İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Yayın Kuralları

1. Yayın Amaçları

 • Türkiye’de ve Uluslararası alanda yerbilimleri konularında bilimsel iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmak,
 • Türkiye’de yerbilimleri konularında yapılan araştırmaların yabancı ülkelere duyurulmasına aracı olmak,
 • MTA tarafından yerbilimleri konularında yapılan bilimsel araştırma ve uygulamaların kamuoyuna duyurulmasını sağlamak,
 • Dergiyi nitelik, kapsam ve biçim açısından yüksek düzeyde tutarak uluslararası yayım değişiminde etkili bir araç olarak kullanmak,
 • Türkçe’nin bilim dili olarak geliştirilmesi ve yabancı sözcüklerden arındırılması çabalarına katkıda bulunmaktır.

2.  Kapsam-Nitelik

Yazıların Maden Tetkik ve Arama Dergisi’nde yayımlanabilmeleri için aşağıdaki niteliklerden en az birini taşımaları gereklidir:

2.1. Araştırma Makaleleri ve Derlemeler

2.1.1. Özgün Bilimsel Araştırmalar

 • Bu tür makaleler, yerbilimlerinin temel konularına katkıda bulunan, yeraltı kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesini konu alan ve çevre sorunlarını yerbilimleri açısından inceleyen özgün bilimsel araştırma ve sonuçlarını,
 • Yerbilimleriyle ilgili herhangi bir sorunun çözümünde yeni yaklaşım ve yöntemleri uygulayan çalışmalar ve/veya MTA’da yapılmış mühendislik bilimleri ile ilgili herhangi bir sorunun çözümünde yeni yaklaşım ve yöntemleri uygulayan araştırmaları,

2.1.2. Derleme Makaleler

 • Yerbilimleri konularında yapılmış önceki araştırmaları eleştirici bir yaklaşımla derleyen ve o konuda yeni bir görüş ortaya koyan araştırmaları kapsar.

2.2. Eleştiri ve Yanıt Yazıları

 • Derginin yayımlanmış en son sayısında yer alan bir yazının tümünü ya da bir bölümünü eleştiren yazılar, yayımlanması isteği ile derginin dağıtıldığı tarihten sonra en geç altı ay içinde gönderildiğinde, izleyen ilk sayısında yayımlanır.
 • Eleştiri yazıları yayımlanmadan önce eleştiren yazının yazar/yazarlarına yanıtlanması için gönderilir. Birden çok yazarlı yazılarla ilgili eleştiriler yazının sorumlu yazarına gönderilir.
 • Eleştirinin öngörülen süre içinde yanıtlanmaması durumunda eleştiri yazısı tek başına yayımlanır; sonradan gönderilen yanıtlar yayımlanmaz. Yanıtların yeniden eleştirilmesine olanak tanınmaz.
 • Eleştirme ve yanıtlamada bilimsel tartışma ve etik kurallarına uyulmalıdır. Eleştiri ve yanıt yazılarının her biri varsa şekiller ile birlikte dört sayfayı aşmamalıdır. Sayfaların boyutları ve kullanılışı " Yazım Kuralları" bölümüne uygun olmalıdır.
 •  

2.3. Kısa Notlar

 • Maden Tetkik ve Arama Dergisinin "Kısa Notlar" bölümünde, yerbilimleri alanında yapılmış ya da sürdürülmekte olan bilimsel araştırma ve uygulamalardan elde edilen veri ve Türkiye’de varlığı önceden bilinmeyen yerbilimleri ile ilgili yeni bulguları yansıtan kısa, somut ve öz yazılara yer verilir.
 • "Kısa Notlar" bölümünde yayımlanabilecek nitelikte düzenlenmiş yazılar, iletişimde çabukluk sağlanması amacıyla Redaksiyon Kurulu Başkanlığı’na yayımlanması istemi ile gönderildiği tarihten sonra çıkacak olan ilk ya da en geç ikinci sayıda sıra bekletilmeksizin yayımlanır.
 • Yazıların "Kısa Notlar" bölümünde yayımlanabilmesi için tüm şekiller ve çizelgeler ile birlikte dört sayfayı aşmamaları gereklidir.

3. Yayına Sunum ve Kabul

Maden Tetkik ve Arama Dergisi’ne yayımlanmak üzere sunulacak çalışmalar Maden Tetkik ve Arama Dergisi Yayın Kurallarına uygun olarak tercihen TÜRKÇE ve/veya İNGİLİZCE hazırlanarak, www.dergi.mta.gov.tr internet adresinden elektronik başvuru ile gönderilir.

