İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
DEMİR SKARN CEVHERİ ARAŞTIRMASINA YÖNELİK HARİTALAMADA ÖRTÜ KATSAYISI VE (AHP AĞIRLIĞINA GÖRE) TOPSIS UYGULAMALARI: SARVİYAN SAHASI ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI, MARKAZİ BÖLGESİ, İRAN
Başlık: DEMİR SKARN CEVHERİ ARAŞTIRMASINA YÖNELİK HARİTALAMADA ÖRTÜ KATSAYISI VE (AHP AĞIRLIĞINA GÖRE) TOPSIS UYGULAMALARI: SARVİYAN SAHASI ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI, MARKAZİ BÖLGESİ, İRAN
Yazarlar: Faranak FEİZİ, Edris MANSOURİ, Ali Reza JAFARİ RAD, Mehran ARİAN
Anahtar Kelimeler: TOPSIS,Örtü Katsayısı,AHP,Fe-Skarn,İran
Özet:

Bu araştırmanın amacı, kestirim amaçlı skarn potansiyel haritarında Örtü Katsayısı (ÖK) ile TOPSIS (AHP ağırlığına göre) uygulamalarını karşılaştırmaktır. Bu makalede, Kalsik Demir Skarn cevherleşmesi için ölçütler ve alt ölçütler, maden üretkenlik haritaları hazırlamak açısından önem sırasına göre tanıtılmıştır. Skarn yatakları için, ÖK ve TOPSIS yöntemleri uygulanarak hazırlanan final üretkenlik haritalarındaki değerler, üretkenlik değerinin 10 alt sınıfa bölünmesi ile atanmıştır. Daha iyi karşılaştırılabilmesi açısından, her bir sınıf için atanan değer, maden aramacılığındaki ağırlığına göre belirlenmiştir. ÖK ve TOPSIS birleştirme yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi, saha kontrolü için dört adet Jeolojik Kontrol Noktası (JKN) seçilerek uygulanmıştır. 1, 2 ve 3 numaralı JKN’lerin saha gözlemleri, sedimanter kayaçlar ile intrüzif kayaçların dokanağındaki demir mineralizasyonunu doğrulamışken, JKN-4 lokasyonunda kontakt metamorfizma olmasına karşın Fe mineralizasyonu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sözü edilen JKN’nda manyetizasyon belirgin bir şekilde yüksektir. Sarviyan bölgesindeki saha gözlemlerine göre, ÖK yaklaşımı ile karşılaştırıldığında, TOPSIS yönteminin çok daha duyarlı olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, Sarviyan ve yakın alanlarındaki Kalsik Fe-Skarn Mineralizasyon Üretkenlik Haritalarında TOPSIS yönteminin uygulanması önerilmektedir.

 

DOI: 10.19076/mta.336235

Details

[English .pdf]
A COMPARATIVE ANALYSIS OF INDEX OVERLAY AND TOPSIS (BASED ON AHP WEIGHT) FOR IRON SKARN MINERAL PROSPECTIVITY MAPPING, A CASE STUDY IN SARVIAN AREA, MARKAZI PROVINCE, IRAN
Title: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INDEX OVERLAY AND TOPSIS (BASED ON AHP WEIGHT) FOR IRON SKARN MINERAL PROSPECTIVITY MAPPING, A CASE STUDY IN SARVIAN AREA, MARKAZI PROVINCE, IRAN
Authors: Faranak FEİZİ, Edris MANSOURİ, Ali Reza JAFARİ RAD, Mehran ARİAN
Keywords: TOPSIS,Index Overlay,AHP,Iron Skarn,Iran
Abstract:

The aim of this research is to compare index overlay and TOPSIS (based on AHP weight) for predictive Skarn potential map. In this paper, for Calcic Iron Skarn mineralization, criteria and subcriteria introduced and ranked for generating mineral prospectivity map. The values of final prospecting maps for Skarn deposit by index overlay and TOPSIS methods was specified by dividing the prospectivity values into 10 classes. For better comparison,values assign to classes base on their priority in mineral exploration. The comparative analyses of index overlay and TOPSIS integration methods, has been performed by selecting four GCPs for field checking. Field observation in GCP 1, 2 and 3, confirmed Iron mineralization in the contact of intrusive bodies with sedimentary units, where the contact metamorphism was obvious but there is no observable mineralization in GCP4. Although high magnetic is distinct in mentioned GCP. Based on the field checking in Sarvian area, the TOPSIS method has more accuracy compared to index overlay approach. Therefore, the TOPSIS method recommends for Calcic Iron Skarn Mineral Prospectivity Mapping in Sarvian and adjacent area.

 

DOI: 10.19111/bulletinofmre.305201 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019