İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Havzasındaki bitümlü marnların organik jeokimyasal özellikleri, çökelme ortamı ve hidrokarbon potansiyeli
Başlık: Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Havzasındaki bitümlü marnların organik jeokimyasal özellikleri, çökelme ortamı ve hidrokarbon potansiyeli
Yazarlar: Fatih BÜYÜK, Ali SARI
Anahtar Kelimeler: Bitümlü Marn, Organik Madde, Kerojen, GC, GC-MS, MFA, Sentetik Petrol
Özet:

Bu çalışmada, Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Havzasında yüzlek veren gri-yeşil renkli, baskın marn litolojili marn-kiltaşı ardalanmasından oluşan organik karbon yönünden oldukça zengin (ortalama %9,27 TOC) bitümlü marnların jeokimyasal özellikleri, çökelme ortamı koşulları ve hidrokarbon potansiyeli değerlendirilmiştir. Bu kapsamda çalışma sahasından alınan örneklerin Rock-Eval piroliz, Gaz Kromatografisi (GC), Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) ve Modified Fischer Assay (MFA) analizleri yapılmış ve organik fasiyesleri belirlenmiştir. Mükemmel kaynak kaya özelliğine sahip olan bu marnların, kerojen tipi baskın Tip I ve nadiren Tip II’dir. Organik maddelerin çökelimi, oksijenin sınırlı olduğu indirgen anoksik redoks koşullarında gerçekleşmiştir. İncelenen örneklerde karasal fitoklast ve palinomorfların yanı sıra Botryococcus Braunii gibi Tip-I kerojeni işaret eden tatlı su alglerine rastlanılmıştır. Organik jeokimyasal veriler, çalışma sahasının “AB” organik fasiyes kara-deniz geçiş zonunda çökeldiğini göstermektedir. Bu örneklere ait karbon tercih indeksi (CPI) verileri, C27, C28 ve C29 steran bolluk dağılımı ve tuzluluk ortam göstergesi olan Gamesaran varlığı, göl ortamının zaman zaman denizel etki altında kalmış olabileceğine, bu nedenle de lagüner bir özellikte olduğuna işaret etmektedir. İncelenen örneklerin Tmax değerlerinin ortalaması 432 °C’dir ve bölgedeki bitümlü marnların henüz olgunlaşmamış olması sebebiyle konvansiyonel petrol türetemediği belirlenmiştir. Ancak, bu marnların kerojen tiplerinin baskın Tip-I olması, yüksek TOC ve HI içeriklerinin yanı sıra analiz edilen örneklerin ortalama %12,60 (133 L/ton) MFA petrol içeriğine sahip olması nedeniyle sentetik petrol üretme potansiyellerinin olduğu değerlendirilmiştir.

10.19111/bulletinofmre.792155

Details

[English .pdf]
Organic geochemical characteristics, depositional environment and hydrocarbon potential of bituminous marls in Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Basin
Title: Organic geochemical characteristics, depositional environment and hydrocarbon potential of bituminous marls in Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Basin
Authors: Fatih BÜYÜK, Ali SARI
Keywords: Bituminous Marl, Organic Matter, Kerogen, GC, GC-MS, MFA, Synthetic Oil
Abstract:

In this study, the geochemical properties, sedimentation conditions and hydrocarbon potential of the bituminous marls, having quite rich organic carbon content (average 9.27% TOC), composed of gray-green colored, dominant marl lithology with marl-claystone intercalation in the Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Basin has been evaluated. In this context, Rock-Eval pyrolysis, Gas Chromatography (GC), Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) and Modified Fischer Assay (MFA) analyses of the samples taken from the study area were performed and their organic facies have been evaluated. The marls have an excellent source rock characteristics, and include kerogen predominantly as Type I and rarely as Type II. The precipitation of organic matter took place under reducing anoxic redox conditions where oxygen was limited. Analysed samples contain terrestrial phytoclasts and palynomorphs as well as freshwater algae indicating Type-I kerogen such as Botryococcus Braunii. Organic geochemical data show that the study area is deposited in the "AB" organic facies continental-marine transition zone. Carbon preference index (CPI), C27, C28 and C29 steran abundance distribution of the samples as well as presence of Gamesaran as a salty environment indicator indicates that the lake enironment has been under marine environment influence from time to time and therefore the study area have lagoon character. The average of the Tmax values of analysed samples is 432 °C and it was determined that the bituminous marls in the region could not produce conventional petroleum due to their immaturity. However, it has been evaluated that these marls have the potential to produce synthetic petroleum as the kerogen types are dominantly Type-I, TOC and HI contents are high, as well as the analyzed samples have an average of 12.60% (133 L / ton) MFA oil content.

10.19111/bulletinofmre.792155


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020