 • Yazı daha önce kısmen veya tamamen başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 • Yayına kabul edilmeyen yazılar yazarlarına geri verilmez, yayınlanmayan yazılar için yazarına yayınlanmamasının nedenini belirten bir yazı yazılır.
 • Nitelik ve biçim açısından Maden Tetkik ve Arama Dergisi Yayın Kuralları’na uymayan yazılar, içerik açısından incelenmeden iade edilir.
 • Biçim açısından uygun görülen çalışmalar, Maden Tetkik ve Arama Dergisi Editörlüğü tarafından en az iki uzman hakeme incelemeye gönderilir. Hakemlerden gelen görüşler Editör ve Yardımcı Editörler tarafından değerlendirilir.
 • Düzeltilmesi gerekli görülen çalışmalar, düzeltme talebi ile yazar/yazarlarına geri gönderilir. Önerilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı Editörlük tarafından irdelenir.
 • Editörler ve Hakemler tarafından verilen düzeltme önerilerinde eğer yazar tarafından kabul edilmeyen ve düzeltme yapılmayan öneriler varsa, bu önerilerin yazar tarafından kabul edilmeme gerekçesini açıklayan bir raporun da düzeltilmiş kopyalar ile birlikte Editörlüğe gönderilmesi gereklidir.
 • Maden Tetkik ve Arama Dergisi’nde yayımlanması isteği ile gönderilen yazılar, tüm resimlemeleri ile birlikte 30 sayfayı geçmemelidir. 30 sayfayı geçen makaleler için, hakemler ve editörlerce uygun görülmesi halinde, yayınlanabilir.
 • Yazarlar, kendilerine gönderilen hakem düzeltme ve önerilerini 60 gün içinde yapıp sisteme yüklemelidir.
 • Basım aşamasında son kontrolden sonra yazının ön basımı yazar/yazarlara pdf formatında iletilerek basım kontrolünün yapılması istenir.

4. Yayın Dili ve Periyodu

 • Maden Tetkik ve Arama Dergisi yılda en az iki kez olmak üzere, her sayı biri Türkçe, diğeri İngilizce olarak basılır.
 • Türkçe sayı için yazım kurallarında Türk Dil Kurumu’nun yazım kuralları geçerlidir. Ancak yerbilimleri ile ilgili kelimelerin yazılışlarında, Redaksiyon Kurulu Kararı doğrultusunda teknik terimlerin yazım biçimleri kullanılır (Örneğin, yeraltı, yerüstü, yerkabuğu, yerbilimleri vb).

5. Yazım Taslağı

 • Maden Tetkik ve Arama Dergisi'nde yayınlanması isteği ile ilk incelemeye gönderilecek yazılar, A4 (29,7 x 21 cm) boyutunda word formatında Times New Roman 10 punto normal ve çift aralıklı satır ile yazılmış olmalıdır.
 • Sayfanın alt, üst, sol ve sağ çevresinde 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Özel harfler ve simgelerin kullanılmasını gerektiren formüller bilgisayar ortamında sunulmalıdır.
 • Altbaşlıkların tamamında, bütün kelimelerin baş harfleri büyük olacaktır. Yazıda kullanılacak birinci derece başlıklar rakam verilerek sola hizalı ve Times New Roman 10 punto bold kullanılmalıdır. İkinci derece başlıklar rakam verilerek sola hizalı Times New Roman 10 punto normal yazı karakterinde yazılmalıdır. Üçüncü derece başlıklar, rakam verilerek sola hizalı Times New Roman 10 punto italik yazı karakterinde yazılmalıdır. Dördüncü derece başlıklarda ise rakam verilmeden, sola hizalı Times New Roman 10 punto italik yazı karakterinde olmalı, başlıktan sonra iki nokta üst üste konulup paragraf başı yapılmadan metin devam etmelidir (bk: örnek makale: www.dergi.mta.gov.tr)
 • Metin içerisinde paragraflardan sonra bir satır aralık bırakılmalıdır.
 • Paragraf başları 0,5 mm girinti yapılarak yazılmalıdır.
 • Bir yazı sırasıyla;
  • Başlık
  • Yazar Adı ve Soyadı ve * işareti (Adresi, e-posta adresi sayfanın en altına yazılmalıdır)
  • Öz      
  • Anahtar Sözcükler
  • Giriş
  • Ana Metin
  • Tartışma
  • Sonuçlar
  • Katkı Belirtme
  • Değinilen Belgeler
  bölümlerini kapsamalıdır.

5.1. Makalenin Başlığı

 • Başlık yazının konusunu olabildiğince kısa, açık ve yeterli bir biçimde yansıtmalıdır. Yazıda yeterince işlenmeyen konular başlık kapsamına sokulmamalıdır. Başlığın tümü büyük harflerle ve Times New Roman 10 punto bold yazı karakterinde yazılmalıdır.

