İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Kayıt / Register

 
MTA Dergisi / Bull.Min.Res.Exp.
X
 

Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır.

Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır.

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

As is known, the researcher identification numbers are used in order to prevent some problems arising from the similarities between the names/institutions in the scientific studies of researchers, scientists and academicians.

Name similarities, surname change, names containing Turkish letters, different spellings, changes in institutions can be problematic in the publication/citation scans made by the name of the author. For this reason, it is important for researchers to obtain a descriptive identification/number (ID).

ORCID is an acronym for the Open Researcher and Contributor ID. The ORCID is a 16-digit URI compliant with the ISO Standard (ISO 27729), also known as the International Standard Name Identifier (ISNI). You can create a free registry for individual ORCID at http://orcid.org.Kişisel Bilgiler
Personel Information
Ünvan / Title : *
Ad / Name : *
Soyad / Surname : *
ORCID : *
Kurum / Institution : *
Bölüm / Department : *
Uzmanlik Alanı / Profession:
Arama jeokimyası
Exploration geochemistry
Arkeogemoloji
Archaeogemology
Arkeojeofizik
Archaeo-geophysics
Arkeosismoloji
Archaeoseismology
Batimetri
Bathymetry
Beton teknolojisi
Concrete technology
Biyoerozyon
Bioerosion
Biyostratigrafi
Biostratigraphy
Buzul jeolojisi
Glacial geology
CBS
GIS
Cevher Hazırlama
Mineral processing
Cevher Zenginleştirme
Mineral processing
Çevre jeofiziği
Environmental geophysics
Çevre jeolojisi
Environmental geology
Çevre kirliliği
Environmental pollution
Deniz jeolojisi
Marine geology
Deniz jeofiziği
Marine geophysics
Dinozorlar
Dinosaurs
Endüstriyel hammaddeler
Industrial raw materials
Evaporitler
Evaporites
Foraminiferler
Foraminifera
Gemoloji
Gemology
Genel Jeoloji
General geology
Gravite ve manyetik
Gravity and magnetic
Heyelanlar
Landslides
Hidrografi
Hydrography
Hidrojeoloji
Hydrogeology
Hidroloji
Hydrology
Hidrometalurji
Hydrometallurgy
Hidrojeolojik modelleme
Hydrogeological modeling
InSAR
InSAR
İz fosil
Trace fossil
İzotop Jeokimyası
Isotope geochemistry
Jeoarkeoloji
Geoarchaeology
Jeodinamik
Geodynamics
Jeoenformatik
Geoinformatics
Jeofizikte Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları Uygulamaları
Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks Applications in Geophysics
Jeofizikte Elektrik Yöntem ve Uygulamaları
Electrical Methods in Applied Geophysics
Jeofizikte Elektromanyetik Yöntem Ve Uygulamaları
Electromagnetic Methods in Applied Geophysics
Jeoistatistik
Geostatistic
Jeokimya
Geochemistry
Jeokimyasal süreçler
Geochemical Processes
Jeokronoloji
Geochronology
Jeolojik miras
Geological heritage
Jeolojik modelleme
Geological modeling
Jeomorfoloji
Geomorphology
Jeopark
Geoparks
Jeotermal enerji
Geothermal energy
Karbonat jeolojisi
Carbonate Sedimentology
Karstlaşma
Karstification
Kaya mekaniği
Rock mechanics
Kırıntılı sedimantolojisi
Clastic Sedimentology
Kil mineralojisi
Clay mineralogy
Konodont
Conodont
Kömür jeolojisi
Coal geology
Kömür petrografisi
Coal petrography
Kristallografi
Crystallography
Kuvaterner Jeolojisi
Quaternary Geology
Levha tektoniği
Plate tectonics
Maden Jeofiziği
Mining geophysics
Maden Jeolojisi
Ore Geology
Maden işletme
Mining Administration
Madencilik tarihi
Mining History
Magmatizma
Magmatism
Mağaracılık (Speleoloji)
Speleology
Malzeme bilimi
Material science
Mercan
Corals
Metalik maden yatakları
Metallic mineral deposits
Metamorfizma
Metamorphism
Mikrotektonik
Microtectonics
Mineraloji
Mineralogy
Mollusk
Mollusca
Mühendislik jeolojisi
Engineering geology
Nadir Toprak Elementleri
Rare earth elements
nannoplanktonlar
Nannoplankton
Nanomalzeme
Nanomaterial
Nanoteknoloji
Nanotechnology
Neotektonik
Neotectonics
Numerik modelleme
Numerical modeling
Ofiyolitik kayaçlar
Ophiolites
Omurgalılar
Vertebrates
Organik jeokimya
Organic geochemistry
Ostracod
Ostracods
Oşinografi
Oceanography
Paleobotanik
Palaeovegetation
Paleocoğrafya
Paleogeography
Paleoiklim
Paleoclimatology
Paleomanyetizma
Paleomagnetism
Paleontoloji
Paleontology
Paleooşinografi
Paleooceanography
Paleosismoloji
Paleoseismology
Paleotektonik
Paleotectonics
Palinoloji
Palynology
Petrografi
Petrography
Petrol jeolojisi
Petroleum geology
Petrol sistemleri
Petroleum systems
Petroloji
Petrology
Petrojenez
Petrogenesis
Pirometalurji
Pyrometallurgy
Radyolarya
Radiolaria
Rezervuar Modellemesi
Reservoir modeling
Sedimantoloji
Sedimentology
Sekans stratigrafisi
Sequence stratigraphy
Sismik Yansıma Yöntemi Ve Uygulamaları
Seismic reflection method and its applications
Sismik yorumlama
Seismic interpretation
Sismoloji
Seismology
Sismotektonik
Seismotectonics
Solvent Ekstraksiyon
Solvent Extraction
Sondaj teknikleri
Drilling techniques
Stratigrafi
Stratigraphy
Su kirliliği
Water pollution
Suların izotop jeokimyası
Isotope geochemistry of water
Suların jeokimyası
Hydrogeochemistry
Şev duraylılığı
Slope stability
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) çalışmaları
Scanning Electron Microscopy (SEM) studies
Tarihlendirme (14C, U/Th, OSL)
Dating methods (14C, U/Th, OSL)
Tarihsel Jeoloji
Historical Geology
Tektonik
Tectonics
Termodinamik
Thermodynamics
Ters Çözüm Ve Modelleme
Geophysical Inversion and modelling
Tıbbi Jeoloji
Medical Geology
Uygulamalı jeoloji
Applied geology
Uzaktan Algılama
Remote sensing
Volkanizma
Volcanism
Volkanoloji
Volcanology
Yapı Jeofiziği
Structural geophysics
Yapı malzemeleri
Construction and building materials
Yapısal dinamikler
Structural dynamics
Yapısal Jeoloji
Structural geology
Yenilenebilir enerji
Renewable Energy
Zemin Araştırmaları (jeofizik)
Geophysical soil investigation
Zemin mekaniği
Soil mechanics
İletişim Bilgileri
Contact Info
İrtibat teleonu
Primary Phone (including country code)
: * Örn./E.G. +901231231212
İş telefonu
Work Phone (including country code)
: Örn./E.G. +901231231212
Cep telefonu
Mobile (including country code)
: Örn./E.G. +901231231212
Fax : Örn./E.G. +901231231212
Adres / Address : *
Posta Kodu / Postal Code :
Şehir / City : *
Ülke / Country : *
Sistem Bilgileri
System Login Info
E-Posta / E-mail : *
Şifre / Password : *
Şifre (Tekrar) / Confirm the password : *
Yandaki alanı işaretleyiniz.
Please check this
:


