İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Kabul Edilen - Baskıda Olan Makaleler / Accepted - In Press Papers

24 adet makale listelendi


Metallogenic Characteristics of Some localities of gold mineralization Along Shear Zones of Elgaab, Dum el Tor and Sodri -Um Bader, (Sudan)
Metallogenic Characteristics of Some localities of gold mineralization Along Shear Zones of Elgaab, Dum el Tor and Sodri -Um Bader, (Sudan)
Mohamed Osman Elgizouli Moha MOHAMED OSMAN

Spektral analiz kullanılarak Nijerya'nın Bida Havzası'nın bazı kısımlarında termomanyetik özelliklerin ve jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi
Evaluation of thermomagnetic properties and geothermal energy potential in parts of Bida Basin, Nigeria, using spectral analysis
Churchill Chukwunonso OKONKWO, Augustine Ifeanyi CHINWUKO, Ajana Godwin ONWUEMESI, Emmanuel Kenechukwu ANAKWUBA, Sunday Okechukwu OKEKE, Ayatu Ojonugwa USMAN

Güney Formasyonu’nun Jeolojik Özellikleri (Ereğli-Ulukışla Havzası, Niğde)
Geological Properties of Güney Formation (Ereğli-Ulukışla Basin, Niğde)
Ayfer OZDEMIR, Nurettin SONEL

Comparison of different approaches of computing the tilt angle of the total horizontal gradient and tilt angle of the analytic signal amplitude for detecting source edges
Comparison of different approaches of computing the tilt angle of the total horizontal gradient and tilt angle of the analytic signal amplitude for detecting source edges
Luan PHAM, Erdinc OKSUM, Thanh DO, Minh VU

Zebra Dolomitlerinin Oluşumu ve Karbonat Yan Kayaçlı Au-Ag-Zn ± Pb Yatakları ile İlişkisi, Maden Köyü (Ulukışla-Niğde), Orta Toros, Güney Türkiye
Genesis of the Zebra Dolomites and Relation to Carbonate-hosted Au-Ag-Zn±Pb deposits in the Maden Village (Ulukışla-Niğde), Central Taurides, South Turkey
Asuman KAHYA, Ercan KUŞCU, Firdevs İrem YENİCE

Cünür volkanojenik masif sülfid cevherleşmesinin jeolojik ve jeokimyasal özellikleri (Kastamonu, Türkiye)
Cünür volkanojenik masif sülfid cevherleşmesinin jeolojik ve jeokimyasal özellikleri (Kastamonu, Türkiye)
Kurtuluş GÜNAY

Ankara kilinin yapısal özelliklerinin elektrokinetik özelliklerine etkisi
The effect of structural properties of Ankara clay on the electrokinetic propertıes
Güzide KALYONCU ERGÜLER

Aşkale (Erzurum, Türkiye) yöresi Miyosen evaporitlerinin jeokimyası: paleo-ortama dair sınırlamalar
Geochemistry of Miocene evaporites from the Aşkale (Erzurum, Eastern Turkey) area: 1 constraints for paleo-environment
Emel ABDİOĞLU YAZAR, Mehmet ARSLAN, Cahit HELVACı, İbrahim GüNDOğAN, İrfan TEMZEL, Didem AYDıNçAKıR

Doğu Anadolu Fay Zonunda Sismik Hız ve Soğurulma Yapısının Deprem Oluşumu İle İlişkisi: 24 Ocak 2020 Sivrice Depremi Örneği
The Relation of Seismic Velocity and Attenuation Pattern in the East Anatolian Fault Zone with Earthquake Occurrence: Example of January 24, 2020 Sivrice Earthquake
Şakir ŞAHİN, Erdinç ÖKSÜM

Nemrut-Süphan öneri jeopark alanında (Bitlis-Türkiye) doğal ve kültürel miras bütünleşmesi ile jeokoruma önerileri
Natural and cultural heritage integration and geoconservation recommendatory of the Nemrut-Süphan proposed geopark area, Bitlis-Turkey
Yahya ÇİFTÇİ, Yıldırım GÜNGÖR

Kentsel ısı adasının Kütahya şehir merkezi sığ akiferlerinde yer alan yeraltısuları üzerindeki etkisi ve bölgenin sığ jeotermal enerji potansiyeli
The effect of urban heat island on groundwater located in shallow aquifers of Kutahya city center and shallow geothermal energy potential of the region
Ali Samet ÖNGEN, Zeynal Abiddin ERGÜLER

