2022 Year 169. Issue


Some thoughts on the morphotectonic development of the Denizli region

Denizli Bölgesi’nin morfotektonik gelişimi üzerinde düşünceler

Yücel YILMAZ

Disciplines: Earth Science, Tectonics   Pages: 1-15   1285 View
Recovery of Cu-Ce from copper slag by using flotation and chemical methods

Bakır cürüfundan flotasyon ve kimyasal yöntemlerle Cu-Ce kazanımı

Bekir BAŞKURT, Mete Tayhan SERDENGEÇTİ, Kaan ÖZÇELİK, Hüseyin BAŞTÜRKCÜ

Disciplines: Earth Science, Mining   Pages: 17-26   608 View
Investigation of thermal transformation of composite material obtained from granite and recrystallized limestone natural stone wastes.

Granit ve rekristalize kireçtaşı doğal taş atıklarından elde edilen kompozit malzemenin ısıl dönüşümünün incelenmesi

Gökhan EROL, Devrim PEKDEMİR

Disciplines: Earth Science, Mining   Pages: 27-38   600 View
Estimation of blast vibrations by numerical modelling and signal analysis

Patlatma kaynaklı titreşimlerin sayısal modelleme ve sinyal analizi ile tahmin edilmesi

Güzin Gülsev UYAR AKSOY, Cemalettin Okay AKSOY, Hasan Eray YAMAN

Disciplines: Earth Science, Geophysics   Pages: 39-48   626 View
Uludağ extensional metamorphic core complex: preliminary field observations

Uludağ genişlemeli metamorfik çekirdek kompleksi: ilk arazi gözlemleri

Gürol SEYİTOĞLU, Korhan ESAT

Disciplines: Earth Science, Tectonics   Pages: 49-61   638 View
Geology, fluid inclusion characteristics and mineral resource estimation of the Güzelyayla porphyry Cu-Mo mineralization (NE Türkiye)

Güzelyayla porfiri Cu-Mo cevherleşmesinin (KD Türkiye) jeolojisi, sıvı kapanım karakteristikleri ve maden kaynak tahmini

Mustafa Kemal REVAN, Deniz GÖÇ, Mustafa ÖZKAN, Cüneyt ŞEN, Rasim Taylan KARA, Mustafa TOKOĞLU, Semi HAMZAÇEBİ, Rıfat Cihan SEVİM, Fatih SEZEN, Celaleddin BAYRAKTAR, Ömer AKGÜL

Disciplines: Earth Science, Mining   Pages: 63-85   542 View
Evaluation of potential rock falls with three-dimensional analysis: Example of Oltanbey and Hasanbey districts (Gümüşhane city center)

Potansiyel kaya düşmelerinin üç boyutlu analizlerle değerlendirilmesi: Oltanbey ve Hasanbey mahalleleri örneği (Gümüşhane kent merkezi)

Selçuk ALEMDAĞ, Rasim Taylan KARA, Hasan Tahsin BOSTANCI

Disciplines: Earth Science, Engineering Geology   Pages: 87-104   737 View
Assessment of crustal thinning and tectonic stress distribution of Gülbahçe fault zone and its surroundings (İzmir, West Türkiye) using gravity and magnetic anomalies

Gülbahçe fay zonu ve çevresinin (İzmir, Türkiye’nin kuzeyi) gravite ve manyetik anomali verileri kullanılarak kabuk incelmesi ve tektonik stres dağılımının araştırılması

Oya PAMUKÇU, Ayça ÇIRMIK, Fikret DOĞRU, Ece ÜNLÜ, Barış Can MALALİÇİ

Disciplines: Earth Science, Tectonics   Pages: 105-119   584 View
Analysis of the stress distribution of North Anatolian Fault Zone for the part between Amasya-Tokat cities

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Amasya-Tokat arasındaki kısmının gerilme dağılımının irdelenmesi

Ayça ÇIRMIK, Ufuk AYDIN, Oya ANKAYA PAMUKÇU, Fikret DOĞRU

Disciplines: Earth Science, Tectonics   Pages: 121-133   619 View
Formation and tectonic evolution of structural slices in eastern Kargı Massif (Çorum, Türkiye)

Doğu Kargı Masifi yapısal dilimlerinin oluşumu ve tektonik evrimleri (Çorum, Türkiye)

Cihan YALÇIN, Nurullah HANİLÇİ, Mustafa KUMRAL, Mustafa KAYA

Disciplines: Earth Science, Tectonics   Pages: 135-154   441 View