İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
Türkçe / English 2018 Yılı 156. Cilt
Paleosismolojik bulgular ışığında Orhaneli Fayının Holosen aktivitesi, Bursa, KB Anadolu
Holocene activity of the Orhaneli Fault based on palaoseismological data, Bursa, NW Anatolia
Volkan ÖZAKSOY, Hasan ELMACı, Selim ÖZALP, Meryem KARA, Tamer Yiğit DUMAN


Gaziantep kuzeydoğusunun neotektoniği: Bozova ve Halfeti doğrultu atımlı fayları ve bunların kör bindirmeler ile ilişkileri, Türkiye
The neotectonics of NE Gaziantep: The Bozova and Halfeti strike-slip faults and their relationships with blind thrusts, Turkey
NURAY ŞAHBAZ, GÜROL SEYİTOĞLU


Elmalı havzası (Antalya) ve yakın çevresinin neotektonik ve morfometrik özellikleri
Neotectonic and morphotectonic characteristics of the Elmali basin and near vicinities
Şule GÜRBOĞA, Özgür AKTÜRK


Bigadiç havzası (Balıkesir-Türkiye) Erken Miyosen göl çökellerinde sin-sedimanter deformasyon yapıları, taban kireçtaşı birimi
Syn-sedimentary deformation structures in the Early Miocene lacustrine deposits, the basal limestone unit, Bigadiç basin (Balıkesir, Turkey)
Calibe KOÇ TAŞGIN, İbrahim TÜRKMEN, Cansu DİNİZ AKARCA


Doğanbey Burnu (Seferihisar-İzmir) denizdibi termalsu kaynaklarının foraminifer, ostrakod ve mollusk topluluğuna etkisi
The effect of submarine thermal springs of Doğanbey Cape (Seferihisar - İzmir) on foraminifer, ostracod and mollusc assemblages
Engin MERİÇ, İpek F. BARUT, Atike NAZİK, Niyazi AVŞAR, M. Baki YOKEŞ, Mustafa ERYILMAZ, Fulya YÜCESOY- ERYILMAZ, Erol KAM, Bora SONUVAR, Feyza DİNÇER


Orta Anadolu’daki Kılçak formasyonunun (Erken Miyosen) palinolojisi: Paleoiklimsel ve paleo-ortamsal çıkarımlar
Palynology of the Kılçak formation (Early Miocene) from Central Anatolia: Implications for palaeoclimate and palaeoenvironment
Nurdan YAVUZ, Şükrü Sinan DEMİRER


Derbent-Eymir bölgesinde (Yozgat, Türkiye) Artova Ofi yolitik Karmaşığındaki manganez yataklarından mineralojik bulgular
Mineralogical findings from manganese deposits in the Artova Ophiolite Complex, Derbent-Eymir area, Yozgat, Turkey
Nursel OKSUZ


Sinanpaşa (Afyon) Miyosen kömürlerininin petrografi k ve palinolojik incelemeleri
Petrographic and palynological investigations of Sinanpaşa (Afyon) Miocene coals
Elif AKISKA


Janja Bölgesinde (GD İran) dere sedimanı verilerine dayalı ters mesafe ağırlıklı (IDW) enterpolasyon yöntemi ve konsantrasyon-alan (C-A) fraktal modelleme kullanılarak jeokimyasal anomalilerin ayrılması
Separation of geochemical anomalies using inverse distant weighting (IDW) and concentration-area (C-A) fractal modeling based on stream sediments data in Janja Region, SE Iran
Marzieh Hosseininasab, Ali Akbar DAYA


Jiurui bölgesindeki (GD Çin) jeokimyasal anomalilerin ayrılmasında Moran-I ve sağlam istatistik yöntemlerinin kullanılması
Use of Moran’s I and robust statistics to separate geochemical anomalies in Jiurui area (Southeast China)
Thanh NGUYEN TİEN


Zemin sıvılaşmasının enerji yaklaşımıyla değerlendirilmesi
Assessment of souil liquefaction using the energy approach
Kamil KAYABALI, Pınar YILMAZ, Mustafa FENER, Ozgür AKTÜRK, Farhad HABİBZADEH


Gevşek karasal birimlerin (Kaliş) mikrotremör ölçümleri ile zemin hakim titreşim periyot hesaplamaları
Determination of predominant site period of loose terestrial units (Caliche) by microtremor measurements
KIVANÇ ZORLU


Plajköy kaynağının (Elazığ) hidrojeoloji incelemesi
The Hydrogeological investigation of Plajköy spring (Elazığ)
Özlem ÖZTEKİN OKAN, Atahan GÜVEN, Bahattin ÇETİNDAĞ


Boraks killi zenginleştirme atıklarının karakterizasyonu, tekli- ve ikili fl okülant sistemi ile susuzlandırılması
Characterization and dewatering of borax clayey tailings by mono- and dual-flocculants systems
NURAY KARAPINAR


Naşa sokulumu (Batı Anadolu) ve teknotik anlamı: gravite ve deprem verilerinin birlikte analizi
The Naşa intrusion (Western Anatolia) and its tectonic implication: A joint analyses of gravity and earthquake catalog data
ERTAN TOKER, EMİN U. ULUGERGERLİ, ALİ R. KILIÇ


Editörden
Editorial


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ YAYIM KURALLARI
PUBLICATION RULES FOR THE BULLETIN OF THE GENERAL DIRECTORATE OF MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019