İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Biyomarker parametreleri ve duraylı izotop (13C ve 15N) bileşimlerini kullanarak orta Miyosen yaşlı organik maddece zengin kayaçların (Tavas/Denizli/GB Türkiye) paleo çökelme ortamının incelenmesi
Başlık: Biyomarker parametreleri ve duraylı izotop (13C ve 15N) bileşimlerini kullanarak orta Miyosen yaşlı organik maddece zengin kayaçların (Tavas/Denizli/GB Türkiye) paleo çökelme ortamının incelenmesi
Yazarlar: Demet Banu KORALAY
Anahtar Kelimeler: Tavas (Denizli Havzası), Organik Jeokimya, Biyomarker, Duraylı İzotop (13C ve 15N), Çökelme Ortamı.
Özet:

Çalışma alanı Denizli’nin 45 km güneyinde yer almaktadır. Çalışmanın amacı, Tavas’ta (Denizli/GB Türkiye) yüzeyleyen organik maddece zengin kayaçların organik jeokimyasal özelliklerinin ve paleo çökelme ortamının belirlenmesidir. Bu amaca uygun olarak, incelenen örneklerde gerçekleştirilen analizler sonucunda toplam organik karbon (TOC, %) ve piroliz parametreleri ile n-alkan, izoprenoid, steran, terpan ve aromatik hidrokarbon parametreleri incelenmiştir. Ayrıca taramalı elektron mikroskop (SEM) ve duraylı izotop (δ13C and δ15N) incelemeleri de gerçekleştirilmiştir. Tip III kerojen içeren organik maddece zengin kayaçlar %25,80 ve %44,00 TOC miktarına sahiptir. Örneklerin hidrojen indeks (HI, 73 ve 120 mg HC/g TOC) ve Oksijen indeks (OI, 34 ve 59 mg CO2/g TOC) değerleri çok düşüktür. δ13C ve δ15N değerleri karasal C3 ekosisteme işaret etmektedir. Yüksek moleküler ağırlıklı n-alkanların baskınlığı, mumsuluk derecesi ve düşük dibenzotiyofen (DBT) konsantrasyonları karasal organik maddeye işaret etmektedir. Aynı zamanda, biyomarker ve piroliz parametreleri birbirleriyle uyumlu olarak, organik maddece zengin kayaçların (Tavas/Denizli) henüz olgunlaşmamış evrede olduğunu ifade eder. Pr/Ph, C35/C34 homohopan biyomarker oranları ve C35 Homohopan indeks değerleri oksik-suboksik paleo çökelme ortamının baskın olduğunu ifade etmektedir.

10.19111/bulletinofmre.742127

Details

[English .pdf]
Investigation of the paleodepositional environment of the middle Miocene aged organic matter rich rocks (Tavas/Denizli/SW Turkey) by using biomarker parameters and stable isotope compositions (13C ve 15N)
Title: Investigation of the paleodepositional environment of the middle Miocene aged organic matter rich rocks (Tavas/Denizli/SW Turkey) by using biomarker parameters and stable isotope compositions (13C ve 15N)
Authors: Demet Banu KORALAY
Keywords: Tavas (Denizli Basin), Organic Geochemistry, Biomarkers, Stable Isotopes (13C ve 15N), Depositional Environment.
Abstract:

The study area is located 45 km south of Denizli. The purpose of this study is to identify the organic geochemical properties and paleo depositional environment of organic matter rich rocks from Tavas (Denizli/SW Turkey). For this purpose, total organic carbon (TOC, wt.%) and pyrolysis, n-alkane, isoprenoid, sterane, terpane and aromatic hydrocarbon parameters have been investigated of the studied samples. In addition, scanning electron microscopy (SEM) and stable isotope (δ13C and δ15N) investigations were also carried out. Organic matter rich rocks which have type III kerogen have got 25,80 and 44,00 wt.% TOC content. Hydrogen index (HI, 73 and 120 mg HC/g TOC) and Oxygen index (OI, 34 and 59 mg CO2/g TOC) values of samples are very low. δ13C and δ15N values indicated terrestrial C3 ecosystem. The predominance of high molecular weight n-alkanes, degree of waxiness and less dibenzothiophene (DBT) concentrations indicate terrestrial organic matter. At the same time, biomarker and pyrolysis parameters indicate that the organic matter rich rocks (Tavas/Denizli) are in the immature stage. Pr/Ph, C35/C34 homohopane biomarker ratios and C35 Homohopane index values point out oxic-suboxic paleo depositional environment.

10.19111/bulletinofmre.742127


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020