İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Ayvalıca çevresi (Bayat, Çorum) Orta Eosen yaşlı Kocaçay formasyonu çökellerindeki karakteristik mollusk, iri foraminifer bulguları ve ortamsal yorumları
Başlık: Ayvalıca çevresi (Bayat, Çorum) Orta Eosen yaşlı Kocaçay formasyonu çökellerindeki karakteristik mollusk, iri foraminifer bulguları ve ortamsal yorumları
Yazarlar: Müjde GÜRSOY, Muhittin GÖRMÜŞ
Anahtar Kelimeler: Çankırı-Çorum Havzası, Orta Eosen, Koçaçay formasyonu, Ostrea, Velates, Nummulites.
Özet:

Çankırı-Çorum Havzası jeolojik, stratigrafik, tektonik, kömür ve petrol aramaları gibi çeşitli amaçlarla çalışılmış olmasına rağmen, fosil çalışmaları sınırlı kalmaktadır. Özellikle mollusk ve iri foraminiferler hakkında detaylı sistematik çalışmalar yapılmamıştır. Araştırma sahası, Ayvalıca çevresini (Çankırı-Çorum Havzası kuzeyi) kapsamaktadır. Çankırı-Çorum Havzası’nda yüzeyleyen Orta Eosen yaşlı Kocaçay formasyonu, kuzeyde Bayat Çorum, batıda Sulakyurt Kırıkkale, güneyde Çiçekdağı Kırşehir ve havzanın ortasında Sungurlu Çorum civarında yaygın olarak gözlenmektedir. Formasyon, konglomera, karbonatlı kumtaşı, kireçtaşı ve kumlu marnlardan oluşur ve bol miktarlarda iri foraminifer ile mollusk içerir. Bu araştırmada mollusklardan, Ostrea roncaensis (Partsch in coll. Bayan, 1870) de Gregorio, 1884, Velates perversus (Gmelin, 1791) ve iri foraminiferlerden Nummulites beaumonti d’Archiac ve Haime, 1853, N. aturicus Joly ve Leymerie,1848, N. perforatus (de Montfort, 1808) ve Assilina exponens (Sowerby, 1840) türlerinin taksonomisi ve ortamsal yorumlamaları verilmiştir. Ayrıca, faunal özellikler dikkate alınarak alttan üste doğru Ostrea roncaensis, Velates perversus, Nummulites aturicus ve Assilina exponens bolluk zonlarının varlığı ortaya konmuş, Kocaçay formasyonunun yaş aralığı Lütesiyen-Bartoniyen olarak belirlenmiştir. Litolojik ve faunal içerikler, Kocaçay formasyonu çökellerinin sığ bir denizel ortamda lagüner ve nummulit setleri özelliğinde geliştiğini göstermektedir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.685461

Details

[English .pdf]
Characteristic mollusc, larger foraminifera findings and environmental interpretations of the Middle Eocene Kocaçay formation deposits around Ayvalıca (Bayat, Çorum)
Title: Characteristic mollusc, larger foraminifera findings and environmental interpretations of the Middle Eocene Kocaçay formation deposits around Ayvalıca (Bayat, Çorum)
Authors: Müjde GÜRSOY, Muhittin GÖRMÜŞ
Keywords: Çankırı-Çorum Basin, Middle Eocene, Kocaçay formation, Ostrea, Velates, Nummulites.
Abstract:

Although the Çankırı-Çorum Basin was studied for various purposes such as geological, stratigraphical, tectonic, coal and oil exploration, studies on fossils are limited. Especially there have not been detailed studies on molluscs and larger foraminifera. The research area is located at the vicinity of Ayvalıca (north of Çankırı-Çorum basin). The Middle Eocene Kocaçay formation, which outcrops in the Çankırı-Çorum Basin, is widespread around Bayat Çorum in the north of the basin, Sulakyurt Kırıkkale in the west, Çiçekdağı Kırşehir in the south and Sungurlu Çorum in the middle of the basin. The formation is composed of conglomerate, carbonated sandstone, limestone and sandy marls and also includes rich larger foraminifera and molluscs. This study mainly focuses on taxonomy and environmental interpretations of Ostrea roncaensis (Partsch in coll. Bayan, 1870) de Gregorio, 1884, Velates  perversus (Gmelin, 1791) species from Mollusca and Nummulites beaumonti d’Archiac and Haime, 1853, N. aturicus Joly and Leymerie,1848, N. perforatus (de Montfort, 1808) and Assilina exponens (Sowerby, 1840) species from larger Foraminifera. In addition, considering faunal features from bottom to top Ostrea roncaensis, Velates perversus, Nummulites aturicus and Assilina exponens Abundance Biozones were identified. The age range of the Kocaçay Formation is determined as Lutetian-Bartonian. Lithological and faunal contents indicate that sediments of the Kocaçay formation were deposited within lagoon to nummulitic sets in a shallow marine environment.

  https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.685461 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020