLOJİSİ, HİDROKİMYASI VE İZOTOPİK ÖZELLİKLERİ (İZMİR, BATI ANADOLU, TÜRKİYE)

HYDROGEOLOGICAL, HYDROCHEMICAL AND ISOTOPIC SURVEY OF THE BAYINDIR GEOTHERMAL AREA (ÝZMÝR, WESTERN ANATOLIA, TURKEY)

Metin BULUT, Şevki FİLİZ

  EVAPORLTLERDEN KAYNAKLANAN SÜNÜMLÜ DEFORMASYONA İLİŞKİN BAZI VERİLER (ZARA, SİVAS DOĞUSU)

EVIDENCES OF DUCTILE DEFORMATION IN EVAPORITES AROUND ZARA AREA (E SİVAS), SİVAS BASIN

Faruk OCAKOĞLU

  MANYAS GÜNEYİNİN (BALIKESİR) JEOLOJİSİ VE MAVLŞLSTLERLN TEKTONİK KONUMU

THE GEOLOGY OF THE SOUTH OF MANYAS (BALIKESİR) AND TECTONIC SIGNIFICANCE OF BLUESCHISTS

H. Serdar AKYÜZ, Aral I. OKAY

  TAVŞANLI (KÜTAHYA) GÜNEYİNDEKİ ANKLMETAMORFİK KAYALARIN STRATİGRAFİSİ VE YAPISAL KONUMU: İZMİR-ANKARA ZONU İLE BAĞINTISI

STRATIGRAPHIC AND STRUCTURAL SETTING OF THE ANCHIMETAMORPHIC ROCKS TO THE SOUTH OF TAVŞANLI (KÜTAHYA, WESTERN TURKEY): RELATION TO THE İZMİR-ANKARA ZONE

Orhan KAYA, Walid SADEDDIN, Demir ALTINER, Engin MERİÇ, İzver TANSEL, Aylin VURAL

  BOLU (BATI KARADENİZ) BÖLGESİ VE KOCAELİ YARIMADASINDA BULUNAN YENİ RADIOLIT1DAE TÜRLERİ

NEW SPECIES OF RADIOLITIDAE FROM THE BOLU AREA (W. BLACK-SEA) AND KOCAELİ PENINSULA

Sacit ÖZER

  MUŞ TERSİYER HAVZASININ STRATİGRAFİSİ

STRATIGRAPHY OF THE MUŞ TERTIARY BASIN

Ergür AKAY, Emin ERKAN, Engin ÜNAY

  DATÇA YARIMADASINDAKİ KUVATERNER YAŞLI VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROLOJİSİ VE KÖKENSEL YORUMU

PETROLOGY AND INTERPRETATION OF THE ORIGIN OF QUATERNARY VOLCANICS IN THE DATÇA PENINSULA

Tuncay ERCAN, Erdoğdu GÜNAY, Halil BAŞ, Bülent CAN

  URANYUM , KARBON, ALTIN, GÜMÜŞ, MOLİBDEN , URANİUM, CARBON, GOLD, SİLVER, MOLYBDENUM

There is no english pdf

Abdullah GEDİK, Taner SALTOĞLU, Hüseyin KAPLAN

  BAYAT (ÇORUM) EOSENİNİN PALİNOLOJİK İNCELEMESİ VE KARAKAYAEMİRŞAH KÖMÜRLERİ ARASINDA DENEŞTİRME DENEMESİ

ETUDE PALYNOLOGIQUE DE L'EOCENE DE BAYAT (ÇORUM-TURQUIE) ET ESSAI DE CORRELATION ENTRE KARAKAYA ET EMİRŞAH

Erol AKYOL

  İSPARTA KIVRIMI VE ANTALYA NAPLARININ ORİJİNİ; TOROSLAR'IN ÜST KRETASE TEKTOJENEZİ İLE OLUŞMUŞ YAPISAL DÜZENİNİN BÜYÜK BİR DEKROŞMAN, TRANSTORİK ARIZAYLA İKİYE AYRILMASI VARSAYIMI

