İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Zayıf jeolojik birimlerin dağılma davranışının dip oyulma hızı açısından araştırılması
Başlık: Zayıf jeolojik birimlerin dağılma davranışının dip oyulma hızı açısından araştırılması
Yazarlar: Semiha ÖZDEMİR, Zeynal Abiddin ERGÜLER
Anahtar Kelimeler: Bozunma, dip oyulma, dip oyulma hızı, suda dağılma, zayıf kayalar
Özet:

Bu çalışma kapsamında zayıf jeolojik birimlerin dip oyulma hızlarının arazi koşullarında ölçülmesi, kaya türlerine bağlı değişimin ortaya konulması ve bu parametrenin ilgili diğer indeks ve fiziksel özellikleri ile olan ilişkisinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçla, zayıf jeolojik malzemelerin bulunduğu karayolu şevlerinde dip oyulma probleminin gözlendiği on bir farklı saha çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu kazı şevlerinde birçok lokasyonda dip oyulma derinlikleri, zayıf jeolojik birimlerin taze yüzeylerine yerleştirilen çivilerden farklı tarihlerde alınan ölçümler ile sağlanmıştır. Ayrıca, kazı tarihi bilinen karayolu şevlerinde doğrudan sağlam ve zayıf kaya birimleri arasındaki aşınma miktarı kullanılarak dip oyulma derinlikleri alınmıştır. Ölçüm yapılan yerlerde zayıf kayaların fiziksel ve duraylılık deneylerinde kullanılmak üzere uygun miktar ve boyutlarda örnekler derlenmiştir. Yapılan analizlerde, suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi ve dağılma indeksi gibi deney sonuçlarının yanı sıra “dağılma oranı (DR)” parametresinin de bu jeolojik birimlerin dağılma davranışlarının tespitinde kullanılabilirliği araştırılmış ve istatistiksel olarak anlamlı görgül eşitlikler elde edilmiştir. Farklı zayıf jeolojik birimlerden elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, dip oyulma derinliği değerlerinin yaklaşık olarak 10,1-45,8 mm arasında değiştiği belirlenmiştir.

10.19111/bulletinofmre.898013

Details

[English .pdf]
Investigation of the slaking behavior of weak geological units in terms of undercutting rate
Title: Investigation of the slaking behavior of weak geological units in terms of undercutting rate
Authors: Semiha ÖZDEMİR, Zeynal Abiddin ERGÜLER
Keywords: Weathering, undercutting, undercutting rate, clay-bearing rocks, slaking, weak rocks
Abstract:

It is aimed in this study to measure the undercutting rate of weak geological units under field conditions and to determine the relationship between this parameter and other index and physical properties of related rocks. For this purpose, 11 different locations in which weak geological materials were found and undercutting problems were observed in the road slopes were selected as the study area. In these road cuts, the depths of undercutting in many locations were obtained by measurements taken at different dates from the nails placed in the fresh surface of weak geological units. In addition, the depth of undercutting depth was directly taken by using the amount of erosion between durable and weak rock units in the road slopes with a known date of the excavation. Samples having suitable amount and sizes were collected at the measured locations to be used in physical and durability tests of weak rocks. In the analyses, the applicability of the results of slake index and slake durability tests as well as the disintegration ratio (DR) in the determination of the disintegration behavior of these geological units were investigated, and statistically significant empirical equations were obtained. Considering the results obtained from different weak geological units, it was determined that the depth of undercutting values change approximately between 10,1 and 45,8 mm.

10.19111/bulletinofmre.898013 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021