Beneficiation and flowsheet development of a low grade iron ore: a case study
Beneficiation and flowsheet development of a low grade iron ore: a case study
Özgür ÖZCAN, Ahad AGHLMANDI HARZANAGH , Eren Caner ORHAN, Şevket Levent ERGÜN

Kristalen Kayaların Petrografik Ve Kimyasal Ayrışma Parametreleri: Demirköy İntrüzif Kütlesi Örneği, Kb Türkiye
Petrography and Geochemical Decomposition Parameters of Crystalline Rocks; Demirköy Intrusive Body (DIB), NW Turkey
Ezgi ULUSOY, Yusuf Kağan KADIOĞLU

Batman güneydoğusu Geç Kretase yaşlı bentik foraminifer topluluğunun sistematik ve biyostratigrafik değerlendirilmesi
Systematic and biostratigraphic evaluation of the Late Cretaceous benthic foraminifera assemblages of southeastern Batman
Derya SİNANOĞLU

Van Formasyonu’nun (Van, Doğu Anadolu) mikrofosillerle yeni yaş bulguları
New age findings with microfossils of the Van Formation (Van, Eastern Anatolia)
Ayşegül YILDIZ, Elvan DEMİRCİ, Kemal KORKMAZ, Sefer ÖRÇEN

İnce taneli zeminlerin konsolidasyon katsayısının kombine düzenek kullanılarak incelenmesi
Investigation of the coefficient of consolidation of fine-grained soils using combined apparatus
Ramin ASAD, Kamil KAYABALı, Mehmet Can BALCı

Segmentation and classification algorithms applied to sentinel-2A images for geological mapping: case of the Al Glo'a sheet (1/50000), Morocco
Segmentation and classification algorithms applied to sentinel-2A images for geological mapping: case of the Al Glo'a sheet (1/50000), Morocco
Abdessamad El Atillah, Mouhssine El Atillah, Zine El Abidine El Morjani, Khalid El Fazazy, Mustapha Souhassou

Sismik Kalite Faktörü ile Maksimum Yer İvmesi Arasındaki İlişki, Arazi Çalışması: M=4.3, 17.01.2015 Eskişehir Depremi
The relationship between seismic quality factor and peak ground acceleration, a case study: M=4.3, 17.01.2015 Eskisehir Earthquake
Muammer TÜN, Muammer TÜN

Kıbrıs Adası kuzey ve kuzeydoğu kıyılarının göçmen foraminiferleri
Alien foraminifers of the northern and northeastern coastlines of Cyprus Island
Engin MERİÇ, M.Baki YOKEŞ, İpek F. BARUT, Atike NAZİK, Mustafa ERYıLMAZ, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, M.Fatih HüSEYİNOĞLU, Mustafa KUMRAL, Erol SARI

2B Deniz yansıma sismiği verilerinde deniz tabanı tekrarlı yansımalarının ön kestirim ters evrişimi ile yığma öncesi ve yığma sonrasında bastırılması sonuçlarının karşılaştırılması: Marmara Denizi‘nden bir örnek çalışma
Comparison of the results of the suppression of surface related multiple reflections by predictive deconvolution in pre- and post-stack in 2D marine seismic reflection data: a case study from the Sea of Marmara
Mehmet Ali ÜGE, Ali İsmet KANLI

Feldispatik minerallerin bozuşmasında elementlerin dağılımı
The distribution of elements in the alteration of feldspatic minerals
Kıymet DENİZ, Yusuf Kağan KADIOĞLU, Tamer KORALAY, Bahattin GÜLLÜ

Bazaltik volkanitlerin oldukça siderofil element ve osmiyum izotop sistematikleri: Petrolojik olaylara farklı bir yaklaşım
Highly siderophile element and osmium isotope systematics of basaltic volcanics: A different approach to petrological processes
Mehmet ARSLAN, İrfan TEMİZEL, Emel ABDİOĞLU YAZAR, Bahrican AR, Cem YüCEL

Zayıf jeolojik birimlerin dağılma davranışının dip oyulma hızı açısından araştırılması
Investigation of the slaking behavior of weak geological units in terms of undercutting rate
Semiha ÖZDEMİR, Zeynal Abiddin ERGÜLER

Kurucaşile – Cide Dolayının Jeolojisi
Geology of the Kurucaşile-Cide Region, NW Turkey
Okan TÜYSÜZ 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021