İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Sultandağı Fay Zonu’nun (Afyonkarahisar-Konya, Batı Anadolu) güncel depremselliğine bir bakış
Başlık: Sultandağı Fay Zonu’nun (Afyonkarahisar-Konya, Batı Anadolu) güncel depremselliğine bir bakış
Yazarlar: DOĞAN KALAFAT
Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, Sultandağı Fay Zonu, mikro-deprem, sismik ağ, sayısal geniş-bantlı deprem istasyonları
Özet:

Batı Anadolu Türkiye’nin sismik açıdan en aktif yörelerinden birisidir. Yüksek sismik aktivite Batı Anadolu’da görülen ana doğrultusu K-G yönlü genişlemeli tektonik rejimin hakim olduğu karmaşık bir tektonik deformasyonun bir sonucudur. Bu tektonik deformasyon aynı zamanda, Afrika-Arap plakalarının kuzeye doğru göreceli hareketinin bir sonucu olup, Anadolu plakasının B-GB’ya doğru yılda 2,5 cm kaymasına sebep olmaktadır. Bölgede kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı bulunan ve Batı Anadolu bölgesindeki en büyük fay zonlarından birisi olan Sultandağı Fay Zonu (SFZ) bulunmaktadır. SFZ yaklaşık 120 km. boyunda uzanan önemli bir tektonik unsur olup, 2000-2002 yılları arasında 3 büyük deprem (Mw>6,0) üretmiştir. Dolayısı ile SFZ boyunca meydana gelen mikro-depremleri izlemek, mevcut sismik ağı zenginleştirmek ve bölgedeki deprem algılama eşiğini arttırmak (Mc<2.5) bu çalışmanın en önemli hedefi olmuştur. Çalışma kapsamında bölgede 3 adet sayısal geniş-bantlı deprem istasyonu kurulmuştur. Araştırmada elde edilen verilerin analizi ile SFZ' nun orta ve batı bölümlerinin aktif olduğu ve özellikle Sultandağı, Çay, Çobanlar, Afyonkarahisar çevresinde yoğun sismik aktivite gözlenmiştir. Fay düzlemi çözümleri bölgedeki depremlerin genellikle oblik bileşenlere sahip normal faylanmalarla meydana geldiğini ortaya koymuştur. Çalışma kapsamında kurulan sismik istasyonlar bölgedeki deprem algılama eşiğinin (Mc) duyarlılığının (Mc= 1,3) artmasına olumlu katkıda bulunmuş ve algılama kapasitesini artırmıştır.  

10.19111/bulletinofmre.721796

Details

[English .pdf]
An overview of the current seismicity of the Sultandağı Fault Zone (Afyonkarahisar-Konya, Western Anatolia)
Title: An overview of the current seismicity of the Sultandağı Fault Zone (Afyonkarahisar-Konya, Western Anatolia)
Authors: DOĞAN KALAFAT
Keywords: Western Anatolia, Sultandağı Fault Zone, micro-earthquake, seismic network, digital broad-band earthquake stations
Abstract:

Western Anatolia is one of the seismically active region in Turkey. The high seismic activity is a result of the complex tectonic deformation of the Anatolian plate which has been dominated by the N-S extensional tectonic regime in the western edge. This extensional tectonic regime is partially maintained by a relative movement of the African-Arabian plates to north, average 2,5 cm per year. The one of the biggest Sultandağı Fault Zone (SFZ) is aligned Northwest–Southeast direction situated in the region. SFZ is about 120 km long is the important tectonic structure which relatively 3 major earthquakes (Mw>6,0)  occured between years of 2000-2002. Therefore, the most important goals of this study were to monitor micro earthquakes throughout SFZ and to enrich and improve the current seismic network earthquake detection threshold magnitude (Mc <2.5) capacity. Within the scope of this study, 3 digital broadband earthquake stations were established in the region. With the analysis of the data obtained in the research, intense seismic activity was observed in which the central and western parts of SFZ were active and especially around Sultandağı, Çay, Çobanlar, Afyonkarahisar. Fault plane solutions revealed that earthquakes generally occur with normal faults containing oblique components in the region. Seismic stations established within the scope of the study contributed positively to the increase of the earthquake detection threshold (Mc) sensitivity in the region (Mc= 1,3) and increased the detection capacity.  

10.19111/bulletinofmre.721796 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020