İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Kabul Edilen - Baskıda Olan Makaleler / Accepted - In Press Papers

24 adet makale listelendi


Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Havzasındaki bitümlü marnların organik jeokimyasal özellikleri, çökelme ortamı ve hidrokarbon potansiyeli
Organic geochemical characteristics, depositional environment and hydrocarbon potential of bituminous marls in Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Basin
Fatih BÜYÜK, Ali SARI

Isparta Büklümü’nün kuzey kesiminde (Keçiborlu, Isparta, GB Türkiye) erken İpresiyen Alveolina topluluklarının sistematiği, biyostratigrafisi ve paleoortamsal incelemesi
Systematics, Biostratigraphy and Paleoenvironmental Investigation of Early Ypresian Alveolina Assemblages in the Northern Part of Isparta Angle (Keçiborlu, Isparta, SW Turkey)
Alper BOZKURT, Muhittin GÖRMÜŞ

Metallogenic Characteristics of Some localities of gold mineralization Along Shear Zones of Elgaab, Dum el Tor and Sodri -Um Bader, (Sudan)
Metallogenic Characteristics of Some localities of gold mineralization Along Shear Zones of Elgaab, Dum el Tor and Sodri -Um Bader, (Sudan)
Mohamed Osman Elgizouli Moha MOHAMED OSMAN

Sinanpaşa (Afyon-Batı Anadolu) Havzası Neojen Çökellerinin Kil Mineralojisi ve Paleo-İklimsel Özellikleri
Clay Mineralogy and Paleoclimatic Properties of the Neogene Deposits in Sinanpaşa Basin (Afyon-Western Anatolia)
Elif AKISKA, Zehra KARAKAŞ

Kompleks Cevherlerin Liç Çözeltilerinden Yüksek Saflıkta Toryum Oksit Üretimi
Production of High Purity Thorium Oxide from Complex Ores Leach Liquor
Ayşe ERDEM, Haydar GÜNEŞ, Çiğdem KARA, Hasan AKÇAY, Akan GÜLMEZ, Zümrüt ALKAN

Eski kıyı çizgilerinin belirlenmesinde kullanılan bazı kriterlere Türkiye ve Rodos adasından örnekler
Some Criteria Used in Determining Paleoshorelines, Examples from Turkey and Rhodes Island
Okan TüYSüZ

Biga Yarımadası’nda (KB Anadolu) Geç Kretase-Orta Eosen yaşlı olistostromal pelajik birimler; Balıkkaya formasyonu
Late Cretaceous-Middle Eocene olistrostromal pelagic units in the Biga Peninsula (NW Anatolia); Balıkkaya formation
Serdar AKGÜNDÜZ, İzver ÖZKAR ÖNGEN

Biyomarker parametreleri ve duraylı izotop (13C ve 15N) bileşimlerini kullanarak orta Miyosen yaşlı organik maddece zengin kayaçların (Tavas/Denizli/GB Türkiye) paleo çökelme ortamının incelenmesi
Investigation of the paleodepositional environment of the middle Miocene aged organic matter rich rocks (Tavas/Denizli/SW Turkey) by using biomarker parameters and stable isotope compositions (13C ve 15N)
Demet Banu KORALAY

Comparison of different approaches of computing the tilt angle of the total horizontal gradient and tilt angle of the analytic signal amplitude for detecting source edges
Comparison of different approaches of computing the tilt angle of the total horizontal gradient and tilt angle of the analytic signal amplitude for detecting source edges
Luan PHAM, Erdinc OKSUM, Thanh DO, Minh VU

Impact of solid waste on groundwater quality in selected dumpsites in Akwa Ibom State, Nigeria using resistivity and hydrochemical data
Impact of solid waste on groundwater quality in selected dumpsites in Akwa Ibom State, Nigeria using resistivity and hydrochemical data
Abraham Christopher UDOH , Augustine Ifeanyi CHINWUKO , Ajana Godwin ONWUEMESI , Emmanuel Kenechukwu ANAKWUBA, Augustine Oyonga OYONGA , Ayatu Ojonugwa USMAN

Kula (Manisa, Türkiye) ve çevresindeki depremlerin ve patlatmaların doğrusal ayırt etme fonksiyonu yöntemi ve yapay sinir ağları ile ayırt edilmesi
Discrimination of earthquakes and quarry blasts in Kula District (Manisa, Turkey) and its vicinity by using linear discriminate function method and artificial neural networks
Aylin TAN, Gündüz HORASAN, Doğan KALAFAT, Ali GÜLBAĞ

Ankara kilinin yapısal özelliklerinin elektrokinetik özelliklerine etkisi
The effect of structural properties of Ankara clay on the electrokinetic propertıes
Güzide KALYONCU ERGÜLER