5.2. Yazar Adı, Adresi ve E-Posta Adresi

 • Yazar/yazarların ad ve soyadı ünvan belirtilmeden yazılmalıdır. Ön ad küçük, soyad büyük harfle yazılmalıdır.
 • Yazar/yazarların ad ve soyadından sonra yer alacak uğraşı adresinde yalnızca kuruluş adı belirtilmeli, görev belirtilmemelidir.
 • Adres bilgileri 10 punto ve italik olacak şekilde bir alt satırda yer almalıdır.
 • İki ya da daha fazla yazarlı makalelerde, yazarların soyadları üzerine rakam konularak, adres bilgileri alt satırda ve tek satır boşluğu bırakılarak yer almalıdır. Ayrıca bu bölümde makalenin sorumlu yazarı da yıldız (*) işareti kullanılarak belirtilmeli ve sorumlu yazara ait e-posta, telefon ve/veya fax bilgileri de verilmelidir.
 • Yazar adı ve uğraşı adresinin yazılmasında kısaltmalar yapılmamalıdır. Adresler, başka dile çevrilmeden, ait oldukları ülke dilinde verilmelidir.
 • Metnin sonuna başvurulacak yazar ismi ve iletişim bilgileri eklenmelidir.

5.3. Öz

 • Öz, yazının diğer bölümlerine başvurulmadan anlaşılabilecek düzeyde yazılmalıdır.
 • Öz, yazının içindeki bölümlerin kısa bir sunuşu biçiminde düzenlenmeli, yazının amacını, bilinenlere katkısını, sağlanan yeni verileri ve yorumları yansıtacak biçimde yazılmalıdır.
 • Anlatımda kısa ve yalın tümceler kullanılmalıdır.
 • Öz kısmında yazının diğer bölüm ve resimlemelerine ya da başka yazılara değinme yapılmamalıdır.
 • Öz’de Ana Metin içinde işlenmemiş bilgilere özde yer verilmemelidir.
 • Öz yaklaşık 200 sözcüğü geçmemeli ve tek paragraf olarak yazılmalıdır.
 • Öz bölümü Times New Roman 10 punto normal ve tek aralıklı satır ile yazılmış olmalıdır.
 • "Kısa Notlar" bölümünde yer alacak yazılar için “Öz” verilmemelidir.
 • İngilizce öz “Abstract” başlığı altında verilmelidir.

5.4. Anahtar Sözcükler

Taramalarda kolaylık sağlaması amacı ile yazının genel içeriğini belirtecek beş anahtar sözcük seçilerek bu bölümde belirtilmelidir. 

5.5. Giriş

 • Bu bölümde araştırmanın amacı, yeri, araştırma yöntemleri, konu ile ilgili önceki incelemeler gibi yazıyı okumaya hazırlayıcı ve anlaşılmasını kolaylaştırıcı bilgilerden gerekli görülenler verilmelidir.
 • Yazıda adlandırma, sınıflama ve kısaltlamalarda olağan olmayan ya da alışılagelmişin dışında bir yol izlenmişse, gerekçesi bu bölümde belirtilmelidir. Bu bölümde yer alacak konulardan her biri ayrı birer paragraf oluşturabileceği gibi, gerek görüldüğünde her biri için birer alt başlık da verilebilir (örneğin, yöntem, materyal, terminoloji vb.).
 • Yazının anlaşılmasını kolaylaştıracak anımsatıcı bilgilere gerek duyulduğunda, yine bu bölüm kullanılabilir (örneğin, istatistik bilgileri, formüllerin çıkarılışı, deney ya da uygulama yöntemleri vb.).

5.6. Ana Metin

 • Bu bölümde okuyucuya konu ile ilgili olarak aktarılmak istenen veriler, bulgular ve görüşler işlenir. Yazının ana bölümünü oluşturur.
 • "Öz", "Tartışmalar", "Sonuçlar" gibi yazının diğer bölümlerinde kullanılan veriler bu bölümden kaynaklanır.
 • Konuların işlenmesinde yazının "Giriş" bölümünde vurgulanan amacın dışına çıkmamaya özen gösterilmelidir. Yazının amacının gerçekleştirilmesinde katkısı olmayan ya da sonuca gitmede yararlanılmayan bilgilere yer verilmemelidir.
 • Bu bölümde kullanılan her verinin ve ileri sürülen her görüşün, çalışmalardan elde edilen bulgularla kanıtlanması ya da değinme yoluyla bir kaynağa dayandırılması gerekir.
 • Konuların işlenmesinde izlenecek yol ve yöntem ele alınan konuların özelliklerine göre değişir. Gerektiği sayıda ve değişik aşamalı konu başlıkları bu bölümde kullanılır.

5.7. Tartışmalar

 • Yazının Ana Metin bölümünde nesnel olarak aktarılan veri ve bulguların yazarı tarafından tartışılması bu bölümde yapılmalıdır. Tartışmalar, sonuçlar bölümünden ayrı olmalıdır.

5.8. Sonuçlar

 • Yazı konusunu oluşturan incelemeden sağlanan yeni veri ve bulgular bu bölümde öz ve somut biçimde belirtilmelidir.
 • Ana Metin içinde yeterince değinilmemiş ve/veya işlenmemiş konulara bu bölümde yer verilmemelidir.
 • Araştırma sonuçlarının vurgulanması ve anlatımın anlaşılabilir olması bakımından sonuçlar maddeler halinde de verilebilir.