 • İşaretli alanların doldurulması zorunludur.
 • Şifreniz en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır ve en az bir adet büyük harf,küçük harf,rakam ve özel karakter içermelidir.
 • Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra e-posta adresinize aktivasyon kodu gönderilecektir. Lütfen geçerli bir E-Posta adresi kullanınız.
 • Gelen e-postadaki bağlantıyı ve aktivasyon kodunu kullanarak hesabınızı aktif ettikten sonra sisteme Yazar yetkisi ile giriş yapabilirsiniz.
 • E-Postanın gelmediğini düşünüyorsanız lütfen Spam Mail / Junk Mail / Gereksiz posta kutularınızı da kontrol ediniz.
 • Daha önce üye olmuş fakat parolanızı hatırlamıyorsanız tıklayınız.
 • Daha önce üye olduysanız giriş yapmak için tıklayınız.
 • Aktivasyon e-postası gelmesi sırasında sorun oluştuysa yeni bir aktivasyon kodu tanımlamak için tıklayınız. • Required informations.
 • Password must be minimum 8 characters and contains uppercase letter, lowercase letter, number and special character.
 • Activation code will be sent to your E-mail address after registration completed. Please provide a real E-mail adress.
 • You can access to the system as an author after you have activated your account by using activation code.
 • Please check your Spam / Junk Mail folders, if you do not see an E-mail in your inbox.
 • If forgotten your password, please click here.
 • Already have an account click here.
 • Please click here to get a new activation code if you have problem about activation code 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021