İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Elektrik enerjisi amaçlı geleneksel olmayan jeotermal sistemler (UGS), bazı kavramsal tasarımlar ve termodinamik sınıflandırılması.
Başlık: Elektrik enerjisi amaçlı geleneksel olmayan jeotermal sistemler (UGS), bazı kavramsal tasarımlar ve termodinamik sınıflandırılması.
Yazarlar: Aydın ÇİÇEK
Anahtar Kelimeler: Jeotermal Enerji, EGS, UGS, Isı transferi, Hidrolik çatlatma
Özet:

Jeotermal Enerji, yenilenebilir ve göreceli temiz bir enerji kaynağıdır. Yerkürenin sadece üst kabuğunda tutulan jeotermal enerjinin miktarı bile tüm Dünya’nın enerji ihtiyacını binlerce yıl karşılayabilecek büyüklüktedir. Maalesef, günümüzde geleneksel yöntemlerle bu potansiyelin sadece çok küçük bir kısmı değerlendirilebilmektedir. Geri kalan alanlar ise değerlendirilemeyen akışkan fakiri sıcak alanlara karşılık gelmektedir. Böylesine potansiyele sahip alanların değerlendirilebilmesine yönelik somut ilk adımlar 1960’lı yılların sonu 1970’li yılların başında ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalar, sonraki yıllarda artarak devam etmiş; yeni birçok terim ve kavramsal tasarım geliştirilmiştir. Bu hususta, ne yazık ki, henüz kapsayıcı bir tanım oluşmamıştır. Bu nedenle, istenen kavramın doğru bir şekilde ifade edilememesi, ekonomik riski yüksek bu alanların değerlendirilebilmesi için ülkelerin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerin sınırlarının belirlenememesi gibi bazı zorluklara neden olabilmektedir. Bu yazıda, akışkan fakiri sıcak alanlardan elektrik üretimi hedefli projeler için sıklıkla kullanılan önemli bazı terimler ve kavramsal tasarımlar tartışılmıştır. Ayrıca, tüm bu terimler “Geleneksel Olmayan Jeotermal Sistemler-UGS” adı altında toplanmış ve söz konusu tasarımlar termodinamik sistem türlerine göre sınıflandırılmıştır. Bunun yanı sıra, bu terimlerin tanımsal sınırlarının belirlenmesinde kullanılabilecek yeni bazı öneriler sunulmuştur.

10.19111/bulletinofmre.660706

Details

[English .pdf]
Power production targeted Unconventional Geothermal Systems (UGS), some conceptual designs and their thermodynamics classification.
Title: Power production targeted Unconventional Geothermal Systems (UGS), some conceptual designs and their thermodynamics classification.
Authors: Aydın ÇİÇEK
Keywords: Geothermal Energy, EGS, UGS, Heat Transfer, Hydrolic Fracturing
Abstract:

Geothermal Energy is a renewable and relatively clean energy resource. Even the amount of geothermal energy held only in the upper crust of the Earth is large enough to meet the world's energy needs for thousands of years. Unfortunately, only a small part of this potential can now be utilized by conventional methods. The remaining areas correspond to the fluid poor hot areas which cannot be evaluated by current technology. The first concrete steps towards the evaluation of areas with such potential emerged in the late 1960s and early 1970s. These studies continued increasingly in the following years and many new terms and conceptual designs have been developed. Unfortunately, no comprehensive definition has yet been established on this subject. These may cause some difficulties such as the failure to articulate the desired concept, the inability to determine the boundaries of the legal regulations required by countries to evaluate these areas with high economic risk. In this paper, some important terms and conceptual designs used for power production targeted fluid poor hot areas are discussed. In addition, all these terms have been gathered under the name of “Unconventional Geothermal Systems-UGS” and these designs have been classified according to thermodynamic system types for the first time in this study. In addition, there are some new recommendations that can be used to define the definitive boundaries of these terms.

10.19111/bulletinofmre.660706


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020