İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
Türkçe / English 2020 Yılı 162. Cilt
Demir cevherinin ve kabuk (scale) malzemesinin özelliklerinin belirlenmesi ve vinil boya için sentezlenmesi
Characterization of iron ore and scale for synthesizing vinyl paint
Mohammed Tayeb ABEDGHARS, Mokhtar GHERS, Salah BOUHOUCHE, Belgacem BEZZINA


12 Kasım 2017 Mw=7,3 İran depremine bağlı gelişen eş zamanlı deformasyonunun tespiti: Sentinel-1 verisinde DInSAR uygulaması
Estimation of co-seismic land deformation due to Mw 7.3 2017 earthquake in Iran (12 November 2017) using Sentinel-1 DInSAR
FATMA CANASLAN ÇOMUT, ŞULE GÜRBOĞA, Tayeb SMAIL


Çeşme Yarımadası’nın Neojen stratigrafisi ve bölgesel korelasyonu, Batı Anadolu, Türkiye
Neogene stratigraphy and regional correlation of the Çeşme Peninsula, Western Anatolia, Turkey
Fikret GÖKTAŞ


İzmir-Ankara-Erzincan Sutur Zonu’ndaki (Sivas Kuzeydoğusu) Eosen yaşlı Karataş volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri
Geochemical characteristics of the Eocene Karataş volcanics (Northeast Sivas, Turkey) in the İzmir-Ankara-Erzincan Suture Zone
Oktay CANBAZ, Ahmet GÖKCE, Taner EKİCİ, Hüseyin YILMAZ


Statik kompaksiyon metodu kullanılarak zeminlerin sıkışma özelliklerinin belirlenmesi
Estimation of the compaction characteristics of soils using the static compaction method
Kamil KAYABALI, Ramin ASADİ, Mustafa FENER, Orhan DİKMEN, Farhad HABİBZADEH, Özgür AKTÜRK


Bulanık (Muş) Paleojen evaporitlerinin petrografik-mineralojik incelemesi ve diyajenetik tarihçesi
Petrographic-mineralogical examination and diagenetic history of the Paleogene evaporites in Bulanık (Muş), Turkey
Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA


Burdur ve Isparta arasında kalan bölgedeki toprak örneklerinin nadir yer elementi içerikleri, jeokimyası ve kökensel değerlendirilmesi
Rare earth element contents, geochemistry of soil samples between Burdur and Isparta region and assessment of their origin
Ebru TAT, Mustafa Gürhan YALÇIN


Göksun, Afşin ve Ekinözü (Kahramanmaraş) bölgesinde yüzeylenen metamorfik masiflerin mineralojik karakteristikleri
Mineralogical characteristics of metamorphic massif units outcropping in Göksun, Afşin and Ekinözü (Kahramanmaraş) region
Deniz HOZATLIOĞLU, Ömer BOZKAYA, Hüseyin YALÇIN, Hüseyin YILMAZ


Tuzgölü Fay Zonu’nun yapısal karakterinin gravite ve manyetik yöntemler ile belirlenmesi, Orta Anadolu
Determination of structural characteristics of Tuzgölü Fault Zone using gravity and magnetic methods, Central Anatolia
BAHAR DİNÇER, Veysel IŞIK


Gümüşhane (Doğu Pontidler, Türkiye) yöresindeki Jura yaşlı plütonik kayaçları oluşturan magma(lar)ın yerleşim koşullları
Emplacement conditions of magma(s) forming Jurassic plutonic rocks in Gümüşhane (Eastern Pontides, Turkey)
EMRE AYDINÇAKIR, RAMAZAN GÜNDÜZ, CEM YÜCEL


Heyelana neden olan parametreler: Yükseklik örneği
Morphological parameters causing landslides: A case study of elevation
Seda ÇELLEK


Vorkuta kömür madenlerinde tavan çökme bölgeleri oluşumunun fiziksel modellenmesi
Physical modeling the formation of roof collapse zones in Vorkuta coal mines
Boris Yu ZUEV, Ruslan S. ISTOMIN, Stanislav V. KOVSHOV, Vyacheslav M. KITSIS


Ayvalıca çevresi (Bayat, Çorum) Orta Eosen yaşlı Kocaçay formasyonu çökellerindeki karakteristik mollusk, iri foraminifer bulguları ve ortamsal yorumları
Characteristic mollusc, larger foraminifera findings and environmental interpretations of the Middle Eocene Kocaçay formation deposits around Ayvalıca (Bayat, Çorum)
Müjde GÜRSOY, Muhittin GÖRMÜŞ


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ YAYIM KURALLARI
PUBLICATION RULES FOR THE BULLETIN OF THE GENERAL DIRECTORATE OF MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION


İÇİNDEKİLER
CONTENTS
 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020