5.9. Katkı Belirtme

Bu bölümde yazının konusunu oluşturan araştırmanın gerçekleştirilmesinde önemli yeri olan katkılar belirtilir. Katkı belirtmede bu bölümü asıl amacından uzaklaştıracak tutuma girilmemelidir. Katkı belirtme aşağıda belirtilen örneklere göre yapılmalıdır.

 • Bu çalışma ……………..………projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
 • Bu makalenin geliştirilmesinde eleştirileri ile katkı koyan ………'a teşekkür ederim(ederiz).
 • Olağan görev gereği yapılan katkılarda akademik ve/veya makam unvanları yazılır.

Örneğin:

"Prof. Dr. İ. Enver Altınlı çalışmaları yönetmiştir."

 "Krom minerallerinin kimyasının saptanmasında Dr. Tandoğan Engin’in görüş ve uyarıları gözetilmiştir."

 

 • Olağan görevi dışı yapılan katkılar:

Örneğin:

"Yayınlanmamış arazi notlarından yararlanma olanağını veren Prof. Dr. Melih Tokay'a teşekkür ederim."; "Sondaj karotlarının incelenmesi olanağını tanıyan DSİ 5. Bölge Etüt-Plan Baş Mühendisi Ethem Göğer'e teşekkür ederim." Bu tür katkılarda akademik ve/veya görev-meslek ünvanları belirtilir.

 • Olağan görev gereği yapılmış olup, yapana sorumluluk yüklenmeyen katkılar belirtilmemelidir.

Örneğin:

"bana araştırma olanağı sağlayan Genel Müdürümüz, Daire Başkanımız ya da Bölüm Başkanımız Sayın ……………'a teşekkür ederim." gibi tümceler kullanılmamalıdır.

5.10. Değinilen Belgeler

 • Bu bölümde yalnızca yazıda değinilmiş olan belgeler eksiksiz olarak yer almalıdır.
 • Değinilen Belgeler ile ilgili bilgilerin verilmesinde yanlış yapmamaya özen gösterilmelidir. Yayın ve dergi adlarında kısaltma kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Değinilen belgeler Times New Roman, 9 punto yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • Belgeler yazar soyadları göz önünde tutularak alfabe sırasına göre dizilmelidir.
 • Bir yazarın birden çok çalışmasına yer veriliyorsa, sıralama yayım yılına göre eskiden yeniye doğru yapılmalıdır.
 • Bir yazarın aynı yıl için birden çok çalışmasının yer alması durumunda yayım yılından hemen sonra küçük alfabe harfleri kullanılmalıdır (örneğin; Saklar, 2011a, b).
 • Aynı yazarın birden fazla yazar ile yayımı var ise önce tek yazarlı olanlar tarih sırasına göre sıralanır, sonra çok yazarlı olanlar tarih sırasına göre sıralanır.
 • Aşağıdaki örneklerde, değinilen belgelerle ilgili bilgiler değişik belge türlerine göre, noktalama işaretleri de gözetilerek düzenlenmiştir.
 • Belge süreli (periyodik) bir yayında yer alıyorsa (bir makale ise), belge ile ilgili bilgiler şu sıraya göre verilmelidir: Yazar(ın/ların) soyadı, yazar(ın/ların) ön ad(lar)ının baş harf(ler)i. Yayım yılı. Belgenin adı. Belgenin yayımlandığı yayının adı cilt ve/veya sayı numarası, belgenin ilk ve son sayfasının numaraları.

Örneğin:

Pamir, H.N. 1953. Türkiye kurulacak bir hidrojeoloji enstitüsü hakkında rapor. Türkiye Jeoloji Bülteni 4, 1, 63-68.

 

Baykal, F., Kaya, O. 1963. İstanbul bölgesinde bulunan Karbonifer'in genel stratigrafisi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi 61, 1-9.

Robertson, A.H.F. 2002. Overview of the genesis and emplacement of Mesozoic ophiolites in the Eastern Mediterranean Tethyan region. Lithos 65, 1-67.

 • Aynı yazarın birden çok belgesine değinilmişse önce tek isimliler tarih sırasına konmalı daha sonra iki isimliler ikinci yazarın soyadı ve tarih sırasıyla ve en sonra ise çok isimliler üçüncü yazarın soyadı ve tarih sırasına göre verilmelidir.
 • Belge bir kitap ise sırasıyla yazar(ın/ların) soyadı, yazar(ın/ların) ön ad (lar)ının baş harf(ler)i. Yayım yılı. Kitabın adı (ilk harfleri büyük). Yayımlayan kuruluşun adı belgenin yayımlandığı yayının adı cilt ve/veya sayı numarası, kitabın toplam sayfası belirtilir.

Örneğin:

Meriç, E. 1983. Foraminiferler. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Eğitim Serisi 23, 280 s.

Einsele, G. 1992. Sedimentary Basins. Springer Verlag, 628 p.

