İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Gümüşhane (Doğu Pontidler, Türkiye) yöresindeki Jura yaşlı plütonik kayaçları oluşturan magma(lar)ın yerleşim koşullları
Başlık: Gümüşhane (Doğu Pontidler, Türkiye) yöresindeki Jura yaşlı plütonik kayaçları oluşturan magma(lar)ın yerleşim koşullları
Yazarlar: EMRE AYDINÇAKIR, RAMAZAN GÜNDÜZ, CEM YÜCEL
Anahtar Kelimeler: Mineral kimyası, Jeotermobarometre, Jura magmatizması, Doğu Pontidler, Gümüşhane, Türkiye.
Özet:

Bu çalışmada, Doğu Pontidler’in güneyinde dar bir alanda yüzeylenen Alemdar ve Işıkdere (Gümüşhane) Plütonları’nın petrografisi, mineral kimyası ve kristallenme koşulları incelenmiştir. Bu plütonlar, yaklaşık olarak KD-GB istikametinde uzanım göstermekte olup, Erken-Orta Karbonifer yaşlı Gümüşhane Granitoyidi ile Erken-Orta Jura yaşlı Şenköy formasyonunu keserek yerleşmişlerdir. Çalışma konusu olan Alemdar ve Işıkdere Plütonları’nı oluşturan kayaçlar ince- orta taneli olup, kuvars-diyorit, kuvarslı monzodiyorit ve tonalit bileşimlidirler. İncelenen plütonlar genellikle taneli, poikilitik, monzonitik, yazı dokusu ve nadiren porfirik doku göstermekte olup, plajiyoklaz (An05-92), hornblend (Mg# = 0,52-0,81), biyotit (Mg# = 0,32-0,67), ortoklaz, kuvars ve Fe-Ti oksit içermektedirler. Termobarometre hesap Termobarometre hesaplamalarına göre plütonların kristallenme sıcaklıkları 541oC ile 938oC, basınç değerleri 0.1 ile 4.4 kbar, oksijen fugasitesi (ƒO2 ) -23 ile -12 ve hornblendlerden hesaplanan su içerikleri ise % 4,4-7,8 arasında değişmektedir. Tüm bu termobarometre verilerine göre, incelenen plütonların, orta-sığ kabuk derinlerinde (~4-15 km) kristalleşerek yerleştikleri söylenebilir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.649808

Details

[English .pdf]
Emplacement conditions of magma(s) forming Jurassic plutonic rocks in Gümüşhane (Eastern Pontides, Turkey)
Title: Emplacement conditions of magma(s) forming Jurassic plutonic rocks in Gümüşhane (Eastern Pontides, Turkey)
Authors: EMRE AYDINÇAKIR, RAMAZAN GÜNDÜZ, CEM YÜCEL
Keywords: Mineral chemistry, Geothermobarometer, Jurassic magmatism, Eastern Pontides, Gümüşhane, Turkey.
Abstract:

In this study, the petrography, mineral chemistry and crystallization conditions were reported for the Alemdar and Işıkdere plutons located in limited areas in the south of the Eastern Pontides. These plutons, which trend mostly in NE-SW directions, were emplaced by cutting the Early- Middle Carboniferous-aged Gümüşhane Granitoid and Early-Middle Jurassic Şenköy formation. Petrographically, the studied plutons are compositionally fine to medium grained quartz-diorite, quartz monzodiorite and tonalite. The rocks in the plutons have granular, poikilitic, monzonitic, graphic and rare porphyritic textures with consist of plagioclase, (An05-92), hornblende (Mg# = 0.52- 0.81), biotite (Mg# = 0.32-0.67), orthoclase, quartz and Fe-Ti oxide. According to thermobarometric calculations, plutons have crystallization temperatures, pressures and oxygen fugacity values ranging from 541°C to 938°C, 0.1 to 4.4 kbar, and -23 to-12, respectively. The estimated water content calculated from amphibole is between 4.4 to 7.8%. It can be concluded that the studied plutons were emplaced at mid to shallow crustal depths (~4-15 km).

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.649808 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020