LA COURBURE D'ISPARTA ET L'ORIGINE DES NAPPES D'ANTALYA; HYPOTHESE D'UN DECROCHEMENT MAJEUR, L'ACCIDENT TRANS-TAURIQUE, QUI A DEDOUBLE LE DISPOSITIF STRUCTURAL TAURIQUE ETABLI PAR LA TECTOGENESE DU CRETACE SUPERIEUR

J.F. DUMONT

  METALOJENİ VE YENİ KÜRESEL TEKTONİK

METALLOGENY AND THE NEW GLOBAL TECTONICS

A. K. SNELGROVE*

  EYLÜL 1968 DE VUKUA GELEN BARTIN-AMASRA YERSARSINTISI

DAS ERDBEBEN VON BARTIN-AMASRA AM 3. SEPTEMBER 1968

Hartmann WEDDING

  TÜRKİYE'DE TERMOMİNERAL KAYNAKLAR VE JEOTERMİK ENERJİ ETÜDLERİ

LES SOURCES THERMOMINÉRALES DE LA TURQUIE ET L'ÉTUDE DE L'ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE

Cahit ERENTÖZ, Zati TERNEK

  KB İÇ ANADOLUDAKİ ANA NEOTEKTONİK YAPILARDAN BİRİ: BEYPAZARI KÖR BİNDİRME ZONU VE ILİŞKİLİ FAYİLERLEME KIVRIMLARI

ONE OF THE MAİN NEOTECTONİC STRUCTURES İN THE NW CENTRAL ANATOLİA: BEYPAZARI BLİND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATİON FOLDS

Gürol SEYİTOĞLU, Korhan ESAT, Bülent KAYPAK

  ÇAMARDI (NİĞDE) YÖRESİNDE NİĞDE MASİFİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSİF İN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DİSTRİCT

Ramazan DEMİRCİOĞLU, Yaşar EREN

  PİRAMAGROON ANTİKLİNALİNİN GÜNEYDOĞUSUNUN STRATİGRAFİSİ VE YAPISI: SÜLEYMANİYE, KUZEYDOĞU, IRAK

STRATİGRAPHY AND STRUCTURE OF THE SOUTHEASTERN PART OF PİRAMAGROON ANTİCLİNE, SULAİMANİ AREA, NORTHEAST IRAQ

Kamal Haji KARİM, Polla Azad KHANAQA

  ANTALYA DOĞUSU SAHİLLERİNDE KIYI KENAR ÇİZGİSİ PROBLEMLERİNE BİR YAKLAŞIM

AN APPROACH TO COAST EDGE LINE AT THE EASTERN ANTALYA MARGINAL-MARINE SEA SIDES

Muhittin GÖRMÜŞ, Levent BAŞAYİĞİT, Ahmet UYSAL

  DATÇA VE HİSARÖNÜ KÖRFEZLERİNİN GÜNCEL SEDİMANLARINDA TANE BOYU, TOPLAM AĞIR MİNERAL VE ELEMENT DAĞILIMLARI İLE BUNLARI KONTROL EDEN FAKTÖRLER

GRAIN SIZE, TOTAL HEAVY MINERAL AND ELEMENT DISTRUBITION OF ACTUAL SEDIMENTS ON BOTTOM OF HISARÖNÜ AND DATÇA BAYS AND ITS CONTROL FACTORS

Barbaros ŞİMŞEK, Mustafa ERGİN, Murat EVREN, Özgür TÜRKMEN, Serkan PALAS, Hakan PEHLİVAN, Bahri Serkan AYDEMİR, Füsun ÖCAL

  AKVEREN FORMASYONUNUN MAASTRİHTİYENDEN SELANDİYENE PLANKTONİK FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ VE PALEOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİ, BATI KARADENİZ, TÜRKİYE

MAASTRICHTIAN - SELANDIAN PLANKTONIC FORAMINIFERA BIOSTRATIGRAPHY AND PALAEOECOLOGICAL INTERPRETATION OF AKVEREN FORMATION IN BARTIN AREA (WESTERN BLACK SEA, TURKEY)

