Details
Güzelyayla Porfiri Cu-Mo Cevherleşmesinin (KD Türkiye) Jeolojisi, Sıvı Kapanım Karakteristikleri ve Maden Kaynak Tahmini

Güzelyayla Porfiri Cu-Mo Cevherleşmesinin (KD Türkiye) Jeolojisi, Sıvı Kapanım Karakteristikleri ve Maden Kaynak Tahmini

Authors
Mustafa Kemal REVAN, Deniz GÖÇ, Mustafa ÖZKAN, Cüneyt ŞEN, Rasim Taylan KARA, Mustafa TOKOĞLU, Semi HAMZAÇEBİ, Rıfat Cihan SEVİM, Fatih SEZEN, Celaleddin BAYRAKTAR, Ömer AKGÜL

Keywords
Güzelyayla Cevherleşmesi, Porfiri Cu-Mo, U-Pb Zirkon, Sediman Jeokimyası, Jeoistatistik.

Abstract

Neotetis okyanusu ve ilişkili litosferik levhaların evrimi ile ortaya çıkan magmatik süreçler Tetis kuşağında çok önemli cevherleşmelerin oluşmasına neden olmuştur. Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan ve Tetis metalojenik kuşağının bir parçası olan Doğu Pontidler özellikle porfiri tip cevherleşmeler açısından oldukça zengindir ve Cu-Mo aramacılığı için önemli bir bölgeyi temsil eder. Dere sedimanı örneklemesi ile Güzelyayla Cu-Mo sahasının içinde bulunduğu geniş bir bölgede çok sayıda Cu, Pb ve Zn anomalisi belirlenmiştir. Güzelyayla zuhuru, andezitik/bazaltik volkanik kayaçlar ve bu kayaçları kesen intrüzif dasitlerle ilişkili bir Cu-Mo cevherleşmesidir. Güzelyayla Cu-Mo cevherleşmesi, stokvörk ve kırık kontrollü silisleşmiş zonlarda gelişmiştir. Homojenleşme sıcaklık değerleri 324 °C ile 420 °C (ortalama 374 °C) arasında değişmektedir. Tuzluluk değerleri ise 2,2 ile 18,6 %NaCl (ortalama % 9,1 NaCl) eş değeri arasında dağılım sunar. Potasik alterasyonu çevreleyen konsantrik bir alterasyon zonlanması cevherleşmeyi oluşturan çözeltilerin fizikokimyasal özelliklerinin kademeli olarak değiştiğine işaret eder. Güzelyayla cevherleşmesi, magmatik yay ortamında çarpışma sonrası süreçlerle ilişkili olarak Üst Kretase yaşlı volkanik kayaçlar içerisinde Eosen (50,7 ± 1,0 milyon yıl) dönemde oluşmuştur. Porfiri tip sistemler için hedef alanlardan biri olarak seçilen Güzelyayla Cu-Mo cevherleşmesi, jeokimyasal örnekleme çalışmasının sonucunda bulunmuş ve bu tür sistematik ve detaylı jeokimyasal çalışmaların gömülü maden kaynaklarının bulunmasındaki önem bu çalışmada teyit edilmiştir. Elde edilen verilerin çok sayıda tanımlayıcı istatistik parametreleri oluşturularak hazırlanan istatistiksel metotlarla sahadaki potansiyelin varlığı rakamsal olarak ortaya konmuştur. Önceki çalışmaların aksine kestirim zon modelleri oluşturularak Güzelyayla sahasında % 0,20 Cu ve % 0,014 Mo (% 0,26 Cu eş değer tenör) ortalama tenörlü 54,2 milyon ton çıkarsanmış/potansiyel maden kaynağı tahmininde bulunulmuştur.

Click for .pdf Türkçe .pdf için tıklayınız