İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
JURA YAŞLI LİSAR GRANİTİNİN (TALİŞ DAĞLARI, KUZEY İRAN) TÜM KAYAÇ JEOKİMYASI VE TEKTONİK ÖZELLİKLERİ
Başlık: JURA YAŞLI LİSAR GRANİTİNİN (TALİŞ DAĞLARI, KUZEY İRAN) TÜM KAYAÇ JEOKİMYASI VE TEKTONİK ÖZELLİKLERİ
Yazarlar: Mohssen MOAZZEN, Roghieh BOZORG SEGHİNSARA, Hossein SHEİKHİ KARİZAKİ, Mohsen POURKERMANİ, Afshin ASHJA ARDALAN
Anahtar Kelimeler: A-tipi granit,Paleotetis,çarpışma sonrası,Kimmeriyen,Taliş,Kuzey İran
Özet:

Kuzey İran’daki Geç Jura yaşlı Lisar graniti, Üst Kretase kumlu kireçtaşları ile bindirme ve doğrultu atımlı faylar aracılığıyla tektonik ilişkili olup, Elburz kuşağının batıdaki devamı olan Taliş Dağı’nda Paleosen yaşlı polijenik konglomeralar tarafından örtülmektedir. Granite ait kayaç numuneleri pembe renkli ve iri kristalli olup; K-feldispat, kuvars, plajiyoklaz, biyotit ve amfibol içermektedir. Kayaçlar içerisindeki boşlukları dolduran çok sayıdaki silikaca zengin aplitik damarların işaret ettiği şekilde, Lisar granitinin genişlemeli bir ortamda yerleşmiş olması muhtemeldir. Granit örnekleri orta düzeyde altere olup; feldispatlar serizite, kil mineralleri ve biyotitler ise kısmen klorite dönüşmüştür. Lisar graniti yüksek potasyumlu bir magmadan türemiş olup, A tipi karakter sunmakta ve A2 alt grubundandır. Granite ait kayaç örnekleri belirgin negatif Eu anomalisi ve hafif nadir toprak elementleri (NTE) içeriğinden ağır nadir toprak elementleri (NTE) içeriğine doğru bir azalma ile karakterize edilir. Graniti oluşturan eriyikler, manto malzemesinden gelen olası katkılar ile birlikte, alt kıtasal kabuğun kısmi ergimesinden kaynaklanmıştır. Lisar graniti, Paleotetis Okyanusunun kapanması ve devamında gelen çarpışmaları takip eden, Kuzey İran’daki Kimmeriyen çarpışma sonrası magmatizmasını temsil etmektedir. 

 

DOI: 10.19076/mta.336498

Details

[English .pdf]
WHOLE ROCK GEOCHEMISTRY AND TECTONIC SETTING OF JURASSIC AGED LISAR GRANITE, TALESH MOUNTAINS, NORTH IRAN
Title: WHOLE ROCK GEOCHEMISTRY AND TECTONIC SETTING OF JURASSIC AGED LISAR GRANITE, TALESH MOUNTAINS, NORTH IRAN
Authors: Mohssen MOAZZEN, Roghieh BOZORG SEGHİNSARA, Hossein SHEİKHİ KARİZAKİ, Mohsen POURKERMANİ, Afshin ASHJA ARDALAN
Keywords: A-type granite,Palaeotethys,Post-collision,Cimmerian,Talesh,, North Iran
Abstract:

The Late Jurassic aged Lisar granite in North Iran is in tectonic contact of the form of thrust and strike slip faults with Upper Cretaceous sandy limestone and is covered by Paleogene polygenetic conglomerate in the Talesh Mountain at the western continuation of the Alborz range. The rock samples of the granite are pink coloured and coarse-gained with K-feldspar, quartz, plagioclase, biotite and amphibole. The Lisar granite is more likely emplaced in an extensional environment indicated with numerous space filling silica-rich aplitic veins in the rocks. The granite samples are moderately altered and feldspars are changed to sericite and clay minerals and biotite is partially converted to chlorite. The Lisar granite has derived from a high K magma and is A-type in nature, belonging to A2 subgroup. The rock samples of granite are characterized by distinct negative Eu anomaly and a decrease from LREE to HREE contents. The parental melts of the granite were generated from partial melting of a lower continental crustal source with possible contribution from the mantle materials. The Lisar granite represents Cimmerian post-collision magmatism in north Iran following closure of Palaeotethys Ocean and subsequent collision. 

DOI: 10.19111/bulletinofmre.336499 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019