Aşkale (Erzurum, Türkiye) yöresi Miyosen evaporitlerinin jeokimyası: paleo-ortama dair sınırlamalar
Geochemistry of Miocene evaporites from the Aşkale (Erzurum, Eastern Turkey) area: 1 constraints for paleo-environment
Emel ABDİOĞLU YAZAR, Mehmet ARSLAN, Cahit HELVACı, İbrahim GüNDOğAN, İrfan TEMZEL, Didem AYDıNçAKıR

Kristalen Kayaların Petrografik Ve Kimyasal Ayrışma Parametreleri: Demirköy İntrüzif Kütlesi Örneği, Kb Türkiye
Petrography and Geochemical Decomposition Parameters of Crystalline Rocks; Demirköy Intrusive Body (DIB), NW Turkey
Ezgi ULUSOY, Yusuf Kağan KADIOĞLU

-
Evaluation of thermomagnetic properties and geothermal energy potential in parts of Bida Basin, Nigeria, using spectral analysis
Churchill Chukwunonso OKONKWO, Augustine Ifeanyi CHINWUKO, Ajana Godwin ONWUEMESI, Emmanuel Kenechukwu ANAKWUBA, Sunday Okechukwu OKEKE, Ayatu Ojonugwa USMAN

Üst Kretase Tanjero Formasyonu’nun derin denizel türbiditik kumtaşlarının petrografik karakteristikleri, Kuzeybatı Süleymaniye, Irak: köken ve tektonik evrime dair çıkarımlar
Petrographic characteristics of deep marine turbidite sandstones of the Upper Cretaceous Tanjero Formation, Northwestern Sulaimaniyah, Iraq: implications for provenance and tectonic setting
HASAN ÇELİK, Hemin MUHAMMAD HAMA SALİH

Batman güneydoğusu Geç Kretase yaşlı bentik foraminifer topluluğunun sistematik ve biyostratigrafik değerlendirilmesi
Systematic and biostratigraphic evaluation of the Late Cretaceous benthic foraminifera assemblages of southeastern Batman
Derya SİNANOĞLU

Kentsel ısı adasının Kütahya şehir merkezi sığ akiferlerinde yer alan yeraltısuları üzerindeki etkisi ve bölgenin sığ jeotermal enerji potansiyeli
The effect of urban heat island on groundwater located in shallow aquifers of Kutahya city center and shallow geothermal energy potential of the region
Ali Samet ÖNGEN, Zeynal Abiddin ERGÜLER

Güney Formasyonu’nun Jeolojik Özellikleri (Ereğli-Ulukışla Havzası, Niğde)
Geological Properties of Güney Formation (Ereğli-Ulukışla Basin, Niğde)
Ayfer OZDEMIR, Nurettin SONEL

Ağırlıklı olarak lizardit içeren bir kromit zenginleştirme tesisi atığından magnezyum ekstraksiyonu için liç koşullarının optimizasyonu
Optimization of leaching conditions for extraction of magnesium from a chromite beneficiation plant tailing predominantly containing lizardite
Hakan ÇIFTÇI, Bekir ARSLAN, Ayşegül BİLEN, Zeyni ARSOY, Bahri ERSOY

İnce taneli zeminlerin konsolidasyon katsayısının kombine düzenek kullanılarak incelenmesi
Investigation of the coefficient of consolidation of fine-grained soils using combined apparatus
Ramin ASAD, Kamil KAYABALı, Mehmet Can BALCı

The relationship between seismic quality factor and peak ground acceleration, a case study: M=4.3, 17.01.2015 Eskisehir Earthquake
The relationship between seismic quality factor and peak ground acceleration, a case study: M=4.3, 17.01.2015 Eskisehir Earthquake
Muammer TÜN, Muammer TÜN

Pazarcık (Kahramanmaraş) dolaylarında yüzeyleyen Yenicekale Formasyonu’nun çimento hammaddesi olarak kullanım değeri
Pazarcık (Kahramanmaraş) dolaylarında yüzeyleyen Yenicekale Formasyonu’nun çimento hammaddesi olarak kullanım değeri
Güldemin DARBAŞ, Fatma BAYRAK, Ali GÜREL

Segmentation and classification algorithms applied to sentinel-2A images for geological mapping: case of the Al Glo'a sheet (1/50000), Morocco
Segmentation and classification algorithms applied to sentinel-2A images for geological mapping: case of the Al Glo'a sheet (1/50000), Morocco
Abdessamad El Atillah, Mouhssine El Atillah, Zine El Abidine El Morjani, Khalid El Fazazy, Mustapha Souhassou 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021