İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Yeşilyurt altın yatağının jeolojisi: Düşük-açılı normal fay ile ilişkili cevherleşme örneği, Doğu Anadolu-Türkiye
Başlık: Yeşilyurt altın yatağının jeolojisi: Düşük-açılı normal fay ile ilişkili cevherleşme örneği, Doğu Anadolu-Türkiye
Yazarlar: Esra YILDIRIM, Nail YILDIRIM, Cahit DÖNMEZ, Kurtuluş GÜNAY
Anahtar Kelimeler: Yeşilyurt altın cevherleşmesi, Sıyrılma fayı / Düşük-açılı normal fay, Fay kili, Kataklasit, breş.
Özet:

Yeşilyurt  altın  cevherleşmesi,  Doğu  Anadolu  Bölgesi’ndeki  Malatya  ve  Adıyaman  il sınırları içerisinde  yer  alır  ve  düşük-açılı  normal/sıyrılma  fay  ile  ilişkilendirilen altın  yatağı  grubundan biridir.  Düşük-açılı  normal  fay,  Paleojen-Neojen(?)  döneminde  olası genişlemeli  bir  tektonik ortam ile ilişkilendirilmiştir. Metamorfik çekirdek komplekse ait mermer/rekristalize kireçtaşı, fay zonunun alt plakasındaki baskın kaya türüdür. Fay zonunun üst plakasında ise deforme olmuş grafitli kalkşistler  bulunur.  Fay  zonu;  fay  kili,  kataklasit  ve breşle  karakterize  edilir.  Kataklasit  ve  breş cevherin asıl ev sahibiyken, fay kilinde mineralleşme çok zayıftır. Alterasyon topluluğu (I) silika replasmanı/damarcıkları  ve  (II) kuvars-pirit  replasmanı/damarcıklarıdır.  Yüksek-altın  içerikleri, birincil  dokuları  bozmuş olan  silisifikasyon  ve  kuvars-pirit  alterasyonlarıyla  yakından  ilişkilidir. Küçük  hacimli sin-tektonik  magmatik  kayalar,  yüksek-tenörlü  altın  cevherleşmesiyle  bitişik silisifiye alanlarda sıklıkla gözlenir ve eş-zamanlıdır. Cevherleşme, Au/Ag (~ 1,07) , As (~%0,27), F (%1,59), eser Sb ve baz metal içermeyen bir Au yatağıdır. Bu yatak, Doğu Toros orojenik kuşağı içerisinde yeni bir altın yatağı grubunun ortaya konmasına öncülük edecektir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.797729

Details

[English .pdf]
Geology of the Yeşilyurt gold deposit: an example of low-angle normal fault related mineralization, Eastern Anatolia-Turkey
Title: Geology of the Yeşilyurt gold deposit: an example of low-angle normal fault related mineralization, Eastern Anatolia-Turkey
Authors: Esra YILDIRIM, Nail YILDIRIM, Cahit DÖNMEZ, Kurtuluş GÜNAY
Keywords: Yeşilyurt gold mineralization, Detachment fault/Lowangle normal fault, Fault gauge, Cataclasite, Breccia.
Abstract:

Yeşilyurt gold mineralization is located within the provincial borders of Malatya and Adıyaman in the East Anatolian Region. This mineralization is one of the gold deposits which correlated with low-angle  normal/detachment  fault.  Low-angle  normal  fault  associated  with  a  tectonic setting which  is  potential  extensional  in  Paleogene-Neogene  (?)  term.  Marble-recrystallized limestone which belongs to the metamorphic core is the dominant rock (footwall) type in the bottom plate of the fault zone. There are deformed graphitic calc-schists (hanging wall) in the upper plate of the fault zone. The fault zone is characterized by fault gauge, cataclasite, and breccia. While the cataclasite, and breccia are the principal ore host, there is weaker mineralization in fault gauge. Alteration assemblages are: (1) silica replacements/veinlets and, (2) quartz-pyrite replacements / veinlets. High gold contents are closely related to silicification and quartz-pyrite alteration which damaged the primary textures. Small volume syn-tectonic magmatic rocks are simultaneous and typically monitored in the silicified areas which are border on the high-grade gold mineralization. Mineralization is a non-base metalliferous Au depositthat contains Au/Ag ~ 1.07, As (~0.27%), F (1.59%), and a trace amount of Sb. This deposit will lead to finding new gold deposits in Eastern Taurus Orogenic Belt.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.797729 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021