İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Van Formasyonu’nun (Van, Doğu Anadolu) mikrofosillerle yeni yaş bulguları
Başlık: Van Formasyonu’nun (Van, Doğu Anadolu) mikrofosillerle yeni yaş bulguları
Yazarlar: Ayşegül YILDIZ, Elvan DEMİRCİ, Kemal KORKMAZ, Sefer ÖRÇEN
Anahtar Kelimeler: Kalkerli nannoplankton, planktonik foraminifer, Serravaliyen, Tortoniyen, Van Formasyonu
Özet:

Van ili ve çevresinde geniş bir alan kaplayan ve genel olarak çakıltaşı, kumtaşı, marn, kireçtaşı litolojileriyle temsil edilen Van Formasyonu çökellerinin yaşı bölgede farklı lokalitelerde yapılan önceki çalışmalarda geç Oligosen-orta Miyosen, erken Miyosen veya Burdigaliyen-Langiyen (erken-orta Miyosen) olarak belirtilmiştir. Birimin Van Gölü’nün doğu ve güneydoğusunda bulunan daha üst seviyelerinin yaşını belirlemek  amacıyla, Van ilinin Doğu ve Güneydoğusuda yer alan çalışma alanında Van Formasyonu’ndan ölçülen 3 adet ölçülü stratigrafik kesitten, toplam 98 adet örneğin  kalkerli nannoplankton ve planktonik foraminifer içeriği incelenmiş, örneklerde Serravaliyen–Tortoniyen (orta-geç Miyosen) zaman aralığını temsil eden 12 kalkerli nannoplankton cinsine ait 33 tür ve 9 planktonik foraminifer cinsine ait 18 tür tanımlanmıştır. Van Formasyonu’ndan derlenip, değerlendirilen örneklerin bazılarının  kalkerli nannoplankton ve planktonik foraminifer bakımından fosil içermemesi, bazı örneklerin çok az fosilli olması ve zon fosillerinin tamamının belirlenememesi nedeniyle inceleme alanında birimde kalkerli nannoplankton ve planktonik foraminifer biyozonları tespit edilememiştir. Birimin içerdiği kalkerli nannoplankton ve planktonik foraminifer türlerinin stratigrafik dağılımları dikkate alınarak Van Formasyonu’nun inceleme alanındaki yeni yaşı Serravaliyen-Tortoniyen (orta-geç Miyosen) olarak yeniden değerlendirilmiştir. Tüm kalkerli nannoplanktonlar ve planktonik foraminiferler denizel organizmalar olduğu için, sonuç olarak bu durum inceleme alanında denizel özelliklerin Tortoniyen (geç Miyosen) de devam ettiğini göstermektedir.

10.19111/bulletinofmre.897859

Details

[English .pdf]
New age findings with microfossils of the Van Formation (Van, Eastern Anatolia)
Title: New age findings with microfossils of the Van Formation (Van, Eastern Anatolia)
Authors: Ayşegül YILDIZ, Elvan DEMİRCİ, Kemal KORKMAZ, Sefer ÖRÇEN
Keywords: Calcareous nanoplankton, planktonic foraminifera, Serravallian, Tortonian, Van Formation
Abstract:

The age of the Van Formation deposits has been identified as late Oligocene-middle Miocene, early Miocene or Burdigalian-Langian (early-middle Miocene) by provious studies in different localities at the region. It is cover a large area in and around Van province and generally composed of  conglomerate, sandstone, marl, limestone lithologies. In order to determine the age of the upper levels of the unit in the east and southeast of Lake Van, the calcareous nanoplankton and planktonic foraminifera community have been examined of 98 samples from three measured stratigraphic sections of Van Formation in the study area which is located in the eastern and southeastern part of Van province. 33 species belonging to 12 calcareous nanoplakton genera and 18 species belonging to 9 planktonic foraminifera genera which are represending to Serravalian-Tortonian (middle-late Miocene) time interval have been identified from the samples of these sections. Calcareous nanoplakton and planktonic foraminifera biozone descriptions could not be figured out due to some samples being sterilized, some including very few fossiles and not all the zone fossiles being identified. Considering the stratigraphic distributions of the calcareous nanoplakton and planktonic foraminifera community, the age of Van Formation in the study area has been re-evaluated as Serravallian – Tortonian (middle-late Miocene). All species and genera of calcareous nanoplakton and planktonic foraminifera are known as marine organisms. In conclusion, this situation point out marine conditions continued until the Tortonian (late Miocene) time in the study area.

10.19111/bulletinofmre.897859 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021