İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Eski kıyı çizgilerinin belirlenmesinde kullanılan bazı kriterlere Türkiye ve Rodos adasından örnekler
Başlık: Eski kıyı çizgilerinin belirlenmesinde kullanılan bazı kriterlere Türkiye ve Rodos adasından örnekler
Yazarlar: Okan TüYSüZ
Anahtar Kelimeler: Eski kıyı çizgileri, Deniz seviyesi değişimi, Kaya oyucu canlılar, Kıyı morfolojisi, Eosen ve Kuvaterner kıyı çökelleri
Özet:

Kıyı çizgileri aşınma alanları ile çökelme alanlarını birbirinden ayıran önemli sınırlardır. Kıyı çizgisinin jeolojik zaman içerisindeki yeri ve zamana bağlı olarak nasıl değiştiğinin belirlenmesi jeolojinin önemli sorunlarından biridir. Dinamik bir yapı olan kıyı çizgisinin yerinin mevcut olduğu an itibarıyla en doğruya yakın tahmini paleocoğrafik çalışmaların da temel unsurlarından biridir. Kıyı çizgisinin zaman içerisindeki değişimlerinin belirlenmesi ise aktif tektonik, iklim ve bu ikisi arasındaki ilişki açısından değerli bilgiler sağlamaktadır. Jeolojik dönemlerdeki kıyı çizgilerinin belirlenmesinde en temel yaklaşım kıyı çizgisinin deniz ve kara tarafındaki jeolojik olayların ortaya konması ve buna bağlı olarak kıyı çizgisinin dolaylı yoldan tahmin edilmesidir. Bu amaçla karadan kıyıya ve oradan havzaya doğru çökelme ortamlarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşulları ve bu ortamın hangi kara parçasından ve nasıl beslendiğine dair veriler ortaya konulabilirse kıyı çizgisinin yeri de tahmin edilebilir. Buna karşılık bazı saha gözlemleri eski kıyı çizgilerinin doğrudan ve çok daha hassas olarak belirlenmesine dair önemli veriler sunmaktadırlar. Bu makalede eski kıyı çizgilerinin belirlenmesine yönelik olarak bazı kaya oyucu canlıların, kıyıdaki dalga izlerinin ve bazı kıyı çökellerinin nasıl kullanılabileceği Hatay ve Rodos Adası’nda Akdeniz kıyılarındaki Kuvaterner ve Çorum çevresinde Eosen çökelleri örnek verilerek tanıtılmaya çalışılmıştır.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.712862

Details

[English .pdf]
Some Criteria Used in Determining Paleoshorelines, Examples from Turkey and Rhodes Island
Title: Some Criteria Used in Determining Paleoshorelines, Examples from Turkey and Rhodes Island
Authors: Okan TüYSüZ
Keywords: Paleoshoreline, Sea-level change, Rock-boring organisms, Coastal morphology, Eocene and Quaternary coastal sediments
Abstract:

Shorelines are important boundaries separating the erosional and the depositional areas. Determining the location of the shorelines in geological times and how it changes by the time is one of the major problems of geology. The most accurate estimate of the location of the shoreline, which is a dynamic structure, in the period when it was exist is very important in palaeogeographic studies. The determination of coastal changes by the time provides valuable information on active tectonics and climate, and the relationships between these two. The most basic approach to determine the paleoshoreline is to estimate the geological events on the sea and land sides and thus to estimate the location of it indirectly. For this purpose, if the physical, chemical and biological conditions of the depositional environments from land to shore and from there to the basin, and which land part and how fed this environment can be revealed, the location of the shoreline can be estimated. In contrast, some field observations provide direct and much more precise data for identifying the paleoshorelines. In this paper, it will be introduced how some rock-boring organisms, wave-cut features and coastal sediments can be used to estimate the paleoshorelines based on two examples of Quaternary sediments in Hatay and Rhodes Island along the Mediterranean coast and on some Eocene sediments in the vicinity of Çorum, Central Anatolia.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.712862 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020