 • Belge çeşitli yazarların yazılarının yer aldığı bir kitapta yayımlanmış ise, süreli (periyodik) bir yayında yer alan belge için uygulanan olağan sıra izlenir. Daha sonra editör soyadı ve ad/adlarının baş harfleri yazılır. Editör sözcüğünün kısaltılmışı olan "Ed." parantez içinde yazılır. Belgenin yer aldığı kitabın adı (ilk harfleri büyük). Yayımlayan kuruluşun adı. Yayım yeri, belgenin yayımlandığı yayının cilt numarası (ve varsa sayı numarası), ilk ve son sayfaların numaraları yazılır.

Örneğin:

Göncüoğlu, M.C., Turhan, N., Şentürk, K., Özcan, A., Uysal, Ş., Yalınız, K. 2000. A geotraverse across northwestern Turkey. Bozkurt, E., Winchester, J.A., Piper, J.D.A. (Ed.). Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society of London. Special Publication 173, 139-162.

Anderson, L. 1967. Latest information from seismic observations. Gaskell, T.F. (Ed.).  The Earth’s Mantle.  Academic Press. London, 335-420.

 

 • Belge olarak, çeşitli yazarların yazılarının toplandığı bir kitabın adı belirtilmek istenirse; kitabın editörünün /editörlerinin soyadı/soyadları, adının baş harf(ler)i. Parantez içinde, editör sözcüğünün kısaltılmışı olan “Ed.” deyişi yazılmalıdır. Yayım yılı. Kitabın adı (ilk harfleri büyük). Yayımlayan kuruluşun adı. kitabın toplam sayfası belirtilir

Örneğin:

Gaskel, T.F. (Ed.) 1967. The Earth’s Mantle. Academic Press. 520 p.

 • Belge "yayımlanmış bildiri özü" ise belge ile ilgili bilgiler şu sıraya göre verilmelidir: Yazar(ın/ların) soyadı, yazar(ın/ların) ön ad (lar)ının baş harf(ler)i. Yayım yılı. Belgenin adı. Bildirinin yayınlandığı toplantının adı, tarihi, yeri, kitap içerisinde bildiri özünün yer aldığı ilk ve son sayfa numaraları yazılır.

Örneğin:

Yılmaz, Y. 2001. Some striking features of the Anatolian geology. 4. International Turkish Geology Symposium, 24-28 September 2001, Adana, 13-14.

Öztunalı, Ö., Yeniyol, M. 1980. Yunak (Konya) yöresi kayaçlarının petrojenezi. Türkiye Jeoloji Kurumu 34. Bilim Teknik Kurultayı, 1980, Ankara,  36.

 • Belge rapor, ders notları, vb. gibi yayımlanmamış belgeler ise, belge ile ilgili bilgiler, süreli (periyodik) bir yayında yer alan belge için uygulanan olağan düzen içinde verildikten sonra, belge ile ilgili bilgilerin sonuna parantez içinde "yayımlanmamış" sözcüğü yazılarak verilmelidir.

Örneğin:

Özdemir, C., Biçen, C. 1971. Erzincan ili, İliç ilçesi ve civarı demir etütleri raporu. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No: 4461, 21 s. Ankara (yayımlanmamış).

Akyol, E. 1978. Palinoloji ders notları. EÜ Fen Fakültesi Yerbilimleri Bölümü, 45 s., İzmir (yayımlanmamış).

 • Yayımlanmamış kurs, seminer, vb. notlar için belge adından sonra kursu düzenleyen kuruluş. Toplantının yeri.  kitabın adı, ilgili sayfa numaraları verilmelidir.

Örneğin:

Walker, G.R., Mutti, E. 1973. Turbidite facies and facies associations. Society for Sedimentary Geology Pasific Section Short Course. Annaheim. Turbitides and Deep Water Sedimantation, 119-157.

 • Belge bir tez ise;  yazarın soyadı, yazar ön adının baş harfi. Yayım yılı. Tezin adı. Tezin türü, verildiği üniversite, toplam sayfa sayısı, kenti ve parantez içinde “yayımlanmamış” sözcüğü yazılır.

 Örneğin:

Seymen, İ. 1982. Kaman dolayında Kırşehir Masifi’nin jeolojisi. Doçentlik Tezi, İTÜ Maden Fakültesi, 145 s. İstanbul (yayımlanmamış).

 • Anonim eserler, yayımlayan kuruluşa göre düzenlenmelidir.

Örneğin:

MTA. 1964. 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, İstanbul Paftası. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Baskıda olan belgeler için yazar adından sonra tarih konulmaz, parantez içerisinde “baskıda” ve/veya “incelemede” sözcüğü yazılmalıdır. Yazının adı ve yayımlanacağı kaynak belirtilmeli, cilt ve sayfa numarası verilmemelidir.

Örneğin:

İshihara, S. The granitoid and mineralization. Economic Geology 75 th Anniversary (in press).

 • İnternetten indirilen bilgiler kurumun adı, web adresi, web adresine girildiği tarih şeklinde verilmelidir. Türkçe kaynaklar doğrudan Türkçe olarak verilmeli ve Türkçe karakterlerle yazılmalıdır.