CANER KAYA ÖZER

  MA’RIB BÖLGESİ’NDE (ARABİSTAN YARIMADASI GB’SI) İLK KEŞFEDİLEN MANYEZİTDOLOMİT KUŞAĞININ KÖKENİ, SEDİMANTOLOJİSİ VE MİNERALOJİSİ

SEDIMENTOLOGY, MINERALOGY AND ORIGIN OF THE FIRST DISCOVER MAGNESITEDOLOMITE BELT IN MA’RIB DISTRICT, SW ARABIAN PENINSULA

Saad Zeki ABDULKADİR Aİ-MASHAIKI

  TERSİYER (ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN) KATRANDEDETEPE FORMASYONUNDA SODYUM SÜLFAT (GLOBERİT-BLÖDİT) – HALİT BİRLİKTELİĞİ, EREĞLİ-BOR HAVZASI, TÜRKİYE

SODIUM SULFATE (GLAUBERITE-BLOEDITE) - HALITE ASSOCIATION İN THE TERTIARY (UPPER MIOSENE - PLIOCENE) KATRANDEDETEPE FORMATION, EREĞLİ-BOR BASIN, TURKEY

Gökhan KADINKIZ, Mustafa KARAKAŞ, Mehmet PEKGÖZ, Abdurrahman MURAT

  SAVCIBEY GÖLETİ (BİLECİK) EKSEN YERİNİN GEÇİRİMLİLİĞİ VE ENJEKSİYON PERDESİNİN BOYUTLANDIRILMASI

PERMEABILITY OF SAVCIBEY DAM (BİLECİK) AXIS LOCATION AND DESIGN OF GROUT CURTAIN

Mustafa Can CANOĞLU, Bedri KURTULUŞ

  ZEMİNLERİN EMNİYETLİ TAŞIMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİNDE OTURMA MİKTARININ ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF AMOUNT OF SETTLEMENT IN DETERMINING THE BEARING CAPACITY OF SOILS

SELÇUK ALEMDAĞ, Aslıhan CİNOĞLU, Elif GACENER

  GÜLLÜK (MUĞLA) SULAK ALANININ DURAYLI İZOTOPLARLA (δ18O, δD) İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF GÜLLÜK (MUĞLA) WETLAND BY STABLE ISOTOPES (δ18O, δD)

Melis A. SOMAY

  KARABAĞLAR POLYESİNDE YERALTI SUYU METAL-METALOİT İÇERİĞİNİN JEOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ (MUĞLA, TÜRKİYE)

ASSESSMENT OF METAL-METALLOID CONTENT USING GEOSTATISTICAL METHODS IN GROUNDWATER OF KARABAĞLAR POLJE (MUĞLA, TURKEY)

Bedri KURTULUŞ, Çağdaş SAĞIR, Özgür AVŞAR

  ALTIN CEVHERİNİN TEK TANE DARBE KIRILMA FONKSİYONLARININ AĞIRLIK DÜŞÜRME TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION ON SINGLE-PARTICLE IMPACT BREAKAGE FUNCTIONS OF A GOLD ORE BY DROP-WEIGHT TECHNIQUE

Ömürden GENÇ

  GRAVİTE VERİLERİNİN FİZİKSEL DÖNÜŞÜM REAKSİYONU VE DOĞRUSALLIK İKİLEMİ

THE REACTION OF PHYSICAL TRANSFORMATION OF THE GRAVITY DATA AND LINEARITY DILEMMA

Ertan TOKER

  “GRAVİTE VERİLERİNİN FİZİKSEL DÖNÜŞÜM REAKSİYONU VE DOĞRUSALLIK İKİLEMİ” YAZISINA YANIT

RESPONSE TO THE “REACTION OF THE PHYSICAL TRANSFORMATION OF THE GRAVITY DATA AND LINEARITY DILEMMA”

Uğur AKIN

MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ YAYIM KURALLARI

BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION NOTES TO THE AUTHORS

  
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü / 2013 - 2016