Örneğin:

ERD (Earthquake Research Department of Turkey). http:// www.afad.gov.tr. 3 Mart 2013.

 • Kaynak belirtilirken, orijinal dile bağlı kalınmalı, makale başlığının çevirisi yapılmamalıdır.

6. Resimlemeler

 • Yazıda kullanılan çizim, fotoğraf, levha ve çizelgelerin tümü “resimleme” adıyla anılmaktadır.
 • Resimlemeler, kullanılmalarının kaçınılmaz olduğu ya da konunun anlaşılmasını kolaylaştırdıkları durumlarda kullanılmalıdır.
 • Resimlemelerin biçim ve boyutlarının seçimi ve düzenlemesinde, derginin sayfa boyu ve düzeni göz önünde tutularak, yer kaybını olabildiğince önleyecek tutum içinde bulunulmalıdır.
 • Resimler kaliteli, basıma uygun yüksek çözünürlükte olmalıdır.
 • &nb

Publication Rules

1. Aims

The main aims of the journal are

 • To contribute to the providing of scientific communication on geosciences in Turkey and the international community.
 • To announce and share the researches in all fields of geoscience studies in Turkey with geoscientists worldwide. 
 • To announce the scientific researches and practices on geoscience surveys carried out by the General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) to the public.
 • To use the journal as an effective media for international publication exchange by keeping the journal in high quality, scope and format.
 • To contribute to the development of Turkish language as a scientific language

2. Scope

At least one of the following qualifications is required for publishing the papers in the Bulletin of Mineral Research and Exploration.

2.1. Research Articles

2.1.1. Original Scientific Researches

 • This type of articles covers original scientific research and its results related to all aspects of disciplines in geoscience.

2.1.2. Developmental Researches

 • The studies using new approaches and methods to solve any problems related to geosciences and/or the researches by using new approaches and methods to solve any problems related to the science of engineering performed in the General Directorate of Mineral Research and Exploration.

2.1.3. Review articles

 • This type of papers includes comphrehensive scholarly review articles that summarize and critically assess previous geoscience research with a new perspective and it also reveals a new approach.

2.2. Discussion/Reply

 • This type of article is intended for discussions of papers that have already been published in the latest issue of the Bulletin.
 • The discussion/reply type articles that criticize all or a part of a recently published article, are published in the following first issue, if it is submitted within six months after the distribution of the Bulletin.
 • The discussions are sent to the corresponding author of the original paper to get their reply, before publication. So that, the discussion and reply articles can be published at the same time, if they can be replied within the prescribed period. Otherwise, the discussion is published alone. Re-criticising of the replies is not allowed. The authors should keep the rules of scientific ethics and discussions in their discussion/reply papers. The papers in this category should not exceed four printed pages of the journal including figures and tables etc. The format of the papers should be compatible with the “Spelling Rules” of the Bulletin.

2.3. Short Notes

 • Short notes publishing in the Bulletin covers short, brief and concisely written research reports for papers including data obtained from ongoing and/or completed scientific researches and practices related to geoscience and new and/or preliminary factual findings from Turkey and worldwide.
 • The short notes will follow a streamlined schedule and will normally be published in the following first or second issue shortly after submission of the paper to the Bulletin. To meet this schedule, authors should be required to make revisions with minimal delay.
 • This type of articles should not exceed four printed pages of the journal including figures, tables and an abstract.

3. Submission and Reviewing of Manuscripts

Manuscript to be submitted for publishing in the Journal must be written clearly and concisely in Turkish and/or English and it should be prepared in the Bulletin of Mineral Research and Exploration style guidelines. All submissions should be made online at the http://bulletin.mta.gov.tr website.

 • The manuscript submitted for reviews musn’t have been partially or completely published previously; that it is not under consideration for publication elsewhere in any language;  the publication must have been approved by all-co-authors
 • The rejected manuscripts are not returned back to author(s) whereas a letter of statement indicating the reason of rejection is sent to the corresponding author.
 • Submitted manuscripts must follow the Bulletin style and format guidelines. Otherwise, the manuscript which does not follow the journals’ style and format guidelines, is given back to corresponding author without any reviewing.
 • Every manuscript which passes initial Editorial treatise is reviewed by at least two independent reviewers selected by the Editors. Reviewers’ reports are carefully considered by the Editors before making decisions concerning publication, major or minor revision or rejection.
 • The manuscript that need to be corrected with the advices of reviewer(s) is sent back to corresponding author(s) to assess and make the required corrections suggested by reviewer(s) and editors. Authors should prepare a letter of well-reasoned statement explaining which corrections are considered or not.
 • The Executive editor (Editorial Board) will inform the corresponding author when the manuscript is approved for publication. Final version of text, tables and figures prepared in the Bulletin of Mineral Research and Exploration style and format guidelines, will need to be sent online and the corresponding author should upload all of the manuscript files by following the instructions given on the screen. In the absence of online submission conditions, the corresponding author should send four copies of the final version of the manuscript including one original hard copy, and CD by post-mail. The files belonging to manuscript should be clearly and separately named as “Text”, “Figures” and “Tables” at the CD.
 • To be published in the Bulletin of Mineral Research and Exploration, the printed lenght of the manuscript should not exceed 30 printed pages of the journal including an abstract, figures and tables. The publication of longer manuscripts will be evaluated by Editorial Board if it can be published or not.

4. Publication Language and Periods

 • The Bulletin of Mineral Research and Exploration is published at least two times per year, each issue is published both in Turkish and English. Thus, manuscripts are accepted in Turkish or English. The spelling and punctuation guidelines of Turkish Language Instution are preferred for the Turkish issue. However, technical terms related to geology are used in accordance with the decision of the Editorial Board.

5. Spelling Draft

Manuscripts should be written in word format in A4 (29.7 x 21 cm) size and double-spaced with font size Times New Roman 10-point, margins of 25 mm at the sides, top and bottom of each page. Authors should study carefully a recent issue of the Bulletin of Mineral Research and Exploration to ensure that their manuscript corresponds in format and style.

 • The formulas requiring the use of special characters and symbols must be submitted by the symbols part of the Microsoft Office Word Program on computer.
 • Initial letters of the words in sub-titles must be capital.  The first degree titles in the manuscript must be numbered and left-aligned, 10 point bold Times New Roman must be used. The second degree titles must be numbered and left-aligned, they must be written with 10 point normal Times New Roman. The third degree titles must be numbered and left-aligned, they must be written with 10 point italic Times New Roman. The fourth degree titles must be left-aligned without having any number; 10 point italic Times New Roman must be used. The text must continue placing a colon after the title without paragraph returns (See:Sample article: http://bulletin.mta.gov.tr).
 • Line spacing must be left after paragraphs within text.
 • Paragraphs must begin with 0.5 mm indent.
 • The manuscript must include the below sections respectively;
  • itle Page
  • Abstract
  • Key Words
  • Introduction
  • Body
  • Discussion
  • Conclusion
  • Acknowledgements
  • References

5.1. Title Page

The title page should include:

A short, concise and informative title

The name(s) of the author(s)

The affiliation(s) and address(es) of the author(s)

The e-mail address, telephone and fax numbers of the corresponding author

 

The title must be short, specific and informative and written with capital letters font size Times New Roman 10-point bold. The last name (family name) and first name of each author should be given clearly. The authors' affiliation addresses (where the actual work was done) are presented below the names and all affiliations with a lower-case superscript letter is indicated immediately after the author's name and in front of the appropriate address. Provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each author.

 

The author who will handle correspondance at all stages of refereeing and publication, also post-publication are to be addressed (the corresponding author) should be indicated and the telephone, FAX and e-mail address given.

Please provide a running title of not more than 50 characters for both Turkish and English issue.

5.3. Abstract

 • The article must be preceded by an abstract, which must be written on a seperate page as one paragraph, preferably. Please provide an abstract of 150 to 200 words. The abstract should not contain any undefined or non-standard abbreviations and the abstract should state briefly the overall purpose of the research, the principle results and major conclusions. Please omit references, criticisms, drawings and diagrams.
 • Addressing other sections and illustrations of the text or other writings must be avoided.
 • The abstract must be written with 10-point normal Times New Roman and single-spaced lines.
 • "Abstract" must not be given for the writings that will be located in "Short Notes" section.
 • English abstract must be under the title of "Abstract".

5.4. Key Words

Immediately after the abstract, please provide up to 5 key words and with each word seperated by comma. These key words will be used for indexing purposes.

5.5. Introduction

 • The introduction section should state the objectives of the work, research methods, location of the study area and provide an adequate and brief background, by avoiding a detailed literature survey.
 •  Non-standard or un-common classifications or abbreviations should be avoided but if essential, they must be defined at their first mention and used consistently thereafter.
 •  When pre-informationis needed for facilitating the understanding of the text, this section can also be used (for example, statistical data, bringing out the formulas, experiment or application methods, and others).

5.6. Body

 • In this chapter, there must be data, findings and opinions that are intended to convey to the reader about the subject. The body section forms the main part of the article.
 • The data used in the other sections such as "Abstract", "Discussions", and “Results" is caused by this section.
 • While processing subject, care must be taken not to go beyond the objective highlighted in "Introduction" section. The knowledge which do not contribute to the realization of the purpose of the article or are useless for conclusion must not be included.
 • All the data used and opinions put forward in this section must prove the findings obtained from the studies or they must be based on a reference by citation.
 • Guidance and methods to be followed in processing subjects vary according to the characteristics of the subjects dealt with. Various topic titles can be used in this section as many as necessary.

5.7. Discussions

 • This section should state the significance of the results of the work, not repeat them. This must be written as a seperate section from the results.

5.8. Conclusions

 • The main conclusion of the study provided by data and findings of the research should be stated concisely and concretely in this section.
 • The subjects that are not mentioned sufficiently and/or unprocessed in the body section must not be included in this section.
 • The conclusions can be given in the form of substances in order to emphasize the results of the research and be understandable expression.

5.9. Acknowledgements

Acknowledgement of people, grants, funds, etc should be placed in a separate section before the reference list. While specifying contributions, the attitude diverted the original purpose of this section away is not recommended. Acknowledgements must be made according to the following examples.

 • This study was carried out under the...........................project.
 • I/we would like to thank to ……… for contributing the development of this article with his/her critiques.
 • Academic and / or authority names are written for the contributions made because of requirement of ordinary task requirement.

For example:

  • "Prof. Dr. İ. Enver Altınlı has led the studies".
  • "The opinions and warnings of Dr. Ercüment Sirel are considered in determining the limits of İlerdiyen layer."
 • The contributions made out of the requipment of ordinary task:

For example:

  • “I would like to thank to Professor Dr. Melih Tokay who gives the opportunity to benefit from unpublished field notes"; “I would like to thank to State Hydraulic Work 5. Zone Preliminary-Plan Chief Engineer Ethem Göğer." Academic and /or task-occupational titles are indicated for this kind of contributions.
 • The contributions which are made because of requirement of ordinary task but do not necessitate responsibility of the contributor must be specified.

 For example:

  • Such sentences as “I would like to thank to our General Manager, Head of Department or Mr. /Mrs. President ……………who has provided me the opportunity to research”must be used.

5.10. References

 • All references cited in the text are to be present in the reference list.
 • The authors must be sure about the accuracy of the references. Publication names must be written in full.
 • Reference list must be written in Times New Roman, 9-point type face.
 • The reference list must be alphabetized by the last names of the first author of each work.
 • If an author’s more than one work is mentioned, ranking must be made with respect to publication year from old to new.
 • In the case that an author’s more than one work in the same year is cited, lower-case alphabet letters must be used right after publication year (for example; Saklar, 2011a, b).
 • If the same author has a publication with more than one co-author, firstly the ones having single author are ranked in chronological order, then the ones having multiple authors are ranked in chronological order.
 • In the following examples, the information related to works cited is regulated in accordance with different document/work types, considering punctuation marks as well.
 • If the document (periodic) is located in a periodical publication (if an article), the information about the document must be given in the following order: surnames of the author/authors, initial letters of author’s/ authors’ first names. Year of publication. Name of the document. Name of the publication where the document is published, volume and/ or the issue number, numbers of the first and last pages of the document.

For example:

  • Pamir, H.N. 1953. Türkiye’de kurulacak bir hidrojeoloji enstitüsü hakkında rapor. Türkiye Jeoloji Bülteni 4, 1, 63-68.
  • Barnes, F., Kaya, O. 1963. İstanbul bölgesinde bulunan Karbonifer’in genel stratigrafisi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi 61,1-9.
  • Robertson, A.H.F. 2002. Overview of the genesis and emplacement of Mesozoic ophiolites in the Eastern Mediterranean Tethyan region. Lithos 65, 1-67.
 • If more than one document by the same authors is cited, firstly the ones having single name must be placed in chronological order, then the ones having two names must be listed in accordance with chronological order and second author’s surname, finally the ones having multiple names must be listed in accordance with chronological order and third author’s surname.
 • If the document is a book, these are specified respectively: surnames of the author/authors, initial letters of author’s/authors’ first names. Year of publication. Name of the book (initial letters are capital). Name of the organization which has published the book, name of the publication wherethe document is published, volume and/ or the issue number, total pages of the book.

 

 

For example

  • Meric, E. 1983. Foraminiferler. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Eğitim Serisi 23, 280p.
  • Einsele, G. 1992. Sedimentary Basins. Springer-Verlag, p 628.
 • If the document is published in a book containing the writings of various authors, the usual sequence is followed for the documents in a periodic publication. Then the editor’s surname andinitial letters of their name /names are written. "Ed." which is an abbreviation of the editor word is written in parentheses. Name of the book containing the document (initial letters are capital). Name of the organization which has published the book. Place of publication, volume number (issue number, if any) of the publication where the document is published, numbers of the first and last page of the document.

For example:

  • Göncüoğlu, M.C., Turhan, N., Şentürk, K., Özcan, A., Uysal, Ş., Yalınız, K. 2000. A geotraverse across northwestern Turkey. Bozkurt, E., Winchester, J.A., Piper, J.D.A. (Ed.). Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society of London Special Publication 173, 139-162.
  • Anderson, L. 1967. Latest information from seismic observations. Gaskell, T.F. (Ed.). The Earth’s Mantle. Academic Press. London, 335-420.
 • If name of a book where various authors’ writings have been collected is specified, those must be indicated respectively: book’seditor/editors’ surname/surnames, and initial letters of their name/names. "Ed." which is an abbreviation of the editor word must be written in parentheses. Year of Publication. Name of the book (initial letters are capital). Name of the organization which has published the book, total pages of the book.

For example:

  • Gaskel, T.F.(Ed.)1967. The Earth's Mantle. Academic Press, 520p.
 